Javni natječaj za redovno održavanje nerazvrstanih cesta

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA

MB: 2734575, OIB: 48658001244
10299 Marija Gorica, Gorička 18/a
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3396-655
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
www.marija-gorica.hr

OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 363-02/14-01/06
URBROJ: 238/19-02-14-1
Marija Gorica, 03. prosinca 2014.

 

Na temelju članka 107. stavak 1. Zakona o cestama  (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (Službeni glasnik Općine Marija Gorica br. 105/10), načelnica Općine Marija Gorica donosi

ODLUKU

o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA GORICA

Članak 1.

Ovom Odlukom započinje postupak javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta za vrijeme od dvije (2) godine, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora.

Članak 2.

1.a)  Naručitelj:                     OPĆINA MARIJA GORICA

b)  Sjedište/adresa: Marija Gorica, Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica

c)  Telefonski broj: 01/3395-868, 01/3396-445, fax:01/3396-655

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

d)  OIB:  48658001244

 

2.a) Predmet natječaja:

2.a  1. Redovno održavanje nerazvrstanih  cesta na području Općine Marija Gorica

Vrsta i opseg poslova: vrsta radova prema troškovniku koji je sastavni dio „Uputa ponuditeljima za izradu ponuda“, a u opsegu i količini sukladno potrebama naručitelja.

Ponuditelj određuje cijenu obavljanja posla na način da u ispunjenom troškovniku u cijenu moraju uračunati i sve eventualne dodatne troškove i sav potreban rad i pomoćne radnje i sve što je potrebno za izvršenje poslova koji su predmet ovog javnog natječaja.

 

Na poziv Naručitelja, gospodarski subjekt s kojim će se sklopiti ugovor, mora započeti s izvršavanjem naloga najkasnije u roku od 24 sata od trenutka dostave narudžbenice gospodarskom subjektu i izvesti radove odmah i u cijelosti u najkraćem roku koji za tu vrstu posla određuje pravilo struke, prema vrsti i količini posla sadržanog u narudžbenici. Gospodarski subjekt mora kontinuirano biti na raspolaganju za slučaj potrebe za obavljanje radova tijekom dvije (2) godine od dana sklapanja ugovora, a prema potrebama Općine Marija Gorica.

b) Dopušteno je nuđenje predmeta natječaja pod točkom 2.a

c) Alternativne ponude nisu dopuštene

d) Rok valjanosti ponude: 60 dana.

3. Mjesto izvršenja radova: Područje Općine Marija Gorica

4. Vrijeme na koje se sklapa ugovor: 2 godine od potpisa ugovora.

5. Adresa na kojoj se može zatražiti natječajna dokumentacija:

Upute ponuditeljima mogu se besplatno preuzeti sa službene web stranice Općine Marija Gorica www.marija-gorica.hr

6. Rok za dostavu ponuda: 23.12.2014. do 14,00 sati za osobnu dostavu, a za dostavu poštom uvažit će se žig pošte od 23.12.2014. Ponuda koja je pristigla nakon roka za dostavu ponuda, neće se otvarati (zakašnjelo pristigla ponuda) i zakašnjela ponuda se odmah vraća gospodarskom subjektu koji ju je dostavio.

7. Adresa na koju se šalje ponuda: Marija Gorica, Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica s naznakom: NE OTVARATI - „JAVNI NATJEČAJ ZA REDOVNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH  CESTA“.

8. Jezik na kojem ponuda mora biti sastavljena: hrvatski.

9. Otvaranje ponuda: 29.12.2014. u 16,00 sati.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene  osobe ponuditelja uz priloženi dokaz o punomoći.

10. Mjerila za odabir ponude: sukladno članku 9. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora, napovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s navećim brojem bodova utvrđenim prema slijedećim kriterijima:

KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

BROJ BODOVA

Ponuđena cijena

60

Reference ponuditelja

30

Kapacitet strojeva i zaposlenika

10

UKUPNO

100

 

Sve ponude koje su pristigle u roku i koje ispunjavaju propisane uvjete iz Uputa ponuditeljima za izradu ponuda, razmatraju se po gore navedenim kriterijima na sljedeći način:

Svi podaci koje ponuditelj iskazuje u ponudi a odnose se na tražene kriterije, unose se u formulu navedenu u Uputi ponuditeljima za izradu ponuda. Bodovi su izraženi u brojevima. Najpovoljnija je ponuda onog ponuditelja koji je kumulativnom primjenom tri kriterija najpovoljnija u odnosu na ostale ponude, a što će u tablici biti iskazano sa najvećim brojem bodova.

Detaljnije o načinu bodovanja u Uputama ponuditeljima za izradu ponuda.

11. Način dokazivanja sposobnosti: sukladno Uputama ponuditeljima za izradu ponuda.

12. Jamstvo za ozbiljnost ponude:

Garancija banke  ili bjanko zadužnica (ovjerena kod javnog bilježnika) na iznos od 10.000,00 kuna s rokom važenja do isteka roka valjanosti ponude.

13. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: Za izvedene radove jamstveni rok se određuje  sukladno pravilima struke, odnosno koji je primjeren za vrstu radova kao što je predmet ovog natječaja (rok se računa od dana primopredaje radova). Izvoditelj je obvezan Naručitelju dostaviti, zajeno s potpisanim ugovorom, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10.000,00 kuna, a u obliku bankarske garancije ili bjanko zadužnice, sve kako je navedeno u Uputama ponuditeljima za izradu ponuda.

14. Općinsko vijeće može donijeti odluku da se ne izabere ni jedna ponuda pristigla na natječaj.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u dnevnom listu i na web stranici Općine Marija Gorica.

UPUTE PONUDITELJIMA

OBAVIJEST PONUDITELJIMA OD 11.12.2014.

 

NAČELNICA
OPĆINE MARIJA GORICA
Marica Jančić

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije