Općina Marija Gorica

Bonton za bolje razumijevanje osoba s invaliditetom

Petak, 11 Ožujak 2016 11:06


U srijedu 09. oujka 2016.g. u novoure?enim prostorima ku?e Krulc u Mariji Gorici odrano je, u organizaciji Marijagori?ke zipke, predavanje o Bontonu za bolje razumijevanje osoba s invaliditetom. G?a Mirjana Dobranovi?, predsjednica Udruge za promicanje istih mogu?nosti (UPIM), koja osobnim svjedo?enjem ivljenja kao osoba s invaliditetom na najbolji na?in prenosi znanje potrebno u komunikaciji s osobama s invaliditetom, odrala je vrlo zanimljivu interaktivnu radionicu kojom je osigurano zajedni?ko djelovanje u gradnji boljeg svijeta i dobrih ljudi.
Na predavanju je asistirala Sanja Vukeli?, prvostupnica socijalnog rada i volonterka u Udruzi za promicanje istih mogu?nosti te podijelila prisutnim sudionicima radionice edukatvinu publikaciju u namjeri da se to ve?i broj ljudi upozna s njenim sadrajem.
Nakon vrlo pou?ne prezentacije tijekom koje su se tuma?ila pravila ponaanja iz Bontona, prikazan je izuzetno dirljiv kratki film LIFE s baletanom bez noge i balerinom bez ruke koji je ostavio snaan dojam na sudionike radionice te potaknuo da se svatko zamisli nad svojim problemima i mogu?nostima.

Izvjetaj s predavanja

   

Usvojene II izmjene i dopune Prostornog plana ure?enja Op?ine Marija Gorica

Četvrtak, 10 Ožujak 2016 12:53


Op?insko vije?e Op?ine Marija Gorica na svojoj 17. sjednici odranoj 25. velja?e 2016. godine, usvojilo je Odluku o II izmjenama i dopunama Prostornog plana ure?enja Op?ine Marija Gorica.
Odluka o usvajanju istog, tekstualne odredbe o provo?enju Prostornog plana te kartografski prikazi objavljeni su na ovoj stranici pod rubrikom Prostorni plan.
Ova Odluka stupila je na snagu 06. oujka 2016. godine.

   

Zagreba?ki obrtni?ki sajam

Srijeda, 09 Ožujak 2016 14:01


U pripremi je organizacija Zagreba?kog obrtni?kog sajma koji ?e se odrati na Zagreba?kom velesajmu u vremenu od 21.-24.04.2016.godine. U isto se vrijeme na Zagreba?kom velesajmu odrava i grupa sajmova BIAM i zavarivanje.
Sam sajam ?e se odrati u paviljonu 7 i 7a, povrine cca 3.000 m2. Cilj sajma je prezentacija obrtni?kih zanimanja u?enicima osmih razreda osnovnih kola kao i njihovim roditeljima. Dakako biti ?e uklju?eni i u?enici kao i njihovi nastavnici srednjih strukovnih kola za obrtni?ka zanimanja.
Cijeli projekt ?e biti uz potporu grada Zagreba u smislu dodjele besplatnog prostora kao i besplatnih ulaznica za samu manifestaciju. Grad Zagreb i zagreba?ka upanija organizirati ?e prijevoz u?enika autobusima na sajam.
Za svaku grupu obrtni?kih zanimanja biti ?e osiguran prostor ( ku?ica) u kojima ?e struke prezentirati svoja zanimanja na na?in koji bi zainteresirao u?enike.
Sam sajam ?e biti koncipiran kao spoj prolosti i sadanjosti, dakle tradicionalnog na?ina obavljanja pojedinih obrtni?kih djelatnosti, pa sve do suvremenog na?ina obavljanja obrta danas, sve zajedno povezano tunelom kroz koji ?e se virtualnim prikazom voditi posjetitelje u budu?nost obrtnitva najnovijih tehnologija koje su u primjeni ve? danas u svijetu, a uskoro i kod nas.
Za sve obrtnike s podru?ja Op?ine Marija Gorica sajam je besplatan, a vie informacija moete pro?itati OVDJE.

   

Srijeda, 09 Ožujak 2016 13:34


Pri Crvenom kriu Zaprei? od 18.01.2016. godine zapo?ela je radom SOCIJALNA TRGOVINA s ciljem prikupljanja i pruanja pomo?i socijalno najugroenijim gra?anima grada Zaprei?a i okolnih op?ina. Njeno ure?enje i organiziranje rada ostvareno je uz financijsku potporu grada Zaprei?a.
Pravo na pomo? u hrani i higijenskim potreptinama ostvaruju gra?ani grada Zaprei?a na osnovu Rjeenja Upravnog odjela za drutvene djelatnosti grada Zaprei?a, a gra?ani op?ina na osnovu POTVRDA Centra za socijalnu skrb, odnosno oni gra?ani koji su u sustavu primanja minimalnih ili jednokratnih naknada od strane Ministarstva socijalne politike.
Humanitarna pomo? nabavlja se sredstvima namijenjenim u tu svrhu iz prora?una grada Zaprei?a i op?ina te prikuplja u humanitarnim akcijama, donacijama trgova?kih lanaca, poduze?a i obrtnika.

Socijalna trgovina radi svaki radni dan od 8,00 do 12,00 sati, a svi korisnici pomo?i o podizanju paketa se obavjetavaju, dok se dostava vri samo nemo?nima, bolesnima, odnosno onima koji nisu u fizi?koj mogu?nosti podi?i paket.

   

Poziv na predavanje - Bonton za bolje razumijevanje osoba s invaliditetom

Petak, 04 Ožujak 2016 13:47


Udruga Marijagori?ka zipka, iz Marije Gorice, poziva sve mjetane Op?ine Marija Gorica na predavanje o Bontonu za bolje razumijevanje osoba s invaliditetom. Predavanje ?e se odrati u srijedu, 09. oujka 2016.g., s po?etkom u 18,00 sati, u novoure?enom prostoru u ku?i Krulc, spomeniku kulture u centru Marije Gorice, Gori?ki trg 1.

"Udruga za promicanje istih mogu?nosti (UPIM) ?vrsto vjeruje da se kvaliteta jednog drutva ogleda u tome koliko je spremno prepoznati i pruiti ruku osobama s invaliditetom. Svaka osoba na svijetu je jedinstvena . To zna?i da je svatko od nas neponovljiv i druga?iji od ostalih. Prihva?anje razli?itosti osnovni je preduvjet za osiguranje jednakosti za sve. Za pripadnike ranjivih skupina to je pitanje ostvarivanja ljudskih prava.

Ponaajmo se prema njima onako kako elimo da se drugi ponaaju prema nama - poteno i iskreno s uvaavanjem i potovanjem svih razli?itosti."

mr.sc. Mirjana Dobranovi?, predsjednica UPIM-a

   

Petak, 04 Ožujak 2016 13:33


Obavjetavamo poljoprivrednike da podnoenje jedinstvenog zahtjeva za potporu ove godine po?inje 7. oujka i traje do 16. svibnja 2016. godine. Putem jedinstvenog zahtjeva mogu?e je zatraiti potporu za:

1. izravna pla?anja iz Programa izravnih pla?anja;

2. pla?anja u iznimno osjetljivim sektorima mlije?ne krave, rasplodne krma?e, djevi?ansko i ekstra djevi?ansko maslinovo ulje i duhan;

3. IAKS mjere ruralnog razvoja:

- Mjera 10 Poljoprivreda, okoli i klimatske promjene
- Mjera 11 Ekoloki uzgoj
- Mjera 13 Pla?anja podru?jima s prirodnim ograni?enjima
- Potpora za o?uvanje izvornih i zati?enih kultivara poljoprivrednog bilja.

Svim aktivnim poljoprivrednicima prole (referentne) godine dodijeljena su prava na pla?anja po principu jedan prihvatljivi hektar - jedno pravo na pla?anja, paod ove godine poljoprivrednici mogu ostvariti nova prava na pla?anja isklju?ivo iz Nacionalne rezerve ili prijenosom prava od drugog poljoprivrednika. Prijenos prava na pla?anja - putem prodaje, darovanja, naslje?ivanja ili zakupa - poljoprivrednici morajuprijaviti regionalnom uredu Agencije za pla?anja do 1. svibnja ove godine.

Kao i prijanjih godina, jedinstveni zahtjev poljoprivrednici ispunjavaju elektronski kroz AGRONET, a podnose papirnato potom ili osobno regionalnom uredu Agencije za pla?anja do 16. svibnja. Svima koji nisu u mogu?nosti samostalno popuniti zahtjev u AGRONET-u pomo? mogu dobiti u:


Vie informacija o Izravnoj potpori poljoprivrednicima za 2016. godinu moete prona?iovdje:http://www.apprrr.hr/izravna-placanja-2016-1840.aspx

   

Plan gospodarenja otpadom 2015. - 2021. - javni uvid

Ponedjeljak, 29 Veljača 2016 08:21


Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Op?ine Marija Gorica za razdoblje 2015.-2021. godine odrati ?e se u periodu od 29.02.2016 do 29.03.2016. godine.

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Op?ine Marija Gorica za razdoblje 2015.-2021. godine biti ?e svakog radnog dana u vremenu do 09:00 do 14:00 sati u prostorijama Op?ine Marija Gorica, Gori?ka 18/a, a isti ?e biti objavljen na slubenim stranicama Op?ine Marija Gorica (www.marija-gorica.hr).

Javnost moe svoja o?itovanja, miljenja, primjedbe i prijedloge u pisanom obliku dostaviti tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana o?itovanja, miljenja, primjedbe i prijedlozi na nacrt Plana koja moraju biti ?itko i razumljivo napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, dostavljaju se u Jedinstveni upravni odjel Op?ine Marija Gorica zaklju?no s danom 29.03.2016. godine, do 14,00 sati.

Ako u navedenom roku javnost ne dostavi svoja o?itovanja, miljenja, prijedloge i primjedbe, smatrat ?e se da su isti suglasni s izloenim nacrtom Plana.

NA?ELNICA
Marica Jan?i?

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2015. - 2021.

Upute za odvojeno sakupljanje otpada

   

Natje?aj za popunjavanje radnog mjesta - voditelj/ica LAG-a Sava

Utorak, 16 Veljača 2016 10:07


Upravni odbor LOKALNE AKCIJSKE GRUPE SAVA (LAG SAVA)
, OIB 07345374254, sa sjeditem u Zaprei?u, Nova ulica 10, temeljem ?lanka 21. Statuta udruge Lokalne akcijske grupe Sava, ?lanka 14. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i zapoljavanju i Odluke sa sjednice odrane dana 9. velja?e 2016. godine objavljuje:

NATJE?AJ
za popunjavanje radnog mjesta

  • VODITELJ/ICA LAG-a Sava

Ugovor o radu zasniva se na odre?eno vrijeme do 2 godine, uz probni rok od 6 mjeseci, s mogu?no?u produljenja Ugovora.

Opširnije: Natje?aj za popunjavanje radnog mjesta - voditelj/ica LAG-a Sava

   

LAG Sava - poziv na radionicu 17.02.2016.

Petak, 12 Veljača 2016 13:09

Op?ina Marija Gorica i devet jedinica lokalne samouprave iz okruenja (gradovi: Zaprei?, Samobor, Sveta Nedelja, op?ine: Brdovec, Stupnik, Klin?a Sela, Pu?a, Dubravica i Luka) osnovali su Lokalnu akcijsku grupu Sava (LOKALNA AKCIJSKA GRUPA SAVA, OIB 07345374254, Zaprei?, Nova ulica 10,) koja eli objediniti predstavnike malih i srednjih poduze?a, neprofitne organizacije i druge dionike iz razli?itih podru?ja, koji se zajedno dogovaraju o zajedni?kom pristupu u cilju razvoja regije.
LAG Sava ima svoj statut, definirane ciljeve, a trenutno je u izradi i lokalna razvojna strategija, na temelju ?ega se prijavljuje na natje?aje za dodjelu sredstava, procjenjuje i bira projekte koji ?e se financirati, te daje mogu?nost povla?enja financijskih sredstava iz za to predvi?enih fondova Europske unije (s naglaskom na ruralni razvoj), to je i osnovni razlog upu?ivanja vam ovog poziva za sudjelovanje na radionici. Lokalna akcijska grupa - LAG je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora odre?enog ruralnog podru?ja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije podru?ja, a ?iji ?lanovi mogu biti fizi?ke i pravne osobe.

Ciljevi LAG-a su:

  • promicanje i unapre?enje odrivog ruralnog razvoja podru?ja LAG-a,
  • razvoj proizvoda zasnovanih na povezivanju tradicijske i kulturno-povijesne batine i inovacija temeljenih na prirodnim prednostima podru?ja i me?usobnoj suradnji,
  • osiguravanje protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice,
  • razvijanje sinergije i umreavanje te planiranje ukupnog razvoja LAG podru?ja izme?u svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih podru?ja,
  • iskoritavanje i razvijanje postoje?ih potencijala za ruralni razvoj,
  • ja?anje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja,
  • pripreme LAG podru?ja za koritenje EU fondova,
  • briga o infrastrukturnom, ekoloko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u irem ruralnom podru?ju.

Opširnije: LAG Sava - poziv na radionicu 17.02.2016.

   

Četvrtak, 24 Prosinac 2015 10:35

   

Utorak, 15 Prosinac 2015 13:01

   

Ponedjeljak, 14 Prosinac 2015 06:57

   

Ponedjeljak, 30 Studeni 2015 13:17


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA

Marija Gorica, 30. studenog 2015.

Javni uvid u ponovni prijedlog II izmjena i dopuna Prostornog plana ure?enja Op?ine Marija Gorica odran je u periodu od 09.11. - 20.11.2015. godine, u prostorijama Op?ine Marija Gorica. Javno izlaganje o prijedlogu plana odrano je 18. studenog 2015.g. u 11,00 sati.
U nastavku objavljujemo cjelokupno izvje?e o javnoj raspravi.

Izvje?e o ponovnoj javnoj raspravi

   

Ponovna javna rasprava o II izmjenama i dopunama Prostornog plana ure?enja Op?ine Marija Gorica

Ponedjeljak, 02 Studeni 2015 00:00OP?INSKA NA?ELNICA

KLASA: 350-02/15-01/01
URBROJ: 238/19-02-15-16
Marija Gorica, 28. listopada 2015.

Na temelju ?lanka 96. i ?lanka 104. Zakona o prostornom ure?enju (Narodne novine br. 153/13) i Zaklju?ka na?elnice Op?ine Marija Gorica (KLASA: 350-02/15-01/01; URBROJ: 238/19-02-15-15 od 28. listopada 2015.) na?elnica Op?ine Marija Gorica objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o II. izmjenama i dopunama Prostornog plana ure?enja Op?ine Marija Gorica

I.

Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana ure?enja Op?ine Marija Gorica.

II.

Ponovna javna rasprava trajat ?e od 9. studenog 2015. do 20. studenog 2015. godine.

III.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana ure?enja Op?ine Marija Gorica bit ?e izloen na javnom uvidu u vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Op?ine Marija Gorica, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 sati.

IV.

Nositelj izrade i izra?iva? Plana odrat ?e javno izlaganje Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana ure?enja Op?ine Marija Gorica u prostorijama Op?ine Marija Gorica dana 18. studenog 2015., u 11.00 sati.

Opširnije: Ponovna javna rasprava o II izmjenama i dopunama Prostornog plana ure?enja Op?ine Marija Gorica

   

Srijeda, 21 Listopad 2015 00:00


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA

Marija Gorica, 21. listopada 2015.

Izvje?e o javnoj raspravi

Javni uvid u prijedlog II izmjena i dopuna Prostornog plana ure?enja Op?ine Marija Gorica odran je u periodu od 24.08. - 08.09.2015. godine, u prostorijama Op?ine Marija Gorica. Javno izlaganje o prijedlogu plana odrano je 26. rujna 2015.g. u 11,00 sati. U tijeku javne rasprave davane su primjedbe na izloeni prijedlog plana. U nastavku objavljujemo cjelokupno izvje?e o javnoj raspravi.

Izvje?e o javnoj raspravi

   

Četvrtak, 15 Listopad 2015 11:42

   

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 08.11.2015.

Srijeda, 07 Listopad 2015 12:51

OBJAVA BIRA?IMA

   

Petak, 04 Rujan 2015 05:53

   

Subvencioniranje javnog prijevoza u?enicima i studentima

Petak, 28 Kolovoz 2015 08:30

Op?insko vije?e Op?ine Marija Gorica, na svojoj 13. sjednici odranoj 17. lipnja 2015. godine, donijelo je Odluku o subvenciji mjese?ne pokazne karte u?enicima srednjih kola i redovitim studentima.
Op?ina Marija Gorica subvencionirati ?e u?enicima prvih, drugih, tre?ih i ?etvrtih razreda srednjih kola i redovitim studentima do navrene 26. godine ivota, mjese?nu pokaznu kartu jednog od prijevoznika kojeg odaberu u iznosu od najvie 250,00 kuna mjese?no.
Prijevoznici izme?u kojih u?enici i studenti mogu izvriti odabir su Metrovi? prijevoz ili Metrovi? prijevoz H ili H ili ZET ili ZET-H.

Uvjeti za ostvarivanje prava na subvencioniranu mjese?nu pokaznu kartu su:
- podmirene sve obveze doma?instva prema Op?ini Marija Gorica,
- prijavljeno prebivalite na podru?ju Op?ine Marija Gorica,
- status redovnog u?enika odnosno studenta u kolskoj odnosno akademskoj godini za koju se sufinanciranje trai
- da pravo na subvencioniranu kartu nije ostvareno po nekoj drugoj osnovi (subvencija od strane Centra za socijalnu skrb, Zagreba?ke upanije i sl.).

Zahtjevu za subvenciju u?enici i studenti OBVEZNO prilau:

- presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalitu
- potvrdu o redovnom kolovanju,
- osobni identifikacijski broj.

Prijevoz ?e se subvencionirati po?evi od 01.09.2015. do zaklju?no 30.06.2016. godine.

   

Javna rasprava o II izmjenama i dopunama Prostornog plana ure?enja Op?ine Marija Gorica

Petak, 14 Kolovoz 2015 07:55

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije