Novosti

Poziv za upis u vojnu evidenciju

10.03.17


Kao i svake godine, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske temeljem odredbi Zakona o obrani, provodi upis u vojnu evidenciju mukih osoba koje navravaju 18 godina (ro?eni 1999. godine, kao i starijih godita koji nisu upisani u vojnu evidenciju).
Podru?ni odsjek za poslove obrane Zagreb-zapad vrit ?e upis u vojnu evidenciju za osobe s prebivalitem na podru?ju Op?ine Marija Gorica od 21. do 24. oujka 2017. godine, u vremenu od 08,00-15,00 sati, u Vije?nici Grada Zaprei?a, Zaprei?, Trg rtava faizma 1.
Upis se tako?er moe obaviti i u sjeditu Podru?nog odsjeka za poslove obrane Zagreb-zapad, na adresi Zagreb, Sigetje2, u vremenu od 28. oujka do 21. travnja 2017. godine od 08,00-15,00 sati.


POZIV

 

10.03.17


Ured dravne uprave u Zagreba?koj upaniji, Sluba za drutvene djelatnosti, Ispostava Zaprei?, obavjetava o upisu djece u prvi razred osnovne kole za kolsku godinu 2017./2018. na podru?ju Grada Zaprei?a te op?ina Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pu?a.
Upis ?e se obavljati u svim osnovnim kolama na podru?ju grada i op?ina prema datumu kako odredi svaka osnovna kola, a najkasnije do 30. lipnja 2017. godine, a iznimno do 31. kolovoza 2017. godine za djecu koja su iz opravdanih razloga ostala neupisana.
U prvi razred osnovne kole upisivat ?e se djeca koja do 01. travnja 2017.g. imaju navrenih est (6) godina ivota.
O iznimkama i potrebnoj dokumentaciji, kao i o rasporedu utvr?ivanja psihofizi?kog stanja djeteta, pro?itajte u nastavku.

Obavijest i raspored

 

Obavijest o rezultatima testiranja

01.03.17


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA

Marija Gorica, 01. oujka 2017.


Povjerenstvo za provedbu natje?aja za prijam u slubu na radno mjesto pro?elnika/pro?elnice Jedinstvenog upravnog odjela Op?ine Marija Gorica na neodre?eno vrijeme, pola radnog vremena / 20 sati tjedno objavilo je Podatke vezane uz natje?aj i Obavijest o testiranju kandidatkinja.

Povjerenstvo je utvrdilo da su pisanom testiranju odranom dana 28.02.2017. godine pristupile kandidatkinje:

  • KLEPI? NOVALIJA MARTINA i
  • KOSTANJEK SILVANA

Vie od 50% bodova iz svakog dijela testiranja ostvarila je kandidatkinja

  • KOSTANJEK SILVANA.

Imenovana je ostvarila pravo na pristup intervjuu koji ?e se odrati u ponedjeljak, 06. 03.2017. godine u 9,00 sati u prostorijama Op?ine Marija Gorica, Gori?ka 18/a, Marija Gorica.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

   

Obavijest o testiranju kandidatkinja - imenovanje pro?elnice

21.02.17


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA

Marija Gorica, 20. velja?e 2017.


Obavjetavaju se kandidatkinje prijavljene na natje?aj za imenovanje pro?elnika/pro?elnice Jedinstvenog upravnog odjela Op?ine Marija Gorica na neodre?eno vrijeme nepuno radno vrijeme, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 8/2017 od 25.01.2017. godine, da ?e se testiranje odrati u utorak, 28. velja?e 2017. godine, s po?etkom u 14,00 sati u Op?inskoj vije?nici Op?ine Marija Gorica, Marija Gorica, Gori?ka 18/a.

LISTA KANDIDATA prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natje?ajem

  • KLEPI? NOVALIJA MARTINA
  • KOSTANJEK SILVANA

Ako kandidatkinje ne pristupe prethodnoj provjeri znanja, smatra se da su povukle prijavu na natje?aj.


Obavijest i pravila testiranja

 

Natje?aj "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

02.02.17


Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natje?aj za provedbu podmjere 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, provedba tipa operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.
Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veli?ine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a potpora iznosi 113.389,50 kuna po korisniku (15.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti prema mjese?nom te?aju eura utvr?enom od Europske komisije, objavljenom na mrenoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) za mjesec u kojem je objavljen natje?aj).

Zahtjev za potporu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a, a po zavretku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je duan ispisati, ovjeriti/pe?atiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnoenju Zahtjeva za potporu preporu?enom potom s povratnicom ili osobno na adrese podrunica Agencije za pla?anja, ovisno o lokaciji ulaganja.

Zahtjevi za potporu mogu se po?eti popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. velja?e 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. oujka 2017. godine do 23:59:59 sati.

Sve detalje i tekst natje?aja moete pogledati ovdje.

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije