Općina Marija Gorica

JAVNI POZIV vlasnicima/investitorima nezakonito izgra?enih zgrada

Srijeda, 19 Listopad 2011 00:00

Dana 10. kolovoza 2011. stupio je na snagu Zakon o postupanju s nezakonito izgra?enim zgradama ( NN RH br. 90/11) koji temeljem ?lanka 28. stavak 2., obvezuje Op?inu Marija Gorica, kao jedinicu lokalne samouprave, na pozivanje svih vlasnika/investitora nezakonito izgra?enih zgrada na podru?ju Op?ine Marija Gorica radi podnoenja zahtjeva za isho?enje RJEENJA O IZVEDENOM STANJU (akt kojim se ozakonjuje nelegalno izgra?ena zgrada).
Detaljnije informacije mogu se zatraiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Op?ine Marija Gorica, Gori?ka 18/a, Marija Gorica, radnim danom u vremenu od 09,00 do 14,00 sati.
Nezakonito izgra?enom zgradom, u smislu odredbi naprijed navedenog zakona, smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postoje?e zgrade izgra?en bez akta kojim se odobrava gra?enje, odnosno gradnja protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Dravne geodetske uprave izra?enoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011.
Zahtjevi za isho?enje Rjeenja o izvedenom stanju podnose se Upravnom odjelu za prostorno ure?enje, gradnju i zatitu okolia Zagreba?ke upanije, Ispostava Zaprei?, najkasnije do 31.12.2012. godine i po proteku navedenog roka vie se ne mogu podnositi.
Na?elnica Marica Jan?i?

   

Petak, 02 Rujan 2011 15:55


Udruga Marijagori?ka zipka u suradnji sa enama ovog podru?ja organizira enski turnir u malom nogometu koji ?e se odrati u nedjelju, 04. rujna od 11 sati na novom igralitu u Trsteniku.
Turnir se odrava ve? esnaestu godinu zaredom.
Posjetitelje o?ekuje bogata tombola i ugostiteljska ponuda a sudionice nezaboravno druenje!
Do?ite i ugodno se provedite!

   

Srijeda, 31 Kolovoz 2011 11:08

Sukladno Zakonu o zatiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97 i Metodologiji za procjenu tete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Odluci upana od 30.8.2011. o proglaenju elementarne nepogode (dugotrajne sue) za podru?je cijele Zagreba?ke upanije, obavjetavamo gra?ane o postupku podnoenja PRIJAVA TETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE.

Opširnije:

   

Petak, 26 Kolovoz 2011 00:00

Dobra zabava za sve dobre ljudeOve nedjelje u Op?ini Mariji Gorici! Na novom igralitu u mjestu Trstenik, odrat ?e se 16. po redu tradicionalna veselica Najlepe je biti muika !
Poziv vrijedi za izvo?a?e koje o?ekuje ugodno druenje i za posjetitelje za koje je osigurana tombola, bogata ponuda jela i pi?a i nezaboravna zabava!
U zabavnom dijelu programa nastupit ?e i go?e iz Slovenije, jedinstvene Navihanke!
Najlepe je biti muika !
Zato, dobri ljudi, ako ste eljni dobre zabave do?ite uTrstenik u nedjelju 28. kolovoza!
Po?etak programa u 16,00 sati.

   

Poziv na biciklijadu 27.08.2011.

Subota, 06 Kolovoz 2011 00:00

Turisti?ka zajednica Savsko-sutlanska dolina i brigi poziva Vas na biciklijadu koja ?e se odrati 27. kolovoza 2011. godine s po?etkom u 10.00 sati.
Start ?e biti u Brdovcu kod Muzeja gdje se uz pi?e dobrodolice kre?e prema Mariji Gorici, zatim prema Dubravici gdje se staje na okrijepi. Put dalje vodi preko Kraja Donjeg, Vukovog Sela i enkovca, gdje se staje u restoranu Stara prea na ru?ak uz popularne cijene.
Tijekom biciklijade o?ekuju se i popratni sadraji, te tand turisti?ke zajednice. Put se nastavlja preko Klju?a, Drenja i Zdenaca, a cilj je planiran na mjestu polaska.
Opirnije....

   

Javni natje?aj za sufinanciranje razvoja posebnih oblika turizma

Petak, 24 Lipanj 2011 20:32

Zagreba?ka upanija raspisala je Javni natje?aj za sufinanciranje razvoja posebnih oblika turizma s ciljem daljnjeg unapre?enja i razvoja turizma u Zagreba?koj upaniji.

Na navedeni natje?aj mogu se javiti registrirana trgova?ka drutva, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ustanove, turisti?ke zajednice, zadruge i udruge koje imaju sjedite na podru?ju Zagreba?ke upanije, aktivno se bave turizmom i predlau izradu projekta na podru?ju Zagreba?ke upanije.

Financijska sredstva namijenjena su za izradu i provo?enje projekata posebnih oblika turizma (vjerskog, kulturnog, zdravstvenog, seoskog, planinskog, lovnog, ribolovnog, sportsko-rekreacijskog i dr.) ?ija provedba neposredno doprinosi unapre?enju i razvoju turizma na podru?ju Zagreba?ke upanije. Sredstva ?e se dodjeljivati za podizanje kvalitete smjetajnih kapaciteta, sufinanciranje kupnje ili obnove tradicijskih ku?a koje se stavljaju u turisti?ku funkciju, opremanje objekta, ure?enje okolia, tematskih putova, sportsko-rekreacijskih sadraja i sli?no. Natje?ajvrijedi do 08. srpnja 2011. godine.
Opirnije o ovom natje?aju moete pro?itati u rubrici Natje?aji Zagreba?ke upanije.

   

Obavijest poljoprivrednicima

Petak, 24 Lipanj 2011 20:17

Komercijalna poljoprivredna gospodarstva (OPG) koja proizvode za trite, u sustavu su PDV-a, korisnici potpora i poticaja, duni su na propisan na?in zbrinuti ispranjenu ambalau od sredstava za zatitu bilja, odnosno moraju imati ovjereni Prate?i list Pl-Oo kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan na?in.

Osim organiziranih akcija na odre?enim lokacijama (mogu se vidjeti u popisu na stranici HPK, www.komora.hr), korisnici mogu odloiti ambalau i ostatke sredstava za zatitu bilja i u prostoru tvrtke C.I.A.K. d.o.o. u Zaboku, Gubaevo bb, svakim radnim danom od 9-14 sati.

Sakuplja se ambalaa sredstava za zatitu bilja slijede?ih proizvo?a?a: Am Agro, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, DowAgroSciences, Florel, Herbos, Pinus Agro, Syngenta, Veterina Kalinova i AgroChem-Maks. Vie informacija moete pro?itati ovdje.
Manuel ?i?ko, dipl.ing.agr.
091/4882-962, 3356-925

   

Izbori za ?lanove vije?a i predstavnike nacionalnih manjina

Petak, 24 Lipanj 2011 19:59

Sukladno Odluci vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za ?lanove vije?a i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave (NN br. 56/11), u nedjelju, 10 srpnja 2011. godine odrat ?e se izbori na razini upanije, gradova i op?ina s podru?ja Zagreba?ke upanije.

Obavjetavaju se pripadnici albanske, bonja?ke, crnogorske, ?eke, ma?arske, makedonske, romske, slovenske i srpske nacionalne manjine da mogu pregledati svoj upis u popis bira?a i traiti njegovu dopunu ili ispravak.
Rok do kojeg gra?ani mogu podnositi zahtjeve za dopunu ili ispravak popisa bira?a je 25. lipnja 2011. godine, a zahtjevi se mogu podnositi u nadlenim ispostavama svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati, a u subotu 18. i 25. lipnja 2011. godine od 08.00 do 12.00 sati.
Gra?ani mogu provjeriti svoj upis u popis bira?a prema mjestu prebivalita na web stranicama Ministarstva uprave www.uprava.hr.
Korisnicima T-mobile i Vipnet mree omogu?eno je da putem SMS poruke provjere mjesto upisa u popis bira?a i bira?ko mjesto, na na?in da mati?ni broj gra?ana upiu u poruku, te da istu poalju na broj 5454.

   

Ponedjeljak, 25 Travanj 2011 17:36

upan Zagreba?ke upanije mr.sc. Stjepan Koi? donio je Odluku o dodjeli pokroviteljstava, nov?anih donacija i pomo?i u provo?enju projekata iz podru?ja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva i lovstva u Zagreba?koj upaniji. Natje?aj je objavljen u Ve?ernjem listu dana 14. travnja 2011.g. Potencijalni korisnici obrasce zahtjeva mogu preuzeti u Op?ini Marija Gorica te na internetskim stranicama Zagreba?ke upanije. Sve detaljnije informacije, kao i rokovi za pojedinu mjeru vidljivi su u natje?aju, a tako?er se mogu dobiti i u Zagreba?koj upaniji na brojeve telefona : 6009-420 ili na 6009-427.

   

Uskrsni sajam u Mariji Gorici 15.-17.04.2011.

Četvrtak, 14 Travanj 2011 00:00

Prvi Uskrsni sajam u Mariji Gorici, u organizaciji udruga ovoga kraja, Marijagori?ke zipke i Trsja te Zadrugara osnovne kole Ante Kova?i?a iz Marije Gorice, odrati ?e se ovaj vikend,od petka, 15.04. do nedjelje 17.04.2011. godine u Mariji Gorici, ispred upne crkve, u vremenu od 10,00 do 20,00 sati.
U ponudi se mogu prona?i prigodni uskrsni pokloni, ru?ni radovi, doma?i kola?i, vina, likeri i mnogi drugi prehrambeni tradicijski proizvodi. Pozivamo Vas da posjetite naprvi Uskrsni sajam.

   

Natje?aj za op?inske subvencije u poljoprivredi 2011.

Subota, 09 Travanj 2011 21:25

Op?ina Marija Gorica raspisala je natje?aj za dodjelu subvencija u poljoprivredi za 2011. godinu. Subvencije ?e se dodjeljivati na nabavu loznih cjepova, vo?nih sadnica, sadnica jagoda, sadnju ljekovitog bilja te za uzgoj i dranje p?elinjih zajednica. Korisnici subvencije su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Najvii ukupni godinji iznos op?inske subvencije koju jedan korisnik moe ostvariti po svim vrstama subvencija u teku?oj godini moe iznositi 10.000,00 kuna. Zahtjevi za op?insku subvenciju mogu se podnositi do 30. rujna 2011. godine. Preuzmi natje?aj

   

Subota, 09 Travanj 2011 21:03

Zagreba?ka upanija objavila je u Ve?ernjem listu i Jutarnjem listu 24. oujka 2011. godine Natje?aj za podnoenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagreba?ke upanije koja se dodjeljuju pojedincima i drugim pravnim osobama, ustanovama, udrugama, zaslunima za gospodarski, drutveni i kulturni razvoj Zagreba?ke upanije, te njena promicanja u zemlji i svijetu. Prijedloge moete dostaviti Zagreba?koj upaniji, Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja, Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V do 31. svibnja 2011. godine s napomenom Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagreba?ke upanije. Preuzmi Natje?aj

   

Petak, 01 Travanj 2011 16:39

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, Op?ina Marija Gorica objavljuje javni natje?aj za zimsko odravanje nerazvrstanih cesta na podru?ju Op?ine Marija Gorica. Ugovor se sklapa na razdoblje od 4 godine. Natje?ajna dokumentacija moe se podi?i na adresi Op?ine Marija Gorica, Gori?ka 18/a, Marija Gorica, od 01.04. do 16.04.2011., u vremenu od 09,00 do 14,00 sati, uz predo?enje dokaza o bespovratnoj uplati 300,00 kn na iro ra?un prora?una Op?ine Marija Gorica. Rok za dostavu ponuda : 16.04.2011. do 14,00 sati. Otvaranje ponuda je 18.04.2011. u 16,00 sati. Preuzmi Natje?aj

   

Četvrtak, 31 Ožujak 2011 00:00

Potovani mjetani Op?ine Marija Gorica,

Popis 2011. provest ?e se od 01. do 28. travnja 2011. g.,temeljem Zakona o Popisu stanovnitva, ku?anstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. (NN, br. 92/10.).
Popis je najve?e statisti?ko istraivanje kojem je cilj prikupiti osnovne podatke o broju, teritorijalnom rasporedu i sastavu stanovnitva prema njegovim demografskim, ekonomskim, obrazovnim, migracijskim i ostalim obiljejima. Tako?er, Popisom se prikupljaju podaci o ku?anstvima i stanovima te njihovim obiljejima.
Za realizaciju ovog Popisa za podru?jeOp?ine Marija Goricaangairano je 9popisiva?a koji ?e tijekom travnja posjetiti Vae doma?instvo. Svaki od njih imat ?e ovlatenje kojim dokazuje svoj status popisiva?a, a sa sobom ?e nositi kov?ei? s logom Popisa. Molimo Vas da za ?lanove svoga ku?anstva pripremite osobni identifikacijski broj (OIB) ili broj osobne iskaznice kako bi ih popisiva? mogao upisati u obrasce. Na pitanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti osobe se mogu slobodno izjasniti. Ako popisiva? nikog ne zatekne kod ku?e, ostavit ?e Obavijest o ponovnom dolasku s nazna?enim danom i vremenom dolaska, odnosno svoj kontakt telefon na koji ga moete nazvati i dogovoriti vrijeme popisivanja traenih podataka.
Vae sudjelovanje iznimno je vano te Vas molimo da se odazovete na suradnju s popisiva?em.
Tajnost podataka : Osobni podaci prikupljeni Popisom slubena su tajna i koristit ?e se isklju?ivo za statisti?ke svrhe kako je i propisano Zakonom o Popisu 2011. i Zakonom o slubenoj statistici.
Podaci Popisa prikazivat ?e se isklju?ivo u skupnom (agregiranom) obliku na razini Republike Hrvatske, upanija, gradova/op?ina i naselja.
Jo jednom Vas molimo za suradnju i unaprijed zahvaljujemo. Popisni centar Marija Gorica

   

Četvrtak, 31 Ožujak 2011 00:00

Obavjetavamomjetane Op?ine Marija Goricada ?e se dana 01. i 02. travnja 2011. godine u periodu izme?u 9:00 i 15:00 sati u Sloveniji, na podru?ju Op?ine Breice odravati vjeba mobilnih timova za zra?enje.
Naglaavamo da je odravanje vjebe "INEX4" ranije planirano i da nema nikakve veze sa trenutnim doga?ajima u Japanu.
Informaciju prenosimo zbog mjesta odvijanja vjebe koje je u neposrednoj blizini dravne granice Republike Hrvatske, te kako ne bi dolo do nepotrebnog uznemiravanja stanovnitva zbog provo?enja iste.

   

Popis 2011. - Popisiva?i i kontrolori

Ponedjeljak, 21 Ožujak 2011 15:45

Dravni zavod za statistiku, temeljem prijedloga upanijskog popisnog povjerenstva Zagreba?ke upanije, imenovao je kontrolore i popisiva?e za podru?je Zagreba?ke upanijekoji ?e sudjelovati u Popisu 2011. godine. U nastavku pogledajte popis imenovanih.

Kontrolori

Popisiva?i

   

Četvrtak, 17 Ožujak 2011 17:08

Zagreba?ka upanija raspisala je 10. oujka o.g. Natje?aj za dodjelu subvencija u poljoprivredi, ruralnom razvitku i umarstvu u 2011. godini. Korisnici upanijske subvencije su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju prebivalite odnosno sjedite na podru?ju Zagreba?ke upanije. Najvii ukupni godinji iznos subvencije koju korisnik moe ostvariti po svim vrstama subvencija moe iznositi do 100.000,00 kuna. Zahtjevi se podnose na upanijskim obrascima dostupnim u Op?iniMarija Gorica te na slubenim stranicama Zagreba?ke upanije, najkasnije do 30. rujna odnosno do 31. kolovoza 2011. ovisno o vrsti subvencije.Zainteresirani korisnici informacije mogu zatraiti na broju telefona: 6009-496, 6009-427, 6009-420 i 6009-426, radnim danom od 09,00 do 12,00 sati.

   

Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Srijeda, 16 Ožujak 2011 19:19

Od 1. oujka 2011. zapo?ela je kampanja podnoenja zahtjeva za dravne potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Od ove godine su kroz Jedinstveni zahtjev obuhva?ena izravna pla?anja u biljnoj proizvodnji i sto?arstvu, kao i potpore ruralnom razvoju.
Izravna pla?anja sastoje se od osnovnog pla?anja po poljoprivrednoj povrini te proizvodno vezanih pla?anja u biljnoj proizvodnji i sto?arstvu.
Potpore ruralnom razvoju obuhva?aju ekoloku i integriranu proizvodnju, tee uvjete gospodarenja i o?uvanje izvornih i zati?enih pasmina doma?ih ivotinja.

Opširnije: Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

   

Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja

Srijeda, 16 Ožujak 2011 17:16

Op?insko vije?e Op?ine Marija Gorica na svojoj 17. sjednici odranoj 03. oujka 2011. godine donijelo je Odluku o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja u 2011. godini, u iznosu od 150,00 kuna po svakoj osjemenjenoj kravi plotkinji.
Dosad jesubvencija iznosila 100,00 kunapo osjemenjenoj kravi plotkinji. U svrhu poticanja sto?arskog uzgoja, Op?insko vije?e odlu?ilo je iz op?inskog prora?una izdvojiti dodatnih 50,00 kuna po svakom osjemenjivanju krava plotkinja.

   

Sufinanciranje premije osiguranja usjeva i nasada

Srijeda, 16 Ožujak 2011 16:48

Op?insko vije?e Op?ine Marija Gorica na svojoj 17. sjednici odranoj 03. oujka 2011.g., donijelo je Odluku o sufinanciranju premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s podru?ja Op?ine Marija Gorica. Po svim policama osiguranja koje poljoprivrednici s podru?ja Op?ine Marija Gorica zaklju?e s Croatia osiguranjem d.d., u 2011. godini sufinancirati ?e se premija osiguranja od proljetnog mraza, tu?e, groma i poara u iznosu od 25% bruto premije osiguranja po svakoj zaklju?enoj polici. Premije osiguranja sufinancirati ?e se poljoprivrednicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije