Općina Marija Gorica

22.04. Dan planeta Zemlje

Petak, 22 Travanj 2016 08:09


Na konferenciji UNESCO-a 1969.godine John McConnel predstavio je ideju obiljeavanja Dana Zemlje. Prvi put je obiljeen 22. travnja 1970. na poticaj ameri?kog senatora Gaylonda Nelsona po uzoru na tada popularne antiratne skupove na ameri?kim sveu?ilitima. To je bila prva masovna demonstracija za okoli, sudjelovalo je vie od 20 milijuna ljudi, a prozvana je nacionalnim skupom o okoliu.
Slubeno se obiljeava od 1992.godine kada je tijekom Konferencije UN-a o okoliu i razvoju u Rio de Janeirou uskla?en program za promicanje odrivog razvoja.
U Hrvatskoj se organizirano obiljeava od 1990.godine.
Ovim se Danom eli skrenuti pozornost na opasnost koja prijeti ivotu na Zemlji. Naglim razvojem industrije i porastom potrebe za energijom dolazi do otputanja velikih koli?ina otrovnih tvari u atmosferu i pove?anog iskoritavanja fosilnih goriva. Tako?er, eli se potaknuti ljude da ponovno uspostave kontakt s prirodom i postanu svjesni ekoloke krize. U Hrvatskoj se reciklira tek oko 10% otpada, dok je prosjek EU 27%. Plan EU je dosti?i 50% recikliranja do 2020.godine.
Kako bismo svi pridonijeli o?uvanju planeta Zemlje, reciklirajmo otpad.
Staklo je materijal koji se u potpunosti moe reciklirati, a da bi staklena boca ba?ena u prirodu nestala potrebno je 4000 godina. Stoga, staklene boce odlaimo u posebno ozna?ene kontejnere. Papire odlaimo u posebne kontejnere jer ?emo na taj na?in pridonijeti ?uvanju uma i zatiti okolia. Baterije sadre teke metale koji zaga?uju okoli. Tako?er, i za njih postoje posebni kontejneri u koje se trebaju odlagati. Za razgradnju plasti?nih boca u prirodi potrebne su stotine godina. Njih moemo odloiti u posebne kontejnere ili ih vratiti u trgovine koje nude tu mogu?nost uz povratnu naknadu. Racionalno koristimo vodu. tedimo energiju, gasimo sva svjetla koja nam ne trebaju te ku?anske aparate.

   

Besplatne kastracije kuja i ma?aka

Utorak, 19 Travanj 2016 08:36

   

Četvrtak, 14 Travanj 2016 06:50


MB: 2734575, OIB:48658001244
10299 Marija Gorica, Gori?ka 18/a
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3396-655
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
www.marija-gorica.hr

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
KLASA: 112-03/16-01/01
URBROJ: 238/19-02-16-9
Marija Gorica, 14. travnja 2016.


Obavijest o testiranju kandidata/kandidatkinja prijavljenih na oglas za prijam u slubu na odre?eno vrijeme na radno mjesto referent


Obavjetava se kandidatkinja prijavljena na oglas za prijam u slubu na odre?eno vrijeme u Op?inu Marija Gorica, Jedinstveni upravni odjel, koji je objavljen na slubenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapoljavanje 04.04.2016. godine, da ?e se testiranje odrati:

dana 20. travnja 2016. godine, s po?etkom u 14,30 sati, u Op?inskoj vije?nici Op?ine Marija Gorica, Marija Gorica, Gori?ka 18/a

Opširnije:

   

Četvrtak, 14 Travanj 2016 06:03

   

Obavijest o odvozu glomaznog otpada 2016.

Utorak, 12 Travanj 2016 11:42


Obavjetavamo cijenjene mjetane Op?ine Marija Gorica da ?e se, sukladno ?lanku 35. Zakona o odrivom gospodarenju otpadom, odvoz glomaznog otpada vriti na na?in da ?e gra?ani svoj glomazni otpad dovoziti na odre?ene dane i odre?ena mjesta u naseljima stanovanja.

Odlaganje otpada biti ?e pod nadzorom djelatnika ZAPREI? d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, a mjetanima ?e biti na raspolaganju 4 kontejnera u vremenu od 07,00 do 18,00 sati te ?e se otpad sortirati na licu mjesta.

Za eventualne nejasno?e molimo obratite se Voditelju RJ Gospodarenje otpadom, gospodinu Josipu Barilovi?u : 01/3310 178, 091/33 00 804.


PLAN ODVOZA

   

Zapo?ela isplata prvog dijela izravne potpore poljoprivrednicima

Ponedjeljak, 11 Travanj 2016 09:23


Nakon to je poljoprivrednicima u studenom prole godine ispla?eno750 milijuna kuna predujma izravne potpore za 2015. godinu, Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je zapo?ela s isplatomprvog dijela izravne potpore za 2015. godinu.
U sljede?im danima na ra?une gotovo 100.000 poljoprivrednih gospodarstava ukupno ?e bitiupla?eno 944 milijuna kuna izravnih pla?anja. Ina?e, za proizvodnu 2015. godinuove je godine na raspolaganju ukupno 3,4 milijarde kuna (iz RH i EU prora?una) za izravnu potporu poljoprivrednicima:

2,65 milijardi kuna - izravna pla?anja

596,4 milijuna kuna - IAKS mjere ruralnog razvoja (Agrookoli, Ekoloka poljoprivreda i Podru?ja s posebnim ograni?enjima)

27,4 milijuna kuna - EU interventna potpora sto?arima za krave u proizvodnji mlijeka

138,6 milijuna kuna - osjetljivi sektori (mlije?ne krave, rasplodne krma?e, duhan i maslinovo ulje).

Opširnije: Zapo?ela isplata prvog dijela izravne potpore poljoprivrednicima

   

LAG Sava pokrenuo facebook stranicu

Petak, 08 Travanj 2016 09:22


Obavjetavamo Vas da je LAG Sava pokrenuo facebook profil.

Sva zbivanja, doga?anja i natje?aje sada moete pratiti i preko najpopularnije drutvene mree https://www.facebook.com/lagsava

   

7. travnja - Svjetski dan zdravlja

Četvrtak, 07 Travanj 2016 12:26


U ovoj godini Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) obiljeavanjem Svjetskog dana zdravlja - 7. travnja eli upozoriti na rastu?u globalnu epidemiju e?erne bolesti (dijabetes). WHO procjenjuje da ?e dijabetes do 2030. godine biti sedmi vode?i uzro?nik smrti u svijetu.
Dijabetes je kroni?na bolest koja se javlja ili ako gutera?a (pankreas) ne proizvodi dovoljno inzulina ili ako tijelo ne moe u?inkovito koristiti inzulin koji proizvodi. Dokazano je da se odravanjem normalne tjelesne teine, provo?enjem tjelesne aktivnosti i zdravim na?inom prehrane pojava e?erne bolesti moe prevenirati. S vremenom, visoka koncentracija e?era u krvi ozbiljno ugroava sve ve?e organske sustave, uklju?uju?i sr?ani udar, modani udar, ote?enje ivaca, zatajenje bubrega, sljepo?u, impotenciju i infekcije koje mogu dovesti do amputacija.
Epidemija dijabetesa ubrzano raste u mnogim zemljama svijeta uz zabiljeen dramati?an rast u zemljama nieg i srednjeg ekonomskog standarda. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Hrvatskoj ima 254.296 punoljetnih osoba koje boluju od dijabetesa. Broj oboljelih pove?ava se iz godine u godinu pa procjene ukazuju kako u Hrvatskoj ima vie od 400 tisu?a oboljelih osoba, a preko 40 posto oboljelih nema postavljenu dijagnozu.
Hrvatski Crveni kri pridruuje se obiljeavanju Svjetskog dana zdravlja 2016. godine, organiziranjem zdravstveno - preventivnih aktivnosti u radu drutava Crvenog kria i u suradnji sa zdravstvenim djelatnicima u lokalnoj zajednici.

   

Ponedjeljak, 04 Travanj 2016 11:28


MB: 2734575, OIB:48658001244
10299 Marija Gorica, Gori?ka 18/a
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3396-655
e-mail : marija.gorica @email.t-com.hr
www.marija-gorica.hr

OP?INSKA NA?ELNICA
KLASA: 112-03/16-01/01
URBROJ: 238/19-02-16-2
Marija Gorica, 01. travnja 2016.

Na temelju ?lanka 29., a vezano za ?lanak 19. Zakona o slubenicima i namjetenicima u lokalnoj i podru?noj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 66/11 dalje u tekstu: ZSN), na?elnica Op?ine Marija Gorica raspisuje

O G L A S

za prijam u slubu na odre?eno vrijeme

u Op?inu Marija Gorica, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto referent (1 izvritelj m/), na odre?eno vrijeme od tri (3) mjeseca za obavljanje poslova ?iji se opseg privremeno pove?ao.

Sluba na odre?eno vrijeme za obavljanje poslova ?iji se opseg privremeno pove?ao ne moe postati sluba na neodre?eno vrijeme.
Sluba na odre?eno vrijeme za obavljanje poslova ?iji se opseg privremeno pove?ao moe trajati najdue est (6) mjeseci i moe se produiti za jo est (6) mjeseci.
Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno ?l. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Opširnije:

   

Poziv na edukacije o biciklisti?kom i konji?kom turizmu

Petak, 01 Travanj 2016 07:01


Turisti?ka zajednica op?ina Brdovec, Dubravica i Marija Gorica "Savsko-sutlanska dolina i brigi" poziva sve zainteresirane na prakti?ni dio edukacije turisti?kih vodi?a o specifi?nostima i potrebama biciklisti?kog i konji?kog turizma kao dio projekta "Razvoj selektivnih oblika turizma prekograni?ne turisti?ke destinacije - Ride&Bike iz prekograni?ne suradnje Slovenija - Hrvatska iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Prvi dio edukacije odran je 16.02.2016. u op?ini Brdovec, a sada je elja pokazati prakti?ni dio posla turisti?kog vodi?a na biciklisti?kim i konji?kim stazama. Zainteresirani mogu aktivno ili pasivno sudjelovati na edukacijama u prakti?nom dijelu koji ?e se odrati na konjima, biciklima i pjeice. Potrebno je pripremiti svoj bicikl ako ?ete aktivno sudjelovati u vonji.
Vodi?i na edukacijama biti ?e Biciklisti?ki klub Sutla i Konji?ki klub Hiperion Zagreb. Prakti?ni dio odrava se u nedjelju, 03.04.2016. u 10,00 sati u op?ini Brdovec i Op?ini Marija Gorica. Polazna to?ka je parkiralite dje?jeg vrti?a Masla?ak -Januevec, Prigorje Brdove?ko, umska 2a. Trajanje edukacije je cca 2 sata.

Poziv

   

Izlet s kolesom ob Savi preko Sotle (HR)

Petak, 01 Travanj 2016 07:02

Prekograni?ni projekt Ride & Bike koji je u sklopu operativnog programa Slovenija - Hrvatska IPA 2007. - 2013., povezao tri slovenska i tri hrvatska partnera, Zagorsku razvojnu agenciju d.o.o., Turisti?ku zajednicu Krapinsko-zagorske upanije i Turisti?ku zajednicu Doline i brigi (koja okuplja op?ine Brdovec, Mariju Goricu i Dubravicu), pribliava se svojoj zaklju?noj fazi. KTM Sevnica kao partner u projektu od oujka 2015. razvija vie razli?itih aktivnosti povezanih biciklizmom i konjanitvom na irem podru?ju Posavlja. Bitan sklop aktivnosti KTM Sevnica su biciklisti?ke rute me?u kojima je i ova koju priprema Kolesarsko drutvo Sevnica u subotu, 16.04.2016., pod nazivom Izlet s kolesom ob Savi preko Sotle. Prijave su mogu?e do 13.04.2016. na kdsevnica.com. i na e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (ime, prezime, adresa, starost, eljeno mjesto povratnoog prijevoza Krko, Sevnica, Rade?e). Prijavnine i startnine nema. Zainteresirani se tako?er mogu pridruiti i na odmoritima prema utvr?enom rasporedu.

Vie o izletu

   

Četvrtak, 31 Ožujak 2016 11:46


Sino? je odrana 18. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Marija Gorica. Prije po?etka aktualnog sata, predsjednik Op?inskog vije?a g. Josip agmetar dao je rije? na?elnici Policijske postaje Zaprei?, gospo?i Katarini Mavrlja Matuko, koja je vije?u prezentirala podatke o stanju sigurnosti na podru?ju Policijske postaje Zaprei?, s posebnim osvrtom na podru?je Op?ine Marija Gorica, za 2015. godinu. Nakon opsenog izlaganja, predsjednik se zahvalio na?elnici Katarini i pomo?nici na?elnice za krim policiju te je sjednica nastavljena aktualnim satom.
Na?elnica Jan?i? odgovarala je na postavljena pitanja vije?nika o sigurnosti u prometu kroz naselje Trstenik, zavretku radova na ku?i Krulc i dvorani. Zatim je usvojen dnevni red sjednice. Nakon otvorene rasprave, usvojen je godinji obra?un prora?una op?ine za 2015. godinu te odluka o pokri?u manjka u 2016.g., usvojene su odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na podru?ju op?ine, o odre?ivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz op?inskog prora?una, s primjenom od 01.01.2017.g., odluka o izmjeni i dopuni Stratekog plana gospodarskog razvoja op?ine za razdoblje 2014.-2020.
Tako?er su usvojene odluke o Registru nerazvrstanih cesta op?ine, o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja u 2016.g., o raspore?ivanju sredstava prora?una za financiranje politi?kih stranaka zastupljenih u op?inskom vije?u, usvojena su izvje?a o izvrenju programa odravanja i programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2015.g., te izvje?e na?elnice o radu za drugo polugodite 2015.

   

Predavanja za poljoprivrednike na Proljetnom sajmu u Gudovcu

Utorak, 29 Ožujak 2016 07:32


Agencija za poljoprivredno zemljite, u suradnji s Gradom Bjelovarom i Savjetodavnom slubom, organizira u subotu, 2. travnja 2016. predavanja za poljoprivrednike na Proljetnom sajmu u Gudovcu.

Raspored predavanja:

Zakup i prodaja poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu RH - 11 sati
Predava?i: Daria Drag?evi? i Ivan Juri?

Komasacija poljoprivrednog zemljita - 13 sati
mr. sc. Blaenka Mi?evi?

Predavanja ?e se odrati u Paviljonu 1, prvi kat, velika dvorana.

Pozivamo sve poljoprivrednike da iskoriste ovu priliku i saznaju nove informacije o zakupu i prodaji dravnog zemljita, te o komasaciji.

Agencija za poljoprivredno zemljite

   

Sretan Uskrs

Subota, 26 Ožujak 2016 00:00

   

Srijeda, 23 Ožujak 2016 11:46Knjinice grada Zagreba, Gradska knjinica Ante Kova?i?a iz Zaprei?a ve? estu godinu zaredom provodi projekt Wiki - dveri, posve?en gradu Zaprei?u i njegovoj iroj okolici. U projektu Wiki- dveri V sudjeluju u?enici osnovnih kola zaprei?kog kraja, njihovi mentori i knjini?ari Gradske knjinice Ante Kova?i?a. Prilikom stvaranja ovog Projekta posebna se panja poklanja zavi?aju iz kojeg u?enici dolaze te su dosad kroz ?etiri projekta pokrivene brojne teme - dvorci zaprei?kog kraja, prirodna batina, znamenite li?nosti te etnoloka batina zaprei?kog kraja.

Materijal koji su djeca sakupila, obradila i objavila moete vidjeti na poveznici : http://www.wiki-dveri.info/wiki . Mentori i knjini?ari Gradske knjinice Ante Kova?i?a ele djeci sudionicima u jubilarnom petom projektu Wiki - dveri pruiti priliku da za njihov rad i zalaganje izvan kole ?uju i stanovnici grada odnosno op?ine iz koje oni dolaze, stoga se Op?ina Marija Gorica s rado?u pridruuje promoviranju ovog Projekta.
Djeca ?e svoj rad predstaviti i javnosti na zavrnoj sve?anosti krajem svibnja, o ?emu ?emo jo pisati.

   

Srijeda, 23 Ožujak 2016 08:04


U sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) Ministarstvo zatite okolia i prirode, u suradnji s konzorcijem AVALON Foundation, Nizozemska; OKL, Austrija i Ecologica, Hrvatska te Javna ustanova Zeleni prsten Zagreba?ke upanije organiziraju radionicu "Kako ostvariti potpore za poljoprivredno - okoline mjere?". Cilj radionice je upoznati potencijalne korisnike s poljoprivredno - okolinim mjerama i potporama za ove mjere u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014 - 2020. Potpore se dodjeljuju korisnicima koji provode?i poljoprivredne prakse korisne za prirodu i okoli doprinose ublaavanju nepovoljnog u?inka poljoprivrede na okoli, te poti?u bioraznolikost i o?uvanje genetskih resursa zna?ajnih za poljoprivredu.

Radionica ?e se odrati u srijedu, 30. oujka 2016. godine, s po?etkom u 10,00 sati u prostorijama Op?e pu?ke kole "enkovec", Zagreba?ka 44, enkovec. Molimo da svoje sudjelovanje potvrdite najkasnije do 29. oujka 2016. godine do 10,00 sati putem e-pote na adresu : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na broj mob. 099/ 3375 134.


Poziv s programom za radionicu

   

Četvrtak, 17 Ožujak 2016 11:56


Na sjednici op?inskog Odbora za Statut, Poslovnik i propise, odranoj 16. oujka 2016. godine, na temelju ?lanka 113. stavka 4. Zakona o prostornom ure?enju (Narodne novine br. 153/13), ?lanka 48. Statuta Op?ine Marija Gorica (Slubeni glasnik Op?ine Marija Gorica br. 124/13) i ?lanka 50. Poslovnika Op?inskog vije?a Op?ine Marija Gorica (Slubeni glasnik Op?ine Marija Gorica br. 124/13), doneena je Odluka o donoenju pro?i?enog teksta odredbi za provo?enje i grafi?kog dijela Prostornog plana ure?enja Op?ine Marija Gorica

Pro?i?eni tekst odredbi za provo?enje obuhva?a Odluku o donoenju Prostornog plana ure?enja Op?ine Marija Gorica (Slubeni glasnik Op?ine Marija Gorica br. 32/03), Odluku o I. izmjenama i dopunama Prostornog plana ure?enja Op?ine Marija Gorica (Slubeni glasnik Op?ine Marija Gorica br. 86/08), Odluku o donoenju Odluke Prostornog plana ure?enja Op?ine Marija Gorica (Slubeni glasnik Op?ine Marija Gorica br. 93/09) i Odluku o II. izmjenama i dopunama Odluke o donoenju Prostornog plana ure?enja Op?ine Marija Gorica (Slubeni glasnik Op?ine Marija Gorica br. 158/16).

Pro?i?eni tekst odredbi za provo?enje sadran je u Elaboratu pro?i?enog teksta odredbi za provo?enje i grafi?kog dijela Plana kojeg je izradio Arhitektonski atelier deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam iz Zagreba.

   

Četvrtak, 17 Ožujak 2016 10:27


Udruga Edukacijom protiv raka dojke Zagreba?ke upanije odrati ?e u subotu, 19. oujka 2016.g. akciju obiljeavanja Dan narcisa posve?enu borbi protiv raka dojke na nivou cijele Hrvatske.
Udruga se bavi enskom populacijom poti?u?i ih na brigu o vlastitom zdravlju. Osnovna zada?a je educirati ene o ispravnom samopregledu dojki , te onim enama koje primijete bilo kakvu promjenu koja upu?uje na mogu?nost oboljenja, omogu?uje pregled i pretrage radi to breg postavljanja dijagnoze i eventualnog lije?enja. U slu?ajevima kada preporuka lije?nika koji o?itava nalaz pokazuje da je potrebno hitno djelovati i omogu?iti eni brz pristup potrebnim pretragama, Udruga ulae maksimalne napore i pomae svim enama koje ele pomo?.
Op?ina Marija Gorica naklonjena je radu Udruge te se uvijek rado odazove svima apelima Udruge za pomo?. Za najavljenju akciju iz op?inskog prora?una Udruzi je donirano 1.000,00 kn za kupnju narcisa kao doprinos za provo?enje programa Udruge. Pozivamo sve ljude dobre volje na ovu humanitarnu akciju kako bi Udruzi pomogli prodati to ve?i broj narcisa.

Opširnije:

   

Dje?ji vrti? u Trsteniku

Srijeda, 16 Ožujak 2016 10:13


Ugovor o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji (dogradnji) zgrade vatrogasnog doma i prenamjene dijela zgrade u dje?ji vrti? uz pove?anje energetske u?inkovitosti zgrade, sklopljen je u rujnu 2015.g., s najpovoljnijim ponu?a?em, Obrtom "Mihali?ek" iz Zaprei?a. Vrijednost nabave radova prema ugovornom trokovniku iznosi 2.326.132,49 kuna.

Za provedbu projekta Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije izvrilo je uplatu ugovorenog iznosa sufinanciranja u iznosu od 739.000,00 kuna. Za dovretak projekta osigurana su sredstva u prora?unu Op?ine Marija Gorica, Zagreba?ke upanije i Fonda za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost.

Trenutno se izvodi fasada, sputeni strop u potkrovlju, podna keramika u prizemlju i zidna u potkrovlju, hidroizolacija kupaona u potkrovlju, soboslikarski radovi zidova i stropova u prizemlju, priprema za okoli.

Radovi na rekonstrukciji dje?jeg vrti?a u Trsteniku odvijaju se planiranom dinamikom te se o?ekuje zavretak svih ugovorenih radova do kraja lipnja 2016. godine.

   

Sat za planet Zemlju

Utorak, 15 Ožujak 2016 12:23


Javna ustanova Zeleni prsten Zagreba?ke upanije obavjetava da je dolo do promjene termina akcije Sat za planet Zemlju te ?e se ista odrati 19. oujka 2016. godine od 20:30 do 21:30 sati.
Cilj akcije nije uteda elektri?ne energije u tom jednom satu isklju?ivanja, ve? da se jednim takvim vizualnim efektom podsjeti na vanost svakodnevnog djelovanja i upozori na tetnost klimatskih promjena te na nunost brige o ekolokom otisku svakog pojedinca kako bismo o?uvali na jedini planet.

Simboli?nom gestom gaenja rasvjete na jedan sat ne rjeava se problem klimatskih promjena i neodgovornog upravljanja prirodnim resursima, ali se zasigurno poti?e na kolektivno promiljanje na koji na?in moemo sprije?iti sve u?estalije tete uzrokovane ekstremnim vremenskim pojavama, poput velikih poara, poplava, erozija zemljita, oluja i valova tropskih vru?ina. Nastanak takvih pojava uzrokovan je klimatskim promjenama i pove?anjem temperature na Zemlji.

Akciju Sat za planet Zemlju pokrenuo je World Wide Fund for Nature Svjetski fond za prirodu u Sydneyu kada je 2,2 milijuna ljudi i vie od 2000 poslovnih subjekata ugasilo svjetla u svojim domovima i tvrtkama kako bi dali svoj glas protiv klimatskih promjena. Slijede?i primjer Sydneyja, mnogi drugi gradovi diljem svijeta prihvatili su doga?aj 2008. godine. Godina 2012. ula je u povijest kao najve?a globalna volonterska akcija u njoj je sudjelovalo vie od 150 drava i stotine milijuna ljudi sa svih kontinenata, uklju?uju?i najpoznatije svjetske zgrade i prirodna ?uda.

Hrvatska se pridruila akciji 2009. godine ugasivi svjetla na zgradama Hrvatskog narodnog kazalita, Pravnog fakulteta i Muzeja za umjetnost u Zagrebu, u Dubrovniku su u mrak utonule Zidine i Stradun, Pula je ugasila svjetla na Areni, a Split cijelu Rivu. Iz godine u godinu i dalje raste broj gradova koji se uklju?uju u Inicijativu.

Javna ustanova Zeleni prsten Zagreba?ke upanije Vas poziva da se pridruite Inicijativi i simboli?no ugasite svjetla na jedan sat 19. oujka 2016. u 20:30 radi podizanja svijesti o potrebi mijenjanja tetnih navika i poduzimanja odre?enih akcija oko klimatskih promjena.

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije