REPUBLIKA HRVATSKA       
ZAGREBA?KA ŽUPANIJA   
OP?INA MARIJA GORICA

 
    ROK ZA PRIJAVU JE ISTEKAO


MB: 2734575, OIB:48658001244
10299 Marija Gorica, Gori?ka 18/a
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3396-655
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
hrwww.marija-gorica.hr

OP?INSKA NA?ELNICA
KLASA: 112-03/13-01/01
URBROJ: 238/19-02-13-2
Marija Gorica, 22. velja?e 2013.

Na temelju ?lanka 29., a vezano za ?lanak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podru?noj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 66/11 – dalje u tekstu: ZSN), na?elnica Op?ine Marija Gorica raspisuje

O G L A S
za prijam u službu na odre?eno vrijeme

u Op?inu Marija Gorica, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto referent (1 izvršitelj – m/ž), na odre?eno vrijeme od tri (3) mjeseca za obavljanje poslova ?iji se opseg privremeno pove?ao.
Služba na odre?eno vrijeme za obavljanje poslova ?iji se opseg privremeno pove?ao ne može postati služba na neodre?eno vrijeme.
Služba na odre?eno vrijeme za obavljanje poslova ?iji se opseg privremeno pove?ao može trajati najduže šest (6) mjeseci i može se produžiti za još šest (6) mjeseci.
Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno ?l. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidati moraju ispunjavati op?e uvjete za prijam u službu, propisane u ?lanku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), te sljede?e posebne uvjete:

 • srednja stru?na sprema ekonomske ili upravne struke
 • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovaraju?im poslovima
 • položen državni stru?ni ispit

Uz ispunjavanje op?ih i posebnih uvjeta potrebno je:

 • znanje engleskog jezika
 • komunikacijske vještine
 • poznavanje rada na ra?unalu (Office paket)
 • položen voza?ki ispit (B kategorija).

  Radnim iskustvom na odgovaraju?im poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima srednje stru?ne spreme ekonomske ili upravne struke. Viši stupanj obrazovanja (stru?ne spreme) od traženog nije zapreka za prijam u službu, ali ne može nadomjestiti traženu stru?nu spremu. Kandidat ispunjava natje?ajne uvjete ukoliko, pored srednje stru?ne spreme, ima višu ili visoku stru?nu spremu ekonomske ili upravne struke, te najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na poslovima visoke ili više stru?ne spreme.
  U službu ne može biti primljena osoba za ?iji prijam postoje zapreke iz ?lanaka 15. i 16. ZSN-a.

  Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljede?e:
 • životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stru?noj spremi (izvornik ili ovjerena preslika)
 • uvjerenje o položenom državnom stru?nom ispitu
 • preslike stranica radne knjižice
 • izvornik uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
 • potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz ?l. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podru?noj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).
 • dokaz o položenome voza?kom ispitu
 • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti, koju izabrani kandidat dostavlja nakon primitka rješenja o prijmu.

            Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas ne?e biti razmatrane, niti ?e podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave.    Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.

            Postupak oglasa obuhva?a obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koje ?e se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome ?e biti obaviješteni pisanim putem. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat ?e se da je povukao prijavu na oglas.

            Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natje?aj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natje?aj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

             Na web stranici www.marija-gorica.hr dostupan je opis poslova te podaci o pla?i radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natje?ajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj plo?i Op?ine Marija Gorica bit ?e objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. 

            Prijave na oglas podnose se na adresu: Op?ina Marija Gorica, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Gori?ka 18/a, 10299 Marija Gorica, u roku od osam dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Zapreši?.
            O rezultatima oglasa kandidati ?e biti obaviješteni u zakonskom roku.

            Nakon kona?nosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, dokumentacija priložena prijavi ?e biti vra?ena putem pošte.

                                                                                              Op?ina Marija Gorica

 

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridrĹľana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije