Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme


OPĆINA MARIJA GORICA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-03/17-01/01
URBROJ: 238/19-03-17-3
Marija Gorica, 05. lipanj 2017. godine

Na temelju članka 29., a vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 66/11 – dalje u tekstu: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Gorica, raspisuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme
u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica

1. REFERENT/ICA (1 izvršitelj/izvršiteljica), na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Služba na određeno vrijeme za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao ne može postati služba na neodređeno vrijeme.
Služba na određeno vrijeme za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao može trajati najduže šest (6) mjeseci i može se produžiti za još šest (6) mjeseci.
Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno čl. 13 Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), te sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke
 • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit

Uz ispunjavanje općih i posebnih uvjete potrebno je:

 • znanje engleskog jezika
 • komunikacijske vještine
 • poznavanje rada na računalu (Office paket).

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima srednje stručne spreme ekonomske ili upravne struke. Viši stupanj obrazovanja (stručne spreme) od traženog nije zapreka za prijam u službu, ali ne može nadomjestiti traženu stručnu spremu. Kandidat ispunjava natječajne uvjete ukoliko, pored srednje stručne spreme, ima višu ili visoku stručnu spremu ekonomske ili upravne struke, te najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na poslovima visoke ili više stručne spreme.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.
Prijavi za oglas (u kojoj se navode podaci podnositelja prijave: ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka) potrebno je priložiti sljedeće:

 • vlastoručno potpisan životopis,
 • dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica)
 • dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba, diploma)
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje 12 mjeseci dokazuje slijedećim dokumentima:

a)    potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
b)    ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,

 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.),
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.),
 • potvrda o zdravstvenoj sposobnosti, koju izabrani kandidat dostavlja nakon primitka rješenja o prijmu.

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće biti razmatrane, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.

Postupak oglasa obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koje će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome će biti obaviješteni pisanim putem. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Na web stranici Općine Marija Gorica (www.marija-gorica.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Marija Gorica biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Zaprešić, s naznakom: „Za oglas „Referent“ na adresu: Općina Marija Gorica, Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNICA
Silvana Kostanjšek, mag. iur.

Opis poslova i podaci o plaći

Provjera znanja i sposobnosti

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije