SLUŽBENE STRANICE OPĆINE MARIJA GORICA

Tel: +385 (0)1 33 96 655 / E-mail: marija.gorica@email.t-com.hr

  digitalna pristupacnost mg

  zazeli

  informativna ploca goricki trg

  informativna ploca djecje igraliste marija gorica

  izbori lokalni 2021. logo

  logo parlamentarni izbori 2020

  Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Trsteniku
  Kako bi djeci predškolskog uzrasta koja pohađaju Dječji vrtić u Trsteniku i koja nemaju adekvatno vanjsko dječje igralište omogućili još kvalitetniji psihofizički razvoj i utjecali na razvoj njihovih motoričkih sposobnosti predviđen je projekt Rekonstrukcije dječjeg igrališta u Trsteniku u neposrednoj blizini vrtića. Općina Marija Gorica financirala je izradu Glavnog projekta (arhitektonski i krajobrazni projekt) prema kojem procjena troškova gradnje iznosi 591.625,00 kuna s PDV-om.

  Dodana vrijednost projekta ogleda se u poboljšanju kvalitete društvene infrastrukture namijenjene najmlađim skupinama stanovništva kojima će se omogućiti usvajanje i razvoj socijalnih i ostalih vještina neophodnih za kvalitetan psihofizički razvoj djece.

  Kako bi zatvorili financijsku konstrukciju za realizaciju ovog projekta Općina Marija Gorica izvršila je prijavu na Javni poziv Zagrebačke županije za dodjelu sredstava programima/projektima za izgradnju i uređenje infrastrukture ruralnih prostora.

  Ovom prilikom zahvaljujemo se Zagrebačkoj županiji koja je prepoznala kvalitetu projekta i odobrila sufinanciranje rekonstrukcije dječjeg igrališta sa 250.000,00 kuna.

  izbori lokalni 2021. logo

   

  pdfOdluka o pravu na naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća Općine Marija Gorica

  pdfOdluka o pravu na naknadu troškova izborne promidžbe za izbor Općinskog načelnika Općine Marija Gorica

   

  pdfIzvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja

   

  LOKALNI IZBORI 2021. - KONAČNI REZULTATI

   

  pdfObjava konačnih rezultata izbora Općinsko vijeće Općine Marija Gorica provedenih 16. svibnja 2021.

  pdfObjava konačnih rezultata izbora Općinskog načelnika Općine Marija Gorica provedenih 16. svibnja 2021.

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   LOKALNI IZBORI 2021. - REZULTATI

  pdfObjava rezultata izbora Općinsko vijeće Općine Marija Gorica provedenih 16. svibnja 2021.

   

  pdfObjava rezultata izbora Općinskog načelnika Općine Marija Gorica provedenih 16. svibnja 2021.

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Objava kandidacijskih lista i kandidatura

  Sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Marija Gorica objavljuje pravovaljane kandidacijske liste, kandidature te zbirne liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Marija Gorica i izbor načelnika Općine Marija Gorica.

  Objava: 30.04.2021. u 12,30 sati

  PRAVOVALJANE KANDIDATURE I ZBIRNA LISTA ZA IZBOR NAČELNIKA:

  pdfListe kandidature - Načelnik Općine Marija Gorica

  pdfZbirna lista - Načelnik Općine Marija Gorica


  PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNA LISTA ZA IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA:

  pdfKandidacijske liste - Općinsko vijeće Općine Marija Gorica

  pdfZbirna lista - Općinsko vijeće Općine Marija Gorica

  Općinsko izborno povjerenstvo osigurava dežurstvo radi primanja prigovora na objavljene kandidacijske liste i kandidature sukladno čl. 129. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21).
  Dežurstvo je osigurano na sljedećim telefonskim brojevima:
  098/885-010 Nada Šiber ili
  099/2121-023 Tamara Glogović

  wordPRAVOVALJANU KANDIDATURU ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MARIJA GORICA

  wordPRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARIJA GORICA

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  pdf- OBJAVA BIRAČIMA

  pdf- Priprema registra birača za održavanje lokalnih izbora

  pdf- Obavijest biračima

  pdf- Obavijest o dežurstvu

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  „Obavijest o izdavanju potvrde/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja na Lokalnim izborima 2021. godine:

  Na linku na stranicu Ministarstva pravosuđa i uprave

  https://mpu.gov.hr/izdavanje-potvrda-uvjerenja-iz-kaznene-evidencije-u-postupku-kandidiranja/25001

  se nalaze detaljne upute o izdavanju potvrde/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja na Lokalnim izborima 2021. godine.

  Izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je sudskih i upravnih pristojbi.“

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

   

   

  bicikl staza MG

   

  Projekt Izgradnja biciklističke staze u općini Marija Gorica obuhvaća izgradnju biciklističke staze, odnosno prometne površine namijenjene prometu bicikala, odvojene od kolnika i obilježene horizontalnim oznakama i propisanim prometnim znakovima u Ulici Ante Kovačića na području općine Marija Gorica. Izgradnja, odnosno razvoj nove biciklističke infrastrukture doprinosi ostvarenju specifičnog cilja 7ii2 OPKK jer promiče oblik prijevoza s niskom/nultom stopom emisije kroz izgradnju nove biciklističke staze u duljini od 4,12 km te doprinosi povećanju broja putnika u javnom prijevozu.

  Lokacija za izgradnju biciklističke staze nalazi se u dijelu Ulice Ante Kovačića koja je ujedno i županijska cesta (ŽC3030) i kao takva bilježi učestale dnevne migracije u prometu, obzirom da svojim pravcem prometovanja povezuje središte općine Marija Gorica i grad Zaprešić, udaljen oko 12 kilometara. Projekt je usklađen sa Strategijom prometnog razvoja RH 2017.-2030., odnosno mjerama G.4. Povećanje intermodalnosti u putničkom prometu i razvoj intermodalnih putničkih čvorišta i G.12. Smanjenje negativnih ekoloških utjecaja prometa jer izgradnjom biciklističke staze doprinosi ostvarenju navedenih mjera potičući upotrebu javnog prijevoza, bicikla kao prijevoznog sredstva u dnevnim migracijama, doprinosi povećanju broja putnika u javnom prijevozu, doprinosi nultoj stopi emisije CO2, povezuje razne oblike prijevoza prihvatljive za okoliš, doprinosi boljoj povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije na području urbane aglomeracije (UA) Zagreb.

  Predmetni projekt pokazuje opravdanost izgradnje jer doprinosi povećanju broja putnika u javnom gradskom prijevozu. Stanovništvo općine Marija Gorica svakodnevno putuje osobnim automobilima navedenom prometnicom radi posla i školovanja do Zaprešića, zatim iz Zaprešića javnim prijevozom prema Zagrebu (posebice studenti).

  Planirana dionica biciklističke staze omogućuje bolju integraciju sustava biciklističkog prometa u javni prijevoz, odnosno autobusni i željeznički, te rješava problem sigurnosti prometovanja bicikala na jednoj od prometnijih cesta na području općine čime potiče veći broj stanovnika na korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva te smanjuje potrebu korištenja osobnih automobila navedenom cestom. Novo izgrađena biciklistička staza izvest će se na način da omogućuje nadograđivanje s planiranim biciklističkim infrastrukturama na području UA Zagreb čime bi se u potpunosti povezali općina Marija Gorica i grad Zaprešić preko susjednih općina Pušće i Brdovca, te povezali u smislenu cjelinu na razini UA Zagreb.

  Biciklistička staza se na svom početku nastavlja na Gorički trg, projekt koji ima za cilj uređenje samog središta općine te doprinosi povezivanju prometne infrastrukture omogućujući veću kvalitetu i sigurnost prometovanja biciklistima, ali i pješacima iz čega je vidljivo da je predmetni projekt integriran s postojećim projektima lokalnog razvoja. Također, predmetni projekt je integriran s projektom na regionalnoj razini, odnosno projektom Forest ride - izgradnjom biciklističko pješačke staze na području grada Zaprešića.


  Po svojoj funkciji biciklistička staza koja se izgrađuje spada u kategoriju županijskih prometnica, a njezina je namjena omogućiti sigurnost biciklista u prometu na opasnom području za bicikliste zbog nedostatka biciklističke infrastrukture na jednoj od prometnijih cesta na području općine Marija Gorica što ujedno rješava prioritet i gorući sigurnosni problem. Lokacija za izgradnju biciklističke staze nalazi se u dijelu Ulice Ante Kovačića, u dužini od 4.123,00 metra, te će biti izvedena uz istočnu stranu prometnice u širini od 1,00 metar.

  Oprema ceste, odnosno prometna signalizacija, zadržat će se kao postojeća uz nadopune novo projektiranih znakova. Postavljanjem vertikalne signalizacije, odnosno znakova opasnosti, znakova izričitih naredbi, znakova obavijesti i dopunskih ploča sudionicima u prometu omogućava se lakša i sigurnija vožnja. Od horizontalne signalizacije u projektu se koristi izrada zebre za pješački prijelaz. Izvedba projekta se sadrži od pripremnih radova koji uključuju iskolčenje objekata, uklanjanje grmlja i drveća, strojno rezanje asfalta, rušenje postojeće kolničke konstrukcije, nakon čega se pristupa zemljanim radovima, odnosno uređenju temeljnog tla zbijanjem i uređenju posteljice te izradi nasipa od kamenog materijala i izradi zelenog pojasa uz rubove prometne površine. Nakon izvedbe betonskih radova, odnosno cestovnih rubnjaka, pristupa se izradi kolničke konstrukcije od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala bez veziva te izvedbi bitumeniziranog nosivog sloja i bankine od kamenog zrnatog materijala. Projektom su predviđeni radovi na odvodnji na način da se izrade betonski slivnici te ugrade lijevano-željezne rešetke.

  Općina Marija Gorica upravlja javnom prometnom infrastrukturom temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture koju donosi svake godine za narednu godinu. Novo izgrađena biciklistička staza je u nadležnosti Općine Marija Gorica te će upravljanje istom obavljati kroz vlastiti komunalni pogon na način redovnog održavanja, zimskog održavanja i izvanrednog održavanja.

   

  NAZIV PROJEKTA
  Izgradnja biciklističke staze u općini Marija Gorica

  KORISNIK
  Općina Marija Gorica

  UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
  2.384.619,75 kn

  EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA
  2.026.926,78 kn

  RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
  01.04.2021. - 01.04.2023.

   

   

  eu vidljivost

  footer logo 43x

   

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Općine Marija Gorica.

  Više informacija o fondovima EU: www.strukturnifondovi.hr

   

   

   

  subv poljopNa temelju Odluke o subvencijama za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica, sadnica jagoda i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Marija Gorica u 2021. godini (KLASA: 021-05/21-01/01, URBROJ: 238/19-01-21-6, usvojena na 31. sjednici održanoj dana 24. veljače 2021. godine, dalje u tekstu: Odluka), Općinska načelnica Općine Marija Gorica, raspisuje Natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Marija Gorica za 2021. godinu.

  OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

  obrasci - zahtjev za subvenciju - pčelinje zajednice 2.1.

  obrazac - zahtjev za subvenciju - lozni cijepovi 1.1.

  obrazac - zahtjev za subvenciju - sadnice jagoda 1.4.

  obrazac - zahtjev za subvenciju - sadnja ljekovitog bilja 1.3.

  obrazac - zahtjev za subvenciju - voćne sadnice 1.2.

   

  bicikl staza MG

  Gorički trg - prezentacija

  goricki trg 3d

  pum2021

  civilna zastita mup 145433

  pum2020 naslovnica

  ljeto u mariji gorici

  Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.