Općina Marija Gorica

6. Eko-Etno festival hrane i pi?a

Ponedjeljak, 14 Studeni 2016 11:01

   

Privremena regulacija prometa

Petak, 28 Listopad 2016 12:08


Privremena regulacija prometa uspostavit ?e se na upanijskoj cesti 3005 (Dubravica (2186) - Vukovo Selo - Harmica (D225)) prilikom sanacije klizita u Dubravi?koj ulici od k.br. 31 do 41, u takvim uvjetima ?e se omogu?iti naizmjeni?no odvijanje prometa jednim kolni?kim trakom, reguliran odgovoraju?om prometnom signalizacijom.
Privremena regulacija prometa trajati ?e od 07,30 sati 02.11.2016. do 17,30 sati 24.12.2016. godine.
Radno vrijeme izvo?enja radova je od 07,30 do 17,30 sati, svakog radnog dana osim subote, nedjelje i praznika.

Suglasnost

   

Vrti? u Trsteniku dobio pravomo?nu uporabnu dozvolu

Petak, 28 Listopad 2016 11:49


Dana 18. listopada 2016. godine postala je pravomo?na uporabna dozvola za rekonstruirani i prenamijenjeni dio vatrogasnog doma DVD Trstenik u dje?ji vrti?. Tehni?ki pregled obavljen je 07. rujna 2016. godine.

Ugovor o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji (dogradnji) zgrade vatrogasnog doma i prenamjene dijela zgrade u dje?ji vrti? uz pove?anje energetske u?inkovitosti zgrade, sklopljen je u rujnu 2015.g., s najpovoljnijim ponu?a?em, Obrtom "Mihali?ek" iz Zaprei?a. Vrijednost nabave radova prema ugovornom trokovniku iznosi 2.326.132,49 kuna.

Provedbu projekta sufinanciralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 739.000,00 kuna. Za dovretak projekta osigurana su sredstva u prora?unu Op?ine Marija Gorica, Zagreba?ke upanije i Fonda za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost.

Radovi su izvedeni u ugovorenom roku. Kona?na vrijednost istih po ispostavljenoj okon?anoj situaciji iznosi 1.858.019,20 kn odnosno 2.322.524,00 kuna s PDV.

Uskoro se o?ekuje useljenje novih stanara u novoure?ene prostore.

   

Petak, 28 Listopad 2016 11:06


Zajednitvom udruga Marijagori?ke zipke i Trsja, u subotu, 22. listopada u Mariji Gorici, odrana je 8. po redu truklijada, trudlijada i kestenijada. Pristigle trukle i trudle ocijenio je tro?lani ocjenjiva?ki sud. Najukusnije slane trudle ispekla je Zdenka Pui? iz Marije Gorice, najukusnije slatke Kristina Pui? iz Kraja Gornjeg, dok je za najbolje zape?ene trukle zasluna Danica Jakovina iz Bijele Gorice.
Posje?enost je bila uistinu mnogobrojna, tijekom ?itavog dana kolone posjetitelja slijevale su se u na Marijagori?ki kraj. Program je bio raznolik, nalo se za svakog poneto uz bogat kulturno umjetni?ki program kojeg ve? niz godina vodi Adam Kon?i?. Nastupali su KUD Januevec, KUD Mihovil Krulin, KUD Zgubidan, djeca dje?jeg vrti?a Bambi, djeca O Ante Kova?i?a, Udruga Drin?ani.
Nakon slubenog dijela za dobru atmosferu pobrinuo se muzi?ki sastav Maestral gdje su im se pridruile dvije dame, Ivana Novoselec i Vesna Kartu. Veselje je potrajalo do kasno popodne. Uz fine trukle, trudle, kestene, krpice sa zeljem i vratinom, bilo je tu i finog mota i vina. Ovogodinja manifestacija bila je organizirana na zavidnoj razini, uz tradicionalno pokroviteljstvo Zagreba?ke upanije, pokrovitelj iste ove godine bila je i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarovi?.
Prihod od prodanih trukli i trudli organizatori su namijenili za obnovu vukovarskog Vodotornja.
Veliko hvala svima koji su na bilo koji na?in pomogli da ova manifestacija bude uspjena.

   

Ponedjeljak, 17 Listopad 2016 07:41

   

?estitamo Dan neovisnosti

Subota, 08 Listopad 2016 00:00

   

29. rujna sve?ano otvorena sportska dvorana

Srijeda, 05 Listopad 2016 06:41


U ?etvrtak 29. rujna, s po?etkom u 16,00 sati, prigodnim programom kojeg je vodio Adam Kon?i?, uz nazo?nost visokih dravnih dunosnika sve?ano je otvorena dugoo?ekivana sportska dvorana u Mariji Gorici.
Izgradnja dvorane najve?i je kapitalni projekt na prostoru nae op?ine, vrijedan preko 14,5 milijuna kuna. Od ideje do danas proteklo je punih est godina. Uz sve teko?e i izazove na koje smo nailazili, vjerovali smo u njenu budu?nost. Financijska sredstva za izgradnju dvorane izuzetne energetske u?inkovitosti osigurali su Zagreba?ka upanija, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (EIB II), Fond za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost te Op?ina Marija Gorica, dok je nabavu visokokvalitetne sportske opreme financiralo Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta.
Dvoranu ?e koristiti u?enici O Ante Kova?i?a, sportske i kulturno umjetni?ke udruge marijagori?kog kraja.
Sve?anosti je prisustvovao i predsjednik Sabora Republike Hrvatske, akademik eljko Reiner koji je odrao prigodan govor te zajedno sa upanom Stjepanom Koi?em, na?elnicom Op?ine, Maricom Jan?i? i pomo?nicom ministra znanosti obrazovanja i sporta, Janicom Kosteli? dvoranu i otvorio. U ve?ernjem satima posjetitelji su imali priliku uivati u koncertu Renate Sabljak, ?anija Stipani?eva i Draena Ze?i?a koji su uveli?ali slavlje. Vrhunac ve?eri bio je veliki vatromet!

Opširnije: 29. rujna sve?ano otvorena sportska dvorana

   

Četvrtak, 29 Rujan 2016 00:00


U utorak, 27. rujna 2016.g. odrana je 20. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Marija Gorica. Na po?etku sjednice jednoglasno je verificiran Zapisnik s 19. sjednice Op?inskog vije?a te je ve?inom glasova usvojen dnevni red koji je obuhva?ao 11 to?aka.
Vije?nici su raspravljali o polugodinjem financijskom izvjetaju o izvrenju prora?una Op?ine Marija Gorica za 2016. godinu, Odluci o uvjetima i na?inu dranja ku?nih ljubimaca na podru?ju Op?ine Marija Gorica, odluci o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Op?inske knjinice Ante Kova?i?a u Mariji Gorici, o izdavanju prethodne suglasnosti na Statut Op?inske knjinice Ante Kova?i?a, o izdavanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te na?inu rada Op?inske knjinice Ante Kova?i?a, o izdavanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o zatiti na radu, o izdavanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o zatiti od poara i prethodne sulasnosti na Pravilnik o zatiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Op?inske knjinice Ante Kova?i?a te prethodne suglasnosti na Pravila Op?inske knjinice Ante Kova?i?a.
Raspravljalo se i o izvje?u op?inske na?alnice o radu za razdoblje sije?anj - lipanj 2016. godine. Na kraju je uslijedila to?ka razno.
Polugodinji izvjetaj o izvrenju prora?una za 2016.godinu i Odluka o uvjetima i na?inu dranja ku?nih ljubimaca jednoglasno su usvojene dok su ostale to?ke dnevnog reda usvojene sa deset glasova ZA i jednim glasom PROTIV. Renata ika? obavljati ?e poslove privremenog ravnatelja Op?inske knjinice Ante Kova?i?a do 31. prosinca 2016.g.

   

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Srijeda, 28 Rujan 2016 00:00


Tijekom mjeseca srpnja ove godine proveden je postupak bagatelne nabave za radove na asflatiranju nerazvrstanih cesta na podru?ju nae op?ine.
Pravodobno su zaprimljene tri ponude, sva tri ponuditelja dokazala su sposobnost i udovoljili svim uvjetima poziva za dostavu ponuda, a ponuditelj upanijske ceste Zagreba?ke upanije d.o.o., Zagreb, Rendi?eva 32, zadovoljio je kriterij najnie cijene.
Vrijednost ugovorenih radova bez PDV iznosi 362.375,00 kn odnosno 452.968,75 kn s PDV.
Radovi prema provedenom postupku privode se kraju, a obuhva?ali su asfaltiranje ceste Ante Kova?i?a u Hrastini (prema g. Brki?u), Ulicu Bataljona Matije Gupca u Trsteniku, Odvojak ulice Sofije Jela?i? tako?er u Trsteniku, odvojak Kaptolske ulice u Kraju Donjem i odvojak Brdove?ke ulice u Svetom Kriu.

Opširnije: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

   

Vije?e za prevenciju kriminaliteta na podru?ju Op?ine Marija Gorica

Utorak, 27 Rujan 2016 00:00


Dana 06. rujna 2016. godine s po?etkom u 10,00 sati u prostorijama Op?ine Marija Gorica odran je sastanak Vije?a za prevenciju kriminaliteta na podru?ju Op?ine Marija Gorica, kojem su uz na?elnicu Maricu Jan?i? nazo?ili na?elnica Policijske postaje Zaprei?, Katarina Mavrlja Matuko i njezina pomo?nica Natalija Damjanovi?, upnik Stjepan Bari?, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zaprei?, ?ur?ica Poduka, ravnateljica O Ante Kova?i?a, Antica Raj?i?, predstavnik lokalnog lista Prigorski kaj, Zlatko otari? te komunalni redar Ivica Perjan.
Na?elnica Policijske postaje Zaprei? istaknula je da je broj kaznenih dijela u prvih osam mjeseci ove godine na podru?ju Op?ine Marija Gorica u padu za 33% u odnosu a isto razdoblje prole godine. Istaknula je i vanost pokrivanja obrazovnih ustanova video nadzorom koji bi mogao pomo?i u razrjeavanju kaznenih djela, a za primjer je uzela podmetnuti poar u O Ljudevita Gaja u Zaprei?u.
Ukazala je na sve u?estalije prijevare putem telefona te na dolazak prevaranata na ku?ne pragove starijih i nemo?nih osoba, nude?i im razne uslge i pogodnosti.
?lanovi vije?a usuglasili su se da doma?in Sajma mogu?nosti u 2017. godini bude Op?ina Marija Gorica a isti bi se trebao odrati 12. svibnja 2017.g.

   

Poziv na otvorenje sportske dvorane 29.09.2016.

Ponedjeljak, 26 Rujan 2016 06:10

   

Četvrtak, 15 Rujan 2016 07:36


Lokalna akcijska grupa ''SAVA'' koja djeluje na podru?ju Op?ina: Brdovec, Dubravica, Klin?a Sela, Luka, Marija Gorica i Pu?a te gradova Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja i Zaprei? organizira besplatna predavanja za poljoprivrednike, gospodarstvenike i organizacije civilnog drutva sa svog podru?ja.
Na predavanjima ?e sudionici saznati sve potrebne informacije o Mjerama Ruralnog razvoja; to i kako prijaviti te na koju Mjeru aplicirati, nau?it ?e kako napisati poslovni plan, kako se upisati u upisnik poljoprivrednih proizvo?a?a te mnotvo drugih iznimno korisnih i zanimljivih podataka. Predavanja ?e se odravati u zgradi komunalnog poduze?a Zaprei? d.o.o. na adresi Zelengaj 15, Zaprei?.

RASPORED RADIONICA

   

Utorak, 06 Rujan 2016 12:28

   

Subvencioniranje prijevoza u?enicima i studentima 2016./2017.

Petak, 02 Rujan 2016 07:59


Na 19. sjednici Op?inskog vije?a Op?ine Marija Gorica, odranoj 28. lipnja 2016.g. donesena je Odluka o subvenciji mjese?ne pokazne karte u?enicima srednjih kola i redovitim studentima u iznosu od najvie 250,00 kn mjese?no, do navrene 26. godine ivota.

Uvjeti za ostvarenje istog :

- podmirene obveze doma?instva prema Op?ini Marija Gorica
- prijavljeno prebivalite u?enika/studenta na podru?ju Op?ine Marija Gorica (osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalitu)
- potvrda kole/fakulteta o statusu redovnog u?enika odnosno studenta u kolskoj odnosno akademskoj godini 2016./2017.
- OIB (osobni identifikacijski broj) u?enika/studenta

Za ovjere obrazaca za izradu iskaznica prijevoznika Metrovi? prijevoz d.o.o. potrebno je isti PRETHODNO ovjeriti u koli.

Potvrde se izdaju u Op?ini Marija Gorica, Gori?ka 18/a, Marija Gorica, u vremenu od 07,30-14,30 sati.

Zahtjev

   

Prezentacije Lokalne Razvojne strategije

Utorak, 30 Kolovoz 2016 00:00


Lokalna akcijska grupa Sava odrat ?e sveukupno 11 prezentacija Lokalne Razvojne strategije po?evi od 30. kolovoza pa sve do 9. rujna u svakoj od jedinica lokalne samouprave, ?lanice LAG-a.
Predstavit ?e se planovi, vizije i ciljevi razvoja podru?ja LAG-a SAVA kao i Mjere kroz koje se vizija i ciljevi namjeravaju ostvariti.
LAG SAVA ?e u periodu do 2022. godine kroz Mjere financirati sveukupno 70 razli?itih projekata iznosima od 2.500,00 do 50.000,00 EUR-a na cjelokupnom podru?ju LAG-a SAVA.
Naglasak je stavljen na razvoj poljoprivrede i turizma pa ?e tako najvie sredstava biti dodijeljeno upravo tim sektorima. Pozivamo sve poljoprivrednike, gospodarstvenike i predstavnike civilnih drutva da nam se pridrue na predavanju i saznaju kako i na koji na?in preko LAG-a SAVA mogu ostvariti sredstva EU za razvoj svojih projekata i unaprje?enje svog poslovanja.

TERMINI PREZENTACIJA:

30.8.- Brdovec - Kino dvorana - 18:00 h

31.8.- Pu?a - Vije?nica - 19:00 h

1.9. - Stupnik - Vije?nica - 18:00 h

2.9. - Klin?a Sela-drutveni dom -18:00

3.9. - Dubravica - vije?nica u 10:00 sati

3.9. - Sveta Nedelja- u sklopu fiijade

5.9. - Jastrebarsko - 18:00 h

6.9. - Marija Gorica - Op?ina- 19:00 h

7.9. - Luka - Drutveni dom - 19:00 h

8.9. - Zaprei?- Gradska vije?nica-18:00

9.9. - Samobor - Mala dvorana pu?kog otvorenog u?ilita - 18:00 h?

Prezentacija

   

Utorak, 30 Kolovoz 2016 12:41

   

?estitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Petak, 05 Kolovoz 2016 09:34

   

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor - obavijest bira?ima

Četvrtak, 04 Kolovoz 2016 12:57


Povodom predstoje?ih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor koji ?e se odrati u nedjelju, 11. rujna ove godine, obavjetavamo bira?e da mogu pregledati odnosno zatraiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar bira?a prema mjestu svoga prebivalita te podnijeti zahtjev za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivalita, zaklju?no do 31. kolovoza 2016., svakim radnim danom u radno vrijeme od 07,00-15,00 sati.
Na dan 27. kolovoza 2016., subota, zahtjevi ?e se zaprimati od 08,00-14,00 sati, a na dan 31. kolovoza 2016., srijeda, do 16,00 sati.

OPIRNIJE

   

Poziv za uklanjanje ambrozije i ostalog korova

Utorak, 26 Srpanj 2016 09:57

   

Petak, 15 Srpanj 2016 12:26


Op?ina Marija Gorica sufinancirati ?e nabavu kolskih udbenika i pripadaju?ih dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete, u?enicima osnovnih kola s prebivalitem na podru?ju Op?ine Marija Gorica, za kolsku godinu 2016./2017.
Kriteriji za ostvarivanje prava su: prijavljeno prebivalite u?enika i roditelja na podru?ju Op?ine Marija Gorica; podmirene sve obveze doma?instva prema Op?ini Marija Gorica (komunalna naknada, naknada za ure?enje voda i grobna naknada); dostava izvornika ra?una.
Pravo na sufinanciranje ne ostvaruju u?enici koji su to pravo ostvarili po drugoj osnovi. Op?ina Marija Gorica sufinancirati ?e nabavu kolskih knjiga u?enicima od 1. do 4. razreda u iznosu od 300,00 kuna, a u?enicima od 5. do 8. razreda u iznosu od 500,00 kuna.
Zahtjev za sufinanciranje podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Op?ine Marija Gorica, najkasnije do 15. rujna 2016. godine. Isplate sufinanciranog iznosa vriti ?e se, uz predo?enje ra?una, u drugoj polovici rujna o ?emu ?e roditelji biti obavijeteni.
Obrazac zahtjeva mogu?e je preuzeti na internet stranici op?ine i u prostorijama op?inske uprave.

Odluka na?elnice

Zahtjev

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije