Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgra?enih zgrada

Dana 06. kolovoza 2012. stupio je na snagu novi Zakon o postupanju s nezakonito izgra?enim zgradama kojim se ure?uju uvjeti, postupak i pravne posljedice uklju?ivanja u pravni sustav nezakonito izgra?enih zgrada.

Op?ina Marija Gorica na temelju ?lanka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgra?enim zgradama (Narodne novine broj 86/12.) objavljuje

J A V N I P O Z I V

Pozivaju se

- vlasnici/investitori nezakonito izgra?enih zgrada da do 30. lipnja 2013. godine podnesu zahtjev za izdavanje rjeenja o izvedenom stanju

- vlasnici/investitori nezakonito izgra?enih zgrada za koje je gra?evinski inspektor donio rjeenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu zakona, da do 31. prosinca 2012. godine podnesu zahtjev za izdavanje rjeenja o izvedenom stanju

Nezakonito izgra?ena zgrada ozakonjuje se rjeenjem o izvedenom stanju. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za prostorno ure?enje, gradnju i zatitu okolia Zagreba?ke upanije, Ispostava Zaprei?, na adresi Zaprei?, Nova ulica 10.

Uz zahtjev, stranka treba priloiti dokumentaciju u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgra?enim zgradama.

Dodatna pojanjenja i informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno ure?enje, gradnju i zatitu okolia Zagreba?ke upanije, Ispostava Zaprei? na adresi Zaprei?, Nova ulica 10, tel. 01/3315 111 i u Jedinstvenom upravnom odjelu Op?ine Marija Gorica, Gori?ka 18/a, tel. 01/3395-868 i 01/3396-655.

N A ? E L N I C A
Marica Jan?i?

Nezakonito izgra?ena zgrada, to je to?

Osnovni uvjeti ozakonjenja, tj. to se ozakonjuje ovim Zakonom?

Koje se zgrade/gra?evine ne mogu ozakoniti ovim Zakonom?

to je potrebno kako bih podnio zahtjev za legalizaciju moje zgrade?

to moram naru?iti od projektanta?

Zanima me kako ?e upravni odjel voditi postupak i koliko to dugo moe trajati?

Interesira me kao susjeda koja su mi prava u postupku donoenja rjeenja?

Kakav je status zgrade nakon legalizacije, mogu li je upisati u katastar?

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije