Novosti

31.03.11

Potovani mjetani Op?ine Marija Gorica,

Popis 2011. provest ?e se od 01. do 28. travnja 2011. g.,temeljem Zakona o Popisu stanovnitva, ku?anstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. (NN, br. 92/10.).
Popis je najve?e statisti?ko istraivanje kojem je cilj prikupiti osnovne podatke o broju, teritorijalnom rasporedu i sastavu stanovnitva prema njegovim demografskim, ekonomskim, obrazovnim, migracijskim i ostalim obiljejima. Tako?er, Popisom se prikupljaju podaci o ku?anstvima i stanovima te njihovim obiljejima.
Za realizaciju ovog Popisa za podru?jeOp?ine Marija Goricaangairano je 9popisiva?a koji ?e tijekom travnja posjetiti Vae doma?instvo. Svaki od njih imat ?e ovlatenje kojim dokazuje svoj status popisiva?a, a sa sobom ?e nositi kov?ei? s logom Popisa. Molimo Vas da za ?lanove svoga ku?anstva pripremite osobni identifikacijski broj (OIB) ili broj osobne iskaznice kako bi ih popisiva? mogao upisati u obrasce. Na pitanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti osobe se mogu slobodno izjasniti. Ako popisiva? nikog ne zatekne kod ku?e, ostavit ?e Obavijest o ponovnom dolasku s nazna?enim danom i vremenom dolaska, odnosno svoj kontakt telefon na koji ga moete nazvati i dogovoriti vrijeme popisivanja traenih podataka.
Vae sudjelovanje iznimno je vano te Vas molimo da se odazovete na suradnju s popisiva?em.
Tajnost podataka : Osobni podaci prikupljeni Popisom slubena su tajna i koristit ?e se isklju?ivo za statisti?ke svrhe kako je i propisano Zakonom o Popisu 2011. i Zakonom o slubenoj statistici.
Podaci Popisa prikazivat ?e se isklju?ivo u skupnom (agregiranom) obliku na razini Republike Hrvatske, upanija, gradova/op?ina i naselja.
Jo jednom Vas molimo za suradnju i unaprijed zahvaljujemo. Popisni centar Marija Gorica

 

Popis 2011. - Popisiva?i i kontrolori

21.03.11

Dravni zavod za statistiku, temeljem prijedloga upanijskog popisnog povjerenstva Zagreba?ke upanije, imenovao je kontrolore i popisiva?e za podru?je Zagreba?ke upanijekoji ?e sudjelovati u Popisu 2011. godine. U nastavku pogledajte popis imenovanih.

Kontrolori

Popisiva?i

 

17.03.11

Zagreba?ka upanija raspisala je 10. oujka o.g. Natje?aj za dodjelu subvencija u poljoprivredi, ruralnom razvitku i umarstvu u 2011. godini. Korisnici upanijske subvencije su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju prebivalite odnosno sjedite na podru?ju Zagreba?ke upanije. Najvii ukupni godinji iznos subvencije koju korisnik moe ostvariti po svim vrstama subvencija moe iznositi do 100.000,00 kuna. Zahtjevi se podnose na upanijskim obrascima dostupnim u Op?iniMarija Gorica te na slubenim stranicama Zagreba?ke upanije, najkasnije do 30. rujna odnosno do 31. kolovoza 2011. ovisno o vrsti subvencije.Zainteresirani korisnici informacije mogu zatraiti na broju telefona: 6009-496, 6009-427, 6009-420 i 6009-426, radnim danom od 09,00 do 12,00 sati.

   

Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

16.03.11

Od 1. oujka 2011. zapo?ela je kampanja podnoenja zahtjeva za dravne potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Od ove godine su kroz Jedinstveni zahtjev obuhva?ena izravna pla?anja u biljnoj proizvodnji i sto?arstvu, kao i potpore ruralnom razvoju.
Izravna pla?anja sastoje se od osnovnog pla?anja po poljoprivrednoj povrini te proizvodno vezanih pla?anja u biljnoj proizvodnji i sto?arstvu.
Potpore ruralnom razvoju obuhva?aju ekoloku i integriranu proizvodnju, tee uvjete gospodarenja i o?uvanje izvornih i zati?enih pasmina doma?ih ivotinja.

Opširnije: Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

 

Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja

16.03.11

Op?insko vije?e Op?ine Marija Gorica na svojoj 17. sjednici odranoj 03. oujka 2011. godine donijelo je Odluku o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja u 2011. godini, u iznosu od 150,00 kuna po svakoj osjemenjenoj kravi plotkinji.
Dosad jesubvencija iznosila 100,00 kunapo osjemenjenoj kravi plotkinji. U svrhu poticanja sto?arskog uzgoja, Op?insko vije?e odlu?ilo je iz op?inskog prora?una izdvojiti dodatnih 50,00 kuna po svakom osjemenjivanju krava plotkinja.

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije