Natječaj za imenovanje pročelnika

MB: 2734575, OIB:48658001244
10299 Marija Gorica, Gorička 18/a
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3396-655
e-mail : marija.gorica @email.t-com.hr
www.marija-gorica.hr

OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 112-02/14-01/01
URBROJ: 238/19-02-15-4
Marija Gorica, 12. siječnja 2015.

 

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) Općinska načelnica Općine Marija Gorica, raspisuje

N A T J E Č A J

Za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Gorica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno.

Uvjeti:

-       magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera (iznimno može biti imenovan sveučilišni prvostupnik pravne ili ekonomske struke odnosno stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke koji ima najmanje deset godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja)

-       najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-       organizacijske sposobnosti
-       komunikacijske vještine
-       položen državni stručni ispit
-       položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
-       aktivno znanje engleskog jezika
-       poznavanje rada na računalu

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati  moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine  broj 86/08 i 61/11).
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11).
Prijave mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit i položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave pod uvjetom da ih položi u roku od godine dana od prijma u službu.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju propisane uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata  za provjeru objaviti će se na Internet stranici Općine Marija Gorica (www.marija-gorica.hr) i oglasnoj ploči.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Marija Gorica objaviti će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

-       životopis
-       dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
-       presliku osobne iskaznice
-       dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
-       potvrdu o radnom stažu (HZMO)
-       potvrdu ili drugu ispravu o radnom iskustvu
-       presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
-       presliku uvjerenja o položenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave
-       uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (članak 15. zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi).

-       vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Marija Gorica, Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica, s obveznom naznakom: NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA – NE OTVARATI.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

N A Č E L N  I C A
Marica Jančić

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije