Op?a na?ela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnoš?u u postupcima donošenja op?ih akata i drugih dokumenata ure?eni su Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnoš?u u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, broj 140/09) (u daljnjem tekstu: Kodeks) i ?lankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«,  broj 25/13, 85/15 – pro?iš?eni tekst) koji se na odgovaraju?i na?in primjenjuju na tijela jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks, a na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa. Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s gra?anima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje gra?ana u javnom životu.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihva?anja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uo?avanja slabosti i negativnih u?inaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stru?noš?u utje?u na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Op?ina Marija Gorica provodi praksu savjetovanja sa zainteresiranom javnoš?u pri donošenju op?ih akata ili drugih dokumenata kojima se utje?e na interese gra?ana i pravnih osoba, kao i pri usvajanju strateških i planskih dokumenata putem internetske stranice, objavom nacrta op?eg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele posti?i te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Savjetovanje s javnoš?u o nacrtima strateških i planskih dokumenata provodi se u trajanju od najmanje 30 dana, a za ostale akte odnosno druge dokumente u trajanju od najmanje 15 dana  osim u hitnim i iznimnim slu?ajevima kada se provodi savjetovanje u kra?im rokovima od navedenog roka. Zakonskom obvezom Op?ina Marija Gorica dužna je detaljno obrazložiti razloge za kra?u provedbu savjetovanja.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele posti?i. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješ?e iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi gra?ana usvojeni, a koji nisu usvojeni.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), osobni podaci ne?e se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statisti?ke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovaraju?ih zaštitnih mjera. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari ne?e se objaviti.

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridrĹľana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije