Novosti

Dani općine, župe i škole 2012.

30.05.12

 

 

 

Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja 2012.

27.04.12

Načelnica Općine Marija Gorica raspisuje pozivni natječaj radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Marija Gorica. Ovaj natječaj objavljuje se za dodjelu slijedećih javnih priznanja:
Povelja Općine Marija Gorica,
Zahvalnica Općine Marija Gorica.
Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mogu dati: najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica, radna tijela Općinskog vijeća Općine Marija Gorica (osim Povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrada Općinskog vijeća), općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika, pravne osobe i udruge građana sa sjedištem na području Općine Marija Gorica i najmanje tri fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Marija Gorica.
Javna priznanja se dodjeljuju za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Marija Gorica, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, prostornog uređenje i zaštite okoliša, odgoja i prosvjete, športa i tjelesne kulture, tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi , te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene, te se mogu dodijeliti fizičkim i pravnim osobama neovisno o njihovom prebivalištu.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u roku 15 dana od dana objave ovog pozivnog natječaja.

 

Natječaj za općinske subvencije u poljoprivredi 2012.

26.04.12

Općina Marija Gorica raspisala je natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi za 2012. godinu. Subvencije će se dodjeljivati na nabavu loznih cjepova, voćnih sadnica, sadnica jagoda, sadnju ljekovitog bilja te za uzgoj i držanje pčelinjih zajednica. Korisnici subvencije su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Najviši ukupni godišnji iznos općinske subvencije koju jedan korisnik može ostvariti po svim vrstama subvencija u tekućoj godini može iznositi 5.000,00 kuna. Zahtjevi za općinsku subvenciju mogu se podnositi do 30. rujna 2012. godine.    Preuzmi natječaj

   

Obavijest o plaćanju članarine Turističkoj zajednici

20.04.12

 

Slobodni smo Vas obavijestiti da je dana 15.03.2011.godine osnovana turistička zajednica „Savsko sutlanska dolina i brigi“ koja obuhvaća tri općine: Brdovec, Mariju Goricu i Dubravicu. Temeljem Zakona o plaćanju članarina turističkim zajednicama, čl.3 tč.1, čl.4, .5, .9, i .10 NN 152/08, 88/10,  Ministarstvo financija dana 1.7.2011.g.  donijelo je rješenje kojim je određen broj žiro računa,za svaku općinu posebno ( Brdovec, Marija Gorica, Dubravica), na koji ste dužni uplaćivati iznos turističke članarine, a sve to sukladno navedenim zakonom.
Mole se svi obveznici plaćanja turističke članarine da izvrše uplatu ( dolje navedeni broj žiro računa ), a oni koji su do sada plaćali turističku članarinu Turističkoj zajednici grada Zaprešića moraju sa svojim knjigovodstvenim uredom zatražiti povrat uplaćenog iznosa te ga preusmjeriti na navedeni žiro račun. ( zakonska obveza ). Neizvršenje obveze plaćanja turističke članarine podliježe zakonskim sankcijama.

Račun: Općina Marija Gorica : 1001005-1753927150

S poštovanjem                                                                    

                                         Direktor Turističke zajednice
                                         Esih Stjepan

 
 

Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada

19.04.12

Dana 10. kolovoza 2011. stupio je na snagu Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( NN RH br. 90/11) koji  temeljem članka 28. stavak 2., obvezuje Općinu Marija Gorica, kao jedinicu lokalne samouprave, na pozivanje svih vlasnika/investitora nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Marija Gorica radi podnošenja zahtjeva za ishođenje RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU (akt kojim se ozakonjuje nelegalno izgrađena zgrada).

Detaljnije informacije mogu se zatražiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Gorica, Gorička 18/a, Marija Gorica, radnim danom u vremenu  od 09,00 do 14,00 sati.

Nezakonito izgrađenom zgradom, u smislu odredbi naprijed navedenog zakona, smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno gradnja protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011.

Zahtjevi za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju podnose se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, najkasnije do 31.12.2012. godine i po proteku navedenog roka više se ne mogu podnositi.

Načelnica Marica Jančić

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije