Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Odluci Župana od 20.8.2012. godine  o proglašenju elementarne nepogode (dugotrajne suše) za podru?je cijele Zagreba?ke županije, obavještavamo gra?ane o postupku podnošenja PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE.

 

  

 

 

 A. Rokovi za prijavljivanje štete

Dužnost je svake fizi?ke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa ?lankom 28. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda. Ošte?eni štetu prijavljuje u roku od osam dana od po?etka elementarne nepogode nadležnom op?inskom povjerenstvu. Šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir osim u opravdanim slu?ajevima.   Pod po?etkom elementarne nepogode smatra se dan kada je nepogoda nastala, a ako je nastajala u duljem razdoblju (suša), kao po?etak nepogode uzima se dan proglašenja elementarne nepogode. Šteta fizi?kih i pravnih osoba prijavljuje se na obrascima propisanim Metodologijom.  
Obra?ene podatke o šteti op?insko povjerenstvo dostavlja županijskom povjerenstvu kao kona?nu procjenu štete u roku od pedeset dana od po?etka elementarne nepogode.   Ako postoje zakonom predvi?eni uvjeti za odobravanje pomo?i iz državnog prora?una županijsko povjerenstvo obra?ene podatke o šteti dostavlja Državnom povjerenstvu u zakonom propisanom roku, tj. šezdeset dana od po?etka elementarne nepogode. 

B. Prijava štete

Šteta se prijavljuje na obrascu EN-P "Prijava štete od elementarne nepogode".
Prijavu štete na imovini fizi?kih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine, ?lan obitelji ili ?lan stru?nog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako doma?instvo.
Prijavu štete na imovini pravnih osoba potpisuju odgovorna osoba i predsjednik stru?nog povjerenstva pravne osobe.
Pravne osobe uz prijavu podnose:
a)    izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoro?ne  i dugoro?ne posljedice za pravnu osobu
b)    iznos sredstava koja su dobivena ili se o?ekuju s naslova osiguranja imovine
c)    fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg po?injene štete
d)    kopiju registracije tvrtke
e)    dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogo?enoj nepogodom
f)     izvorni primjerak dokumentacije s prora?unom štete prema Metodologiji.

Obavještavaju se ošte?eni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog obrasca i dokumenata kojima se dokazuje pravo vlasništva ili korištenja i to ODMAH, a najkasnije do 28. kolovoza 2012. od 8,00 do 14,00 sati.

 UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA

1. Obrazac EN-P - detaljno ispunjava svaki prijavitelj štete
2. Obrazac EN 7- odnosi se za štetu na obrtnim sredstvima u poljoprivredi (npr. povr?e, kukuruz i sl.). U obrascu je potrebno ispuniti sljede?e podatke:
-          prezime i ime ili naziv tvrtke,
-          u tablici: popuniti stupac A-VRSTA KULTURE i stupac C-POVRŠINA HA
-          potpisati se.
3. Obrazac EN  4 - odnosi se na prijavu štete na dugogodišnjim nasadima (npr. vinograd, vo?njak i sl.). U obrascu je potrebno ispuniti sljede?e podatke:
-          ime i prezime ili naziv tvrtke,
-         u tablici: stupac A-VRSTA NASADA ILI SADNICA, stupac C-UKUPAN BROJ STABALA, ODNOSNO TRSOVA i stupac D-BROJ OŠTE?ENIH STABALA, TRSOVA,
-          potpisati se.

            Uz prijavu štete potrebno je priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu za koju se prijavljuje šteta, kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.

 

 

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridrĹľana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije