Općina Marija Gorica

Petak, 30 Kolovoz 2013 10:45

   

Petak, 23 Kolovoz 2013 12:04

   

9. KUP DVD-a Bijela Gorica

Utorak, 20 Kolovoz 2013 06:29

   

Četvrtak, 04 Srpanj 2013 11:35

   

Petak, 21 Lipanj 2013 08:16

OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OP?INE MARIJA GORICA

KLASA: 013-01/13-01/01
URBROJ: 238/19-03-13-121
Marija Gorica, 19. lipnja 2013.

Na temelju ?lanka 126. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12)., Op?insko izborno povjerenstvo Op?ine Marija Gorica nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013. godine, utvrdilo je i objavljuje

TROKOVE LOKALNIH IZBORA

 1. Trokovi naknada za ?lanove stalnog i proirenog sastava Op?inskog izbornog povjerenstva, administrativno osoblje......................46.645,37 kn
 2. Trokovi naknade ?lanovima bira?kih odbora...........28.541,24 kn
 3. Trokovi tiskanja glasa?kih listi?a, zapisnika i prijepisa zapisnika.........1.016,25 kn
 4. Trokovi objave pravovaljanih predloenih kandidacijskih listi i zbirne liste za izbor ?lanova predstavni?kog tijela te zbirne liste pravovaljano predloenih kandidatura za op?inskog na?elnika u lokalnim novinama Prigorski kaj...............2.250,00 kn
 5. Trokovi objave slubenih rezultata...................................2.750,00 kn
 6. Pove?anje licence za isplatu naknada.....................................400,00 kn
 7. Ostali materijalni trokovi658,83kn
  ______________________________________________________________________________________________

UKUPNO: 82.261,69 kn

Predsjednica
Mirela Novoselec Jakevac

   

Dani Op?ine Marija Gorica 2013.

Srijeda, 29 Svibanj 2013 05:58

   

Četvrtak, 23 Svibanj 2013 00:00

Prema slubenim rezultatima kandidatkinja za op?insku na?elnicu Op?ine Marija Gorica, Marica Jan?i? i njezin zamjenik Boris Majeri? izborili su pobjedu u prvom krugu s 85,33% osvojenih glasova.
Kandidat za op?inskog na?elnika Op?ine Marija Gorica, Dragutin Borani? i njegov zamjenik Ivica Krpez osvojili su 11,91% glasova.
Prema slubenim rezultatima za ?lanove Op?inskog vije?a najvie glasova osvojila je kandidacijska lista HDZ-a 70,78%. Kandidacijska lista HSS osvojila je 17,17% glasova, a kandidacijska lista SDP-a osvojila je 12,05% glasova.

Rezultate izbora za op?inskog na?elnika Op?ine Marija Gorica moete pogledati ovdje.

Rezultate izbora za ?lanice/?lanove op?inskog vije?a Op?ine Marija Gorica moete pogledati ovdje.

   

Lokalni izbori 2013. - objava rezultata

Ponedjeljak, 20 Svibanj 2013 10:58

Prema prvim neslubenim rezultatima kandidatkinja za op?insku na?elnicu Op?ine Marija Gorica, Marica Jan?i? i njezin zamjenik Boris Majeri? izborili su pobjedu u prvom krugu s 85,33% osvojenih glasova.
Kandidat za op?inskog na?elnika Op?ine Marija Gorica, Dragutin Borani? i njegov zamjenik Ivica Krpez osvojili su 11,91% glasova.
Prema prvim neslubenim rezultatima za ?lanove Op?inskog vije?a najvie glasova osvojila je kandidacijska lista HDZ-a 70,78%. Kandidacijska lista HSS osvojila je 17,17% glasova, a kandidacijska lista SDP-a osvojila je 12,05% glasova.

Rezultate izbora za op?inskog na?elnika Op?ine Marija Gorica moete pogledati ovdje.

Rezultate izbora za ?lanice/?lanove op?inskog vije?a Op?ine Marija Gorica moete pogledati ovdje.

   

Lokalni izbori 2013. - Objava lista i kandidatura

Subota, 04 Svibanj 2013 20:12

OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OP?INE MARIJA GORICA

Marija Gorica, 04. svibnja 2013.

Op?insko izborno povjerenstvo Op?ine Marija Gorica objavljuje sve pravovaljano predloene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor ?lanova Op?inskog vije?a Op?ine Marija Gorica i zbirnu listu pravovaljano predloenih kandidatura za op?inskog na?elnika Op?ine Marija Gorica.

OBJAVA

   

Lokalni izbori 2013. - obavijest politi?kim strankama

Ponedjeljak, 29 Travanj 2013 15:16OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OP?INE MARIJA GORICA

KLASA: 013-01/13-01/01
URBROJ: 238/19-03-13-26
Marija Gorica, 28. travnja 2013.
POLITI?KIM STRANKAMA

Potovani,

Molimo vas da primite na znanje nekoliko aktualnih informacija:

1. Punomo?i izbornih sudionika:

Osobe ovlatene za zastupanje politi?kih stranaka, nositelji kandidacijskih lista grupe bira?a, te kandidati grupe bira?a mogu opunomo?iti osobe za predaju kandidacijskih lista odnosno kandidatura op?inskom izbornom povjerenstvu, za unoenje ispravaka u prijedloge kandidacijskih lista odnosno kandidatura, te za sve ostale radnje pred op?inskim izbornim povjerenstvom. Ta punomo? ne mora biti ovjerena kod javnog biljenika, ve? samo potpisana od ovlatene osobe.

VANO: Izborni sudionici duni su original/izvornik spomenute punomo?i dostaviti nadlenom upanijskom izbornom povjerenstvu, koje ?e presliku te punomo?i proslijediti nama (OIP-u Op?ine Marija Gorica).

Osoba koja podnosi kandidacijsku listu odnosno kandidaturu temeljem punomo?i, duna je OIP-u Op?ine Marija Gorica predo?iti izvornik ili presliku punomo?i koja se na nju odnosi.

2. Radno vrijeme OIP- a Op?ine Marija Gorica- za ovjeru o?itovanja:

 • 29. i 30.4. (pon. uto.) od 07;00 do 15;00,
 • 1.5. (sri.) od 08;00 do 20;00,
 • 2.5. (?et.) od 08;00 do 24;00 (rok za predaju kandidature).

3. Prema uputama DIPa:

Iz odredbi Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12) jasno proizlazi samo da ?lanovi bira?kih odbora ne smiju biti kandidati na izborima. Me?utim radi ja?anja povjerenja gra?ana u izborni postupak potrebno je izbjegavati imenovanje za ?lanove bira?kih odbora osobe koje se nalaze u rodbinskoj vezi sa kandidatima u izborima, stoga molimo da kod predlaganja ?lanova uzmete u obzir ovu uputu DIPa.

4. Poseban ra?un za financiranje izborne promidbe:

Dune su otvoriti politi?ke stranke i nositelji liste grupe bira?a. Kada dvije i vie politi?kih stranaka zajedno predlau kandidacijsku listu poseban ra?un za financiranje izborne promidbe duna je otvoriti jedna od politi?kih stranaka koje su predloile zajedni?ku listu to se ure?uje me?usobnim sporazumom koji se dostavlja Dravnom izbornom povjerenstvu i Op?inskom izbornom povjerenstvu Op?ine Marija Gorica. Sve najkasnije s danom podnoenja kandidature.

PREDSJEDNICA
OP?INSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
Mirela Novoselec Jakevac, dipl.iur. v.r.

   

Petak, 26 Travanj 2013 12:08

   

Raspis lokalnih izbora - 19.05.2013.

Subota, 20 Travanj 2013 09:31Vlada Republike Hrvatske na sjednici odranoj 11. travnja 2013. godine donijela je :
Odluku o raspisivanju izbora za ?lanove predstavni?kih tijela jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave i
Odluku o raspisivanju izbora za op?inske na?elnike, gradona?elnike, upane te njihove zamjenike. Odluke su objavljene u Narodnim novinama broj 44 od 15. travnja 2013.g., a stupaju na snagu 18. travnja 2013. godine.
Za dan provedbe izbora odre?ena je nedjelja, 19. svibnja 2013. godine. Rokovi za pripremu registra bira?a teku od 19. travnja 2013.godine. Rok do kojeg gra?ani mogupodnosti zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak podataka u registru bira?a istje?e 08. svibnja 2013. godine.

   

Obavijest o obustavi isporuke elektri?ne energije

Srijeda, 03 Travanj 2013 18:10

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. obustaviti ?e isporuku elektri?ne energije iz 2TS 30 Marija Gorica, dana 19.04.2013.g. u vremenu od 08,00 do 11,00 sati.
Obustava isporuke elektri?ne energije u navedeno vrijeme izvriti ?e se zbog redovnog odravanja elektroenergetskog postrojenja i pripadaju?e mree na podru?ju Op?ine Marija Gorica, u skladu s Pravilnikom o odravanju elektrodistribucijskih objekata i postrojenja HEP-a.
U p o z o r e n j e : za vrijeme obustave isporuke elektri?ne energije, svi elektroenergetski objekti imaju se smatrati da su pod naponom. HEP-ODS d.o.o., Elektra Zagreb, PRIDRAVA PRAVO UKLJU?ITI elektroenergetske objekte i prije navedenog vremena.

   

Odvoz krupnog otpada 08. i 15.04.2013.

Srijeda, 03 Travanj 2013 17:57


Odvoz krupnog otpada s podru?ja Op?ine Marija Gorica vriti ?e se prema sljede?em rasporedu :

08.04.2013. godine (ponedjeljak)
Marija Gorica, Hrastina, Oplaznik, Celine , lebec , Trstenik

15.04.2013. godine (ponedjeljak)
Kraj Gornji, Kraj Donji, Bijela Gorica, Sveti Kri

Pri pripremi krupnog otpada odvajati eljezo i gume od ostalog otpada

OVLATENI KONCESIONARI

ZA SAKUPLJANJE EL. OTPADA:

 • CE-ZA-R d.o.o., Zagreb, J. Lon?ara 15, besplatni telefon 08000-204, mase od 30kg i vie
 • FLORA VTC Virovitica, besplatni telefon 0800-444-110, mase do 30 kg

ZA SAKUPLJANJE AZBEST OTPADA:

 • CIAK Zabok, tel. 049/249-173, 099/311-6248

Zaprei? d.o.o. u okviru programa selektiranja otpada po?inje s prikupljanjem papira odvojeno od ostalog komunalnog otpada. Odvoz papira ne?e se napla?ivati i biti ?e organiziranjednom mjese?no od travnja 2013. godine.

   

Izbori za Europski parlament 14.04.2013.

Subota, 30 Ožujak 2013 17:32
Imenovani bira?ki odbori za podru?je Op?ine Marija Gorica

Izbori za Europski parlament 14.04.2013.

   

Uskrsni sajam 2013.

Četvrtak, 21 Ožujak 2013 11:47

   

Petak, 08 Ožujak 2013 13:49

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

KLASA: 112-03/13-01/01
URBROJ: 238/19-02-13-9
Marija Gorica, 08. oujka 2013.

Obavijest o testiranju kandidata/kandidatkinja prijavljenih na oglas za prijam
u slubu na odre?eno vrijeme na radno mjesto referent

Obavjetavaju se kandidatkinje prijavljene na oglas za prijam u slubu na odre?eno vrijeme u Op?inu Marija Gorica, Jedinstveni upravni odjel, koji je objavljen na slubenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapoljavanje 26.02.2013. godine, da ?e se testiranje odrati:

dana 15. oujka 2013. godine, s po?etkom u 14,30 sati
u Op?inskoj vije?nici Op?ine Marija Gorica, Marija Gorica, Gori?ka 18/a

LISTA KANDIDATA
prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom

 • HORVAT KRISTINA
 • KUKOLJ JASMINA

Ako kandidatkinje ne pristupe prethodnoj provjeri znanja, smatra se da su povukle prijavu na oglas.

PRAVILA TESTIRANJA:

Prije po?etka provjere znanja od kandidatkinja ?e biti zatraeno predo?enje odgovaraju?e identifikacijske isprave radi utvr?ivanja identiteta, nakon ?ega ?e kandidatkinjama biti podijeljena pitanja.

Za svaki dio provjere znanja kandidatkinjama se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidatkinje uspjeno poloile testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarile najmanje 50% na testiranju. S kandidatkinjama koje uspjeno poloe testove provest ?e se intervjui (razgovori).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije doputeno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno biljekama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • naputati prostoriju u kojoj se provjera odvija
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi na?in remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedina kandidatkinja prekri naprijed navedena pravila biti ?e udaljen s provjere znanja, a njezin rezultat Povjerenstvo ne?e priznati niti ocjenjivati.

Povjerenstvo za provedbu oglasa
Tamara Glogovi? v.r.

   

Objava bira?ima za EU izbore 14.04.2013.

Srijeda, 06 Ožujak 2013 13:34

Predsjednik Republike Hrvatske je dana 01. oujka 2013. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za ?lanove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
Odluka je stupila na snagu 04. oujka 2013. godine, a objavljena je u Narodnim novinama broj 27 od 04. oujka 2013. godine. Izbori u Republici Hrvatskoj odrat ?e se u nedjelju 14. travnja 2013. godine.


Objava bira?ima

   

Utorak, 26 Veljača 2013 18:58


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA


ROK ZA PRIJAVU JE ISTEKAO


MB: 2734575, OIB:48658001244
10299 Marija Gorica, Gori?ka 18/a
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3396-655
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
hrwww.marija-gorica.hr

OP?INSKA NA?ELNICA
KLASA: 112-03/13-01/01
URBROJ: 238/19-02-13-2
Marija Gorica, 22. velja?e 2013.

Na temelju ?lanka 29., a vezano za ?lanak 19. Zakona o slubenicima i namjetenicima u lokalnoj i podru?noj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 66/11 dalje u tekstu: ZSN), na?elnica Op?ine Marija Gorica raspisuje

O G L A S
za prijam u slubu na odre?eno vrijeme

u Op?inu Marija Gorica, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto referent (1 izvritelj m/), na odre?eno vrijeme od tri (3) mjeseca za obavljanje poslova ?iji se opseg privremeno pove?ao.
Sluba na odre?eno vrijeme za obavljanje poslova ?iji se opseg privremeno pove?ao ne moe postati sluba na neodre?eno vrijeme.
Sluba na odre?eno vrijeme za obavljanje poslova ?iji se opseg privremeno pove?ao moe trajati najdue est (6) mjeseci i moe se produiti za jo est (6) mjeseci.
Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno ?l. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidati moraju ispunjavati op?e uvjete za prijam u slubu, propisane u ?lanku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko dravljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), te sljede?e posebne uvjete:

 • srednja stru?na sprema ekonomske ili upravne struke
 • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovaraju?im poslovima
 • poloen dravni stru?ni ispit

Uz ispunjavanje op?ih i posebnih uvjeta potrebno je:

 • znanje engleskog jezika
 • komunikacijske vjetine
 • poznavanje rada na ra?unalu (Office paket)
 • poloen voza?ki ispit (B kategorija).

  Opširnije:

   

Poziv na savjetovanje o legalizaciji 27.02.2013.

Petak, 22 Veljača 2013 17:58

POZIV NA SAVJETOVANJE

LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRA?ENIH ZGRADA

Pozivamo sve zainteresirane mjetane na savjetovanje Legalizacija nezakonito izgra?enih zgrada koje ?e se odrati u srijedu, 27. velja?e 2013. godine u 18:00 sati u Op?inskoj vije?nici, Gori?ka 18/a, Marija Gorica.

Na Vaa pitanja i sve nejasno?e oko legalizacije nezakonito izgra?enih zgrada odgovarati ?e predstavnici Upravnog odjela za prostorno ure?enje, gradnju i zatitu okolia, Ispostave Zaprei?.

NA ? E L N I C A
Marica Jan?i?

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije