SLUŽBENE STRANICE OPĆINE MARIJA GORICA

Tel: +385 (0)1 33 96 655 / E-mail: marija.gorica@email.t-com.hr

  savjetovanja

  digitalna pristupacnost mg

  eu2024 2

  izbori parlament 2024

  logo png

  1mg ploca

  mg ploca3 ispravak

  mg ploca projekt kliziste groblje

  zazeli

  informativna ploca goricki trg

  informativna ploca djecje igraliste marija gorica

  izbori lokalni 2021. logo

  logo parlamentarni izbori 2020

  NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice

  5c29e28c6c26eNa temelju čl. 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08), članaka 1. i 5. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 23/17 i 72/17) i čl. 26. i 45. Statuta Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ (Glasnik Općine Brdovec, broj 01/11) Turističko vijeće Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ raspisuje:

  NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“

   

  Kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane člankom 21 i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 152/08) te člankom 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposlenim u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 23/17 i 72/17) i to kako slijedi:
  • da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),
  • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1.
  • da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
  • da aktivno zna jedan svjetski jezik;
  • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba ga položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad;
  • da poznaje rad na osobnom računalu.
  • da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

  Kandidatu koji u navedenom roku ne položi stručni ispit, prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

  Iznimno, položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi (članak 23. st. 5. Zakona).

  Prijavi je potrebno priložiti dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome), dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), dokaz o poznavanju stranog jezika i rada na računalu (uvjerenje/certifikat škole ili izjava kandidata o poznavanju), uvjerenje suda za ispunjavanje uvjeta iz sedme točke, prijedlog programa rada, dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika dokumenta) i životopis.

  Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
  Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju ili https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.šljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

  Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz Natječaja provest će se intervju zasebno sa svakim kandidatom. Sa odabranim kandidatom ugovorit će se probni rad u trajanju od šest mjeseci.

  Direktor obavlja poslove utvrđene odredbama članka 48. Statuta „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ i Pravilnikom o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, načinu rada, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice općina Brdovec, Dubravica i Marija Gorica „Savsko-sutlanska dolina i brigi“.

  Turističko vijeće TZ „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ zadržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju.

  Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i naznakom „Natječaj – imenovanje direktora TU TZSSDB“ moraju se dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko.

  Osim u Narodnim novinama, natječaj će se objaviti i na internet stranici Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ i službenim internet stranicama općina Brdovec, Marija Gorica i Dubravica.

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
  O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni.
  Protiv navedene odluke nije dopuštena žalba, ali je moguće pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom. Pokretanje upravnog spora ne odgađa provedbu rješenja.
  Nakon raspisanog javnog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se izabrati niti jedan kandidat te će se u tom slučaju donijeti Odluka o poništenju javnog natječaja.

  Natječaj objavljen u Narodnim novinama dana 25.1.2019. godine, a nalazi se na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8266921.html

   

  Turističko vijeće Turističke zajednice
  „Savsko-sutlanska dolina i brigi“

  Predsjednik
  Marin Štritof, v.r.

  Opcina Marija Gorica privremena informacijska ploca 70x100 page 0001

  Gorički trg - prezentacija

  goricki trg 3d

  pum2024

  pum2023 naslovnica

  pum2022.jpg

  pum2021

  pum2020 naslovnica

  ljeto u mariji gorici

  civilna zastita mup 145433

  Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.