Susre?u?i se zadnjih dana sa strankama koje su nedovoljno informirane za problematiku pe?enja rakije uz poštivanje svih propisa, nazvao sam Carinarnicu u Zagrebu i ondje dobio jasno tuma?enje propisa vezanih uz pe?enje rakije. Da ne morate lutati, ovdje, na jednom mjestu, pružam Vam kronologiju te na?in postupanja pri registraciji.

1)     Zakon te propisi vezani uz pe?enje rakije su na snazi ve? od 01.01.2010.

2)     Mali proizvo?a?i jakih alkoholnih pi?a (MP-JAP) prilikom registracije ispunjavaju samo IZJAVU i PUR-obrazac, a jednom godišnje (to je u sije?nju 2015, to?nije do 20. 01.) ispunjavaju i šalju Godišnje izvješ?e malih proizvo?a?a jakih alkoholnih pi?a (GI-MP-JAP) i pla?aju paušal na kotao (100 kn za kotao do 100 litara, a za ve?i 200 kn). Taj paušal se pla?a svake godine, bez obzira da li se rakija pe?e ili ne. Ukoliko je MP ve? registriran, prije pe?enja šalje samo PUR obrazac

3)     Svi obrazci popunjavaju se i potpisani šalju u tri primjerka poštom na nadležnu Carinsku upravu.

4)     Svaki MP-JAP smije godišnje ispe?i ukupno 20 litara a.a. (apsolutnog alkohola) bez pla?anja trošarine. Uvjetno re?eno to je 100%-tni alkohol koji u stvarnosti ne postoji. Postoji 96%-tni. Alkohol koji MP proizvede npr. 42 litre sa 16 gradi, prera?unava se u apsolutni alkohol (a.a.). Najprije treba grade pretvoriti u % alkohola. Npr. 16 x koeficijent 2,5 =40. Tada se koli?ina od 42 litre pomnoži sa ja?inom 40% alkohola te podijeli sa 100. Tako se dobije koli?ina a.a (apsulutnog alkohola) kojeg je mali proizvo?a? proizveo. Npr. 42x40=1.680. 1680:100 =16,8. Zna?i u ovom primjeru je mali proizvo?a? (MP) proizveo (prera?unato) samo 16,8 litara apsolutnog alkohola.

5)     Budu?i da MP svake godine smije proizvesti do 20 litara apsolutnog alkohola (100%-tnog) bez pla?anje trošarine, za ovu proizvodnju MP pla?a samo paušal na kotao. I to tek u sije?nju slijede?e godine. Trošarinu ne pla?a.

6)     Drugi primjer: MP je proizveo 60 litara rakije sa 18 gradi. To prera?unavamo u apsolutni alkohol: 60 x (18x2,5) i umnožak dijelimo sa 100. Npr. 60 x 45% =2700. 2700:100 =27. MP je u ovom slu?aju proizveo (prera?unato) 27 litara apsolutnog alkohola (100 %-tnog). Budu?i da za prvih 20 litara a.a. ne pla?a trošarinu, trošarinu pla?a samo za razliku. (27-20 =7). Trošarina se pla?a samo za 7 litara a.a. Po jednoj litri a.a. trošarina je 53 kune. To zna?i da u ovom slu?aju MP u sije?nju slijede?e godine ( u ovom slu?aju to je 2014-ta) podnosi GI-MP-JAP i pla?a dodatno ( osim paušalnog iznosa, koji je  zavisno pod veli?ine kotla, 100 ili 200 kn,) još i trošarinu na  7 litara a.a. x 53 , tj. dodatne 371 kn trošarine.

7)     Mali proizvo?a? ne smije nikako proizvesti više od 1000 litara rakije. Ukoliko bi to proizveo, automatski spada u druga?iju kategoriju oporezivanja. Za ovakav slu?aj molimo da se isti obrati u nadležnu Carinsku upravu kojoj pripada.

8)     Popunjene obrazce, i to IZJAVU te PUR –obrazac, mali proizvo?a? (MP) popunjava u tri primjerka, POTPISUJE ih i poštom šalje na Carinsku upravu kojoj pripada (8 dana prije nego je po?eo pe?i rakiju, a to je sada vrlo aktualno). Sve do 20. sije?nja sljede?e godine ima vremena ispuniti GI-MP-JAP te ga poslati na istu Carinsku upravu.

9)     Na PUR-obrazcu mali proizvo?a? (MP) popunjava samo to?ke 1, 2,3,4,7 i 8., a to?ke 5. i 6. ne popunjava.

10)  Mali priozvo?a?i  JAP, koji pripadaju CARINARNICI ZAGREB, podru?nom carinskom uredu ZAGREB I i II, tražene obrasce šalju na adrese navedene na kraju ove upute.

Prilikom registracije MP ispunjavaju SAMO Izjavu i PUR obrazac, a jednom godišnje šalju ( U SIJE?NJU) obrazac GI- MP-JAP i pla?aju paušal + možebitnu trošarinu na proizvedenu koli?inu a.a., ako je proizvodnja ve?a od 20 litara a.a..


Savjetodavna služba Manuel ?i?ko, dipl.ing.agr.


Obrazac PUR

Izjava

Obrazac GI MP JAP

Uplatnica

 

Adrese za Zagreba?ku županiju:

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINARNICA ZAGREB

Podrucni carinski ured Zagreb

  1. 1. CU ZAGREB I, Jankomir 25, 10000 Zagreb (tel: 6511-750)

Carinski ured Zagreb I sa sjedištem u Zagrebu djeluje na podrucju:

Zagrebacke županije odnosno gradova Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedjelja, Zaprešic te opcina: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Klinca Sela, Krašic, Kravarsko, Luka, Marija Gorica, Pisarovina, Pokupsko, Preseka, Pušca, Stupnik, Žumberak.

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridrĹľana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije