REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA ŽUPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA

MB: 2734575, OIB: 48658001244
10299 Marija Gorica, Gori?ka 18/a
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3396-655
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
www.marija-gorica.hr

OP?INSKA NA?ELNICA
KLASA: 363-02/14-01/06
URBROJ: 238/19-02-14-1
Marija Gorica, 03. prosinca 2014.

 

Na temelju ?lanka 107. stavak 1. Zakona o cestama  (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), ?lanka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i ?lanka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (Službeni glasnik Op?ine Marija Gorica br. 105/10), na?elnica Op?ine Marija Gorica donosi

ODLUKU

o raspisivanju

JAVNOG NATJE?AJA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

NA PODRU?JU OP?INE MARIJA GORICA

?lanak 1.

Ovom Odlukom zapo?inje postupak javnog natje?aja za održavanje nerazvrstanih cesta za vrijeme od dvije (2) godine, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora.

?lanak 2.

1.a)  Naru?itelj:                     OP?INA MARIJA GORICA

b)  Sjedište/adresa: Marija Gorica, Gori?ka 18/a, 10299 Marija Gorica

c)  Telefonski broj: 01/3395-868, 01/3396-445, fax:01/3396-655

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

d)  OIB:  48658001244

 

2.a) Predmet natje?aja:

2.a  1. Redovno održavanje nerazvrstanih  cesta na podru?ju Op?ine Marija Gorica

Vrsta i opseg poslova: vrsta radova prema troškovniku koji je sastavni dio „Uputa ponuditeljima za izradu ponuda“, a u opsegu i koli?ini sukladno potrebama naru?itelja.

Ponuditelj odre?uje cijenu obavljanja posla na na?in da u ispunjenom troškovniku u cijenu moraju ura?unati i sve eventualne dodatne troškove i sav potreban rad i pomo?ne radnje i sve što je potrebno za izvršenje poslova koji su predmet ovog javnog natje?aja.

 

Na poziv Naru?itelja, gospodarski subjekt s kojim ?e se sklopiti ugovor, mora zapo?eti s izvršavanjem naloga najkasnije u roku od 24 sata od trenutka dostave narudžbenice gospodarskom subjektu i izvesti radove odmah i u cijelosti u najkra?em roku koji za tu vrstu posla odre?uje pravilo struke, prema vrsti i koli?ini posla sadržanog u narudžbenici. Gospodarski subjekt mora kontinuirano biti na raspolaganju za slu?aj potrebe za obavljanje radova tijekom dvije (2) godine od dana sklapanja ugovora, a prema potrebama Op?ine Marija Gorica.

b) Dopušteno je nu?enje predmeta natje?aja pod to?kom 2.a

c) Alternativne ponude nisu dopuštene

d) Rok valjanosti ponude: 60 dana.

3. Mjesto izvršenja radova: Podru?je Op?ine Marija Gorica

4. Vrijeme na koje se sklapa ugovor: 2 godine od potpisa ugovora.

5. Adresa na kojoj se može zatražiti natje?ajna dokumentacija:

Upute ponuditeljima mogu se besplatno preuzeti sa službene web stranice Op?ine Marija Gorica www.marija-gorica.hr

6. Rok za dostavu ponuda: 23.12.2014. do 14,00 sati za osobnu dostavu, a za dostavu poštom uvažit ?e se žig pošte od 23.12.2014. Ponuda koja je pristigla nakon roka za dostavu ponuda, ne?e se otvarati (zakašnjelo pristigla ponuda) i zakašnjela ponuda se odmah vra?a gospodarskom subjektu koji ju je dostavio.

7. Adresa na koju se šalje ponuda: Marija Gorica, Gori?ka 18/a, 10299 Marija Gorica s naznakom: NE OTVARATI - „JAVNI NATJE?AJ ZA REDOVNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH  CESTA“.

8. Jezik na kojem ponuda mora biti sastavljena: hrvatski.

9. Otvaranje ponuda: 29.12.2014. u 16,00 sati.

Otvaranju ponuda mogu biti nazo?ne ovlaštene ili opunomo?ene  osobe ponuditelja uz priloženi dokaz o punomo?i.

10. Mjerila za odabir ponude: sukladno ?lanku 9. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora, napovoljnijom ponudom smatrat ?e se ponuda s nave?im brojem bodova utvr?enim prema slijede?im kriterijima:

KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

BROJ BODOVA

Ponu?ena cijena

60

Reference ponuditelja

30

Kapacitet strojeva i zaposlenika

10

UKUPNO

100

 

Sve ponude koje su pristigle u roku i koje ispunjavaju propisane uvjete iz Uputa ponuditeljima za izradu ponuda, razmatraju se po gore navedenim kriterijima na sljede?i na?in:

Svi podaci koje ponuditelj iskazuje u ponudi a odnose se na tražene kriterije, unose se u formulu navedenu u Uputi ponuditeljima za izradu ponuda. Bodovi su izraženi u brojevima. Najpovoljnija je ponuda onog ponuditelja koji je kumulativnom primjenom tri kriterija najpovoljnija u odnosu na ostale ponude, a što ?e u tablici biti iskazano sa najve?im brojem bodova.

Detaljnije o na?inu bodovanja u Uputama ponuditeljima za izradu ponuda.

11. Na?in dokazivanja sposobnosti: sukladno Uputama ponuditeljima za izradu ponuda.

12. Jamstvo za ozbiljnost ponude:

Garancija banke  ili bjanko zadužnica (ovjerena kod javnog bilježnika) na iznos od 10.000,00 kuna s rokom važenja do isteka roka valjanosti ponude.

13. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: Za izvedene radove jamstveni rok se odre?uje  sukladno pravilima struke, odnosno koji je primjeren za vrstu radova kao što je predmet ovog natje?aja (rok se ra?una od dana primopredaje radova). Izvoditelj je obvezan Naru?itelju dostaviti, zajeno s potpisanim ugovorom, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10.000,00 kuna, a u obliku bankarske garancije ili bjanko zadužnice, sve kako je navedeno u Uputama ponuditeljima za izradu ponuda.

14. Op?insko vije?e može donijeti odluku da se ne izabere ni jedna ponuda pristigla na natje?aj.

?lanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti ?e se u dnevnom listu i na web stranici Op?ine Marija Gorica.

UPUTE PONUDITELJIMA

OBAVIJEST PONUDITELJIMA OD 11.12.2014.

 

NA?ELNICA
OP?INE MARIJA GORICA
Marica Jan?i?

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridrĹľana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije