Obavijest o testiranju kandidata/kandidatkinja

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA

MB: 2734575, OIB:48658001244
10299 Marija Gorica, Gorička 18/a
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3396-655
e-mail : marija.gorica @email.t-com.hr
www.marija-gorica.hr

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
KLASA: 112-03/17-01/01
URBROJ: 238/19-03-17-12
Marija Gorica, 19. lipanj 2017. godine

 

Obavijest o testiranju kandidata/kandidatkinja prijavljenih na oglas za prijam
u službu na određeno vrijeme na radno mjesto – referent

Obavještavaju se kandidatkinje prijavljene na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Općini Marija Gorica, Jedinstveni upravni odjel, koji je objavljen na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 07.06.2017. godine, da će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti  održati:

dana 26. lipnja 2017. godine (ponedjeljak), s početkom u 09,00 sati, u Općinskoj vijećnici Općine Marija Gorica, Marija Gorica, Gorička 18/a.

LISTA KANDIDATA/KANDIDATKINJA

prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom

 • MARINA POKUPEC
 • JELENA PLEIĆ ŽUPANČIĆ
 • ADRIJANA LIJOVIĆ
 • SANDRA GOLOB

Ako kandidatkinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukla prijavu na oglas.

Područja testiranja:

 1. Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave i sustava državne uprave
 2. Komunalno gospodarstvo

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 1. 1. Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave i sustava državne uprave
 • Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98 - pročišćeni
  tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst, 55/01, 76/10,  85/10, 05/14)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 19/13 –pročišćeni tekst i 137/15)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11)
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09)
 • Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine 150/11, 12/13, 93/16, 104/16)
 • Statut Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 124)
 1. 2. Komunalno gospodarstvo
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)

PRAVILA TESTIRANJA

Prije početka provjere znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta, nakon čega će kandidatima biti podijeljena pitanja.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% na testiranju. S kandidatima koji uspješno polože testove provest će se intervju (razgovori).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Na oglasnoj ploči bit će izvješena i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji mogu pristupiti testiranju.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije