Proračun za građane za 2018. godinu

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2017.g. usvojilo je Plan proračuna Općine Marija Gorica za 2018. godinu.
Kako bi Općina približila proračun svojim mještanima, izrađen je Proračun u malom za 2018.
Isti predstavlja sažetak Proračuna Općine te na jednostavan i svima razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove i aktivnosti Općine Marija Gorica u svezi korištenja općinskog novca.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi  i izdaci jedinice lokalne i područne samouprave za jednu godinu. Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu.
Proračunska godina razdoblje je od dvanaest mjeseci koje počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca kalendarske godine.

Proračun mora biti uravnotežen, ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje se provodi izmjenama i dopunama Proračuna.
Proračun čini OPĆI DIO (sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja), POSEBNI DIO (plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih na razini upravnog odjela u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata) i PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA (sadrži ciljeve i prioritete razvoja.
Proračun Općine Marija Gorica objavljuje se u Službenom glasniku Općine Marija Gorica i na službenim internet stranicama Općine Marija Gorica.

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije