Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme


MB: 2734575, OIB:48658001244
10299 Marija Gorica, Gorička 18/a
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3396-655
e-mail : marija.gorica @email.t-com.hr
www.marija-gorica.hr

OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 112-03/16-01/01
URBROJ: 238/19-02-16-2
Marija Gorica, 01. travnja 2016.

Na temelju članka 29., a vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 66/11 – dalje u tekstu: ZSN), načelnica Općine Marija Gorica raspisuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme

u Općinu Marija Gorica, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto referent (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Služba na određeno vrijeme za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao ne može postati služba na neodređeno vrijeme.
Služba na određeno vrijeme za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao može trajati najduže šest (6) mjeseci i može se produžiti za još šest (6) mjeseci.
Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), te sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke
 • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

Uz ispunjavanje općih i posebnih uvjeta potrebno je:

 • znanje engleskog jezika
 • komunikacijske vještine
 • poznavanje rada na računalu (Office paket)
 • položen vozački ispit (B kategorija).

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima srednje stručne spreme ekonomske ili upravne struke. Viši stupanj obrazovanja (stručne spreme) od traženog nije zapreka za prijam u službu, ali ne može nadomjestiti traženu stručnu spremu. Kandidat ispunjava natječajne uvjete ukoliko, pored srednje stručne spreme, ima višu ili visoku stručnu spremu ekonomske ili upravne struke, te najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na poslovima visoke ili više stručne spreme.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika)
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
 • potvrda o radnom stažu (HZMO)
 • kao dokaz traženog radnog iskustva od najmanje 12 mjeseci na poslovima s traženom stručnom spremom (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, ili preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo)
 • izvornik uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
 • potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).
 • dokaz o položenome vozačkom ispitu
 • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti, koju izabrani kandidat dostavlja nakon primitka rješenja o prijmu.

Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće biti razmatrane, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.

Postupak oglasa obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koje će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome će biti obaviješteni pisanim putem. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Na web stranici www.marija-gorica.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Marija Gorica bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu: Općina Marija Gorica, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica, u roku od osam dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Zaprešić.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon konačnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, dokumentacija priložena prijavi će biti vraćena putem pošte.

Općina Marija Gorica

Opis poslova i podaci o plaći

Provjera znanja i sposobnosti

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije