16. sjednica Op?inskog vije?a 29.12.2015.

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o II. izmjenama i dopunama Prora?una Op?ine Marija Gorica za 2015. godinu
- II izmjene i dopune prora?una (op?i dio)
- II izmjene i dopune prora?una (posebni dio)
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu vika prihoda Prora?una Op?ine Marija Gorica iz 2014. godine
3. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2015. godini
4. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa odravanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
5. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na podru?ju Op?ine Marija Gorica u 2015. godini
6. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predkolskom odgoju i naobrazbi te osnovnom kolstvu u Op?ini Marija Gorica u 2015. godini
7. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
8. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u portu za 2015. godinu
9. Odluka o uvjetima i na?inu ostvarivanja prava na nov?anu pomo? za opremu novoro?enog djeteta
10. Zaklju?ak o usvajanju Analize stanja sustava zatite i spaavanja na podru?ju Op?ine Marija Gorica za 2015. godinu
11. Zaklju?ak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zatite i spaavanja na podru?ju Op?ine Marija Gorica za 2016. godinu
- Analiza 2015. i Smjernice 2016.g.
12. Odluka o usvajanju Plana zatite i spaavanja i Plana civilne zatite
13. Zaklju?ak o usvajanju Procjene ugroenosti stanovnitva, materijalnih i kulturnih dobara te okolia od katastrofa i velikih nesre?a
14. Plana razvoja sustava civilne zatite na podru?ju Op?ine Marija Gorica za 2016. godinu

Razno

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije