Općina Marija Gorica

12. KUP DVD-a Bijela Gorica 10.07.2016.

Srijeda, 06 Srpanj 2016 09:47

   

Ponedjeljak, 04 Srpanj 2016 11:52


Pozivamo sve zainteresirane, osobito roditelje i djecu na zavrnu izlobu Ljeta u Mariji Gorici koja ?e se odrati u utorak, 05. srpnja 2016. godine, u Osnovnoj koli Ante Kova?i?a u Mariji Gorici s po?etkom u 18,00 sati.
Edukativno-zabavni program Op?ine Marija Gorica, namijenjen osnovnokolcima, s ciljem kreativnog razvoja djece i o?uvanja tradicije izrade raznih doma?ih proizvoda, ove je godine prvi puta odran kao pilot projekt i pokazao se iznimno uspjenim.
Kroz dvadesetak razli?itih radionica u?enici su se upoznali s raznim vjetinama koje su pomalo izumrle zbog uurbanog na?ina ivota (priprema doma?eg pekmeza, jogurta, sira, rezanaca, mlinaca, krpica, trukli, paprenjaka, izrada kin?a i cvije?a od papira) i nekih novih vjetina koje ?e im pomo?i da svojom kreativno?u uvesele svoje roditelje i prijatelje originalnim i unikatnim poklonima (suveniri od gline, od strugotine drveta, suveniri ra?eni tehnikom pirografije i sl.). Ono to je najbitnije, uspjeli smo okupiti na jednom mjestu pedesetero djece koja su se druila, u?ila i usvajala nova znanja i vjetine, a izme?u navedenih, odrane su i edukativne radionice u prirodi, u organizaciji lokalnog Lova?kog i Ribi?kog drutva. Ovaj pilot projekt pokazao je da se djecu moe animirati i bez suvremene tehnologije koja je najve?im dijelom zamijenila ono to je za djecu najbitnije i najzdravije, a to je boravak u prirodi u me?usobnoj igri i druenju.

Do?ite i pogledajte to su vrijedne ruke napravile!

   

Srijeda, 29 Lipanj 2016 11:01


Ju?er je odrana 19. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Marija Gorica. Usvojene su prve izmjene i dopune Plana prora?una za 2016. godinu, prve izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture i Programa javnih potreba u predkolskom odgoju i obrazovanju te osnovnom i srednjem kolstvu u Op?ini Marija Gorica, Odluka o financiranju produenog boravka u O Ante Kova?i?a, Odluka o subvenciji mjese?ne pokazne karte u?enicima srednjih kola i redovitim studentima te Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obra?unu i naplati naknade za razvoj.
Usvojenim izmjenama i dopunama prora?una osigurana su sredstva za sufinanciranje osnovnokolskih udbenika u iznosu od 50%. Uvjet za sufinanciranje udbenika su podmirene sve obveze doma?instva prema Op?ini Marija Gorica (komunalna naknada, naknada za ure?enje voda i grobna naknada). Ostali uvjeti i kriteriji biti ?e regulirani posebnom odlukom na?elnice koja ?e biti objavljena po?etkom srpnja na internet stranici op?ine i oglasnim plo?ama.
Op?ina ?e i ove godine financirati produeni boravak u?enicima razredne nastave, za skupinu od 1. do 4. razreda.
Tako?er se nastavlja subvencioniranje mjese?ne pokazne karte u?enicima srednjih kola i redovitim studentima u iznosu od najvie 250,00 kn mjese?no, do navrene 26. godine ivota. Uvjeti za ostvarenje istog : podmirene obveze doma?instva prema Op?ini Marija Gorica, prijavljeno prebivalite na podru?ju Op?ine Marija Gorica (osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalitu) i potvrda kole/fakulteta o statusu redovnog u?enika odnosno studenta u kolskoj odnosno akademskoj godini 2016./2017.

   

Obavijest o financiranju javnog prijevoza

Utorak, 28 Lipanj 2016 08:39


Op?ina Marija Gorica nastavlja financirati prijevoz osobama starijim od 65. godina s prebivalitem na podru?ju Op?ine Marija Gorica u razdoblju od 01.07. do 31.12. 2016. godine.

Osobe koje ostvaruju pravo na financiranje a koje su izvrile sve obveze prema Op?ini Marija Gorica (podmirena komunalna naknada, naknada za ure?enje voda te grobna naknada) upu?ujemo da se obrate poduze?u Metrovi? prijevoz d.o.o. u Zaprei? sa osobnom iskaznicom i pokazom radi produljenja pokaza.

Dosadanji korisnici financiranog prijevoza ostvaruju pravo temeljem potvrda izdanih koncem 2015. godine, a novi korisnici, prije obra?anja Metrovi? prijevozu d.o.o., obvezni su ishoditi potvrdu u Op?ini Marija Gorica.

   

NOVO!!!!! Ljeto u Mariji Gorici 20.06.-20.07.2016.

Četvrtak, 16 Lipanj 2016 10:19


Op?ina Marija Gorica, u suradnji s partnerima projekta, Osnovnom kolom Ante Kova?i?a, Udrugom Marijagori?kom zipkom i Lova?kim drutvom Vidra, Lovnom grupom Marija Gorica, organizira Ljeto u Mariji Gorici u razdoblju od 20. lipnja do 20. srpnja ove godine. Edukativno - zabavni program namijenjen je djeci osnovnokolskog uzrasta te je usmjeren ka zdravom razvoju djece, a zamiljen je kao oblik organiziranog ljetnog okupljanja djece preko ljetnih praznika. Pripremljene su brojne radionice koje ?e se odravati u novoure?enim prostorima ku?e Krulc u centru Marije Gorice, sportskoj dvorani, koli te na otvorenom sportskom terenu u Kraju Donjem. Za djecu sudionike projekta osigurani su doru?ak i ru?ak u kolskoj kuhinji. Sve trokove projekta pokriva Op?ina Marija Gorica.
Pozivamo sve zainteresirane da se radi upisa i detaljnijih informacija pridrue sastanku koji ?e se odrati u ponedjeljak, 20. lipnja 2016. u Osnovnoj koli u Mariji Gorici s po?etkom u 10,00 sati.

Ljeto Marija Gorica 2016.

   

Petak, 10 Lipanj 2016 10:24


LAG SAVA raspisao je tri natje?aja za ?suradnika na EU projektima (javni radovi-Mladi za EU) za podru?je Samobora, Svete Nedelje i Klin?a Sela te jedan natje?aj za suradnika u LAG-u (stru?no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa) za podru?je Klin?a Sela.
Natje?aje moete prona?i na stranicama HZZ-a:

1. Suradnik/ca u LAG-u :http://tiny.cc/qec3by

2. Suradnik/ca na EU projektima (Sveta Nedelja): http://tiny.cc/rgc3by

3. Suradnik/ca na EU projektima (Samobor):http://tiny.cc/xhc3by

4. Suradnik/ca na EU projektima (Klin?a Sela):http://tiny.cc/zic3by

Prijave traju do 17. lipnja 2016. a sve dodatne informacije moete prona?i u tekstu natje?aja objavljenog na HZZ-u, na gore navedenim poveznicama.

   

Objavljeni javni pozivi za bagatelnu nabavu

Srijeda, 08 Lipanj 2016 06:04


Op?ina Marija Gorica provodi bagatelnu nabavu za uredski materijal, sredstva za ?i?enje i odravanje i ostale potreptine te nabavu hrane, pi?a i ostalih proizvoda (reprezentacija i prigodni poklon paketi za djecu).
Obavijest o bagatelnoj nabavi za uredski materijal za potrebe Op?ine Marija Gorica objavljen je u Elektroni?kom oglasniku javne nabave - bagatelni postupci, broj objave : 2016/0BP-00278.
Obavijest o bagatelnoj nabavi za sredstva za ?i?enje i odravanje i ostale potreptine za potrebe Op?ine Marija Gorica objavljen je u Elektroni?kom oglasniku javne nabave - bagatelni postupci, broj objave : 2016/0BP-00280.
Obavijest o bagatelnoj nabavi hrane, pi?a i ostalih proizvoda za potrebe Op?ina Marija Gorica (reprezentacija i prigodni poklon paketi za djecu) objavljen je u Elektroni?kom oglasniku javne nabave - bagatelni postupci, broj objave : 2016/0BP-00281.

1. Javni poziv - uredski materijal
Trokovnik
Ispravak trokovnika
Pojanjenje

2. Javni poziv - sredstva za ?i?enje i odravanje i ostale potreptine
Trokovnik

3. Javni poziv - hrana, pi?e i ostali proizvodi (reprezentacija i prigodni poklon paketi za djecu)
Trokovnik

4. Odluka o izuze?u - reprezentacija
5. Odluka o izuze?u - sredstva za ?i?enje
6. Odluka o izuze?u - uredski materijal

   

Sportska dvorana dobila uporabnu dozvolu

Petak, 03 Lipanj 2016 08:41


Dana 25. svibnja 2016. godine isho?ena je pravomo?na Uporabna dozvola za sportsku dvoranu u Mariji Gorici. Izgradnju iste financirali su Zagreba?ka upanija, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Fond za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost te Op?ina Marija Gorica. Nabavu visoko kvalitetne opreme za sportsku dvoranu, renomiranog proizvo?a?a sportske opreme ELAN-a, financiralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Dugoo?ekivana sportska dvorana biti ?e slubeno otvorena nakon ljetnih praznika, to?nije u rujnu ove godine. Ukupna neto povrina dvorane iznosi 3045,21 m2. Opremljena je teleskopskim tribinama s ukupno 338 sjede?ih mjesta. Prilikom izgradnje vodila se briga i o dostupnosti sportske dvorane osobama s invaliditetom, od parkirnih mjesta i prilaza do sanitarnih ?vorova i tueva. Zavretkom ovog zna?ajnog projekta u?enicima i mjetanima Op?ine Marija Gorica osigurani su kvalitetniji uvjeti odvijanja nastavnog, rekreacijskog i kulturnog ivota.

Opširnije: Sportska dvorana dobila uporabnu dozvolu

   

Postavljena solarna klupa u Mariji Gorici

Četvrtak, 02 Lipanj 2016 06:59


U sklopu projekta Ride&Bike, ispred vienamjenske zgrade u Mariji Gorici, to?nije ispred ljekarne, postavljena je solarna klupa na kojoj punite svoj mobilni ure?aj i odmarate se.
Moe raditi i do 5 dana bez sunca u zimskom periodu te je otporna na udarce i potpuno je antivandalski projektirana.
Klupa moe istodobno puniti ?etiri mobitela ili tableta te ima hotspot za Internet.

   

Ure?enje vodotoka i izvora u Kraju Donjem

Četvrtak, 02 Lipanj 2016 06:30

Tijekom mjeseca svibnja Hrvatske vode, u okviru svoje redovne djelatnosti, uredile su potok u naselju Kraj Donji, u Vodovodnoj ulici, na na?in da su isti o?istile i obloile kamenom. Tako?er je u istoj ulici, nakon dugo vremena, ure?en i izvor pitke vode, prepoznatljiv po nazivu LIB, koji se smjestio izme?u ku?a obitelji Beluhan i Iveta.

   

Četvrtak, 02 Lipanj 2016 05:46


HP Hrvatska pota d.d. zbog smanjenja rentabilnosti poslovanja, po?etkom nove 2016. godine promijenila je radno vrijeme potanskog ureda 10299 Marija Gorica na na?in da svaki radni dan ureduje od 08,00 do 11,00 sati. Takva odluka izazvala je nezadovoljstvo mjetana i same Op?ine Marija Gorica koja o istome nije bila obavijetena. Op?ini je u interesu da potanski ured posluje to rentabilnije te je tijekom godina, po?evi od 2009. od nastanka gospodarske krize, donosila mjere za opstanak neophodnog potanskog ureda u Mariji Gorici.
Nemalo iznena?eni odlukom o skra?ivanju radnog vremena, na?elnica poduzima sve napore da se vrati puno radno vrijeme. S ciljem osiguranja dostupnosti usluga platnog prometa i potanskih usluga, osobito mjetanima starije ivotne dobi koji se ne slue internet pla?anjem ili nemaju mogu?nosti oti?i do najblieg ureda u Prigorje Brdove?ko ili Zaprei?, Op?ina Marija Gorica dodatnim je mjerama izborila da se vrati puno radno vrijeme i prilagodi mjetanima.

NOVO RADNO VRIJEME OD 01.06.2016.

Ponedjeljak i srijeda 12,30 - 19,30 sati, dnevni odmor 14,30 - 15,00 sati
Utorak, ?etvrtak i petak 7,30 - 14,30 sati, dnevni odmor 11,00 - 11,30 sati

   

Utorak, 31 Svibanj 2016 11:25


Danas u 10,00 sati ?lanovi Op?inskog vije?a i na?elnica Op?ine poloili su cvije?e na spomen obiljeja povodom obiljeavanja Dana Op?ine Marija Gorica, upe Pohoda BDM i kole Ante Kova?i?a. Nakon to je poloeno cvije?e na spomen obiljeja, vije?nici i na?elnica uputili su se u upnu crkvu na Svetu misu koju je predvodio vl?. Stjepan Bari?.
U naselju Trstenik, s po?etkom u 17,00 sati ocjenjivati ?e se kotlovina koju pripremaju predstavnici Mjesnih odbora i udruga s podru?ja nae i susjednih op?ina, a nakon toga odrati ?e se pokazna vatrogasna vjeba dobrovoljnih vatrogasnih drutava s podru?ja Op?ine.

   

DANI OP?INE MARIJA GORICA

Petak, 27 Svibanj 2016 06:46

   

Postanite i Vi udomitelj!

Ponedjeljak, 23 Svibanj 2016 08:04


Centar za socijalnu skrb Zaprei? obiljeio je Me?unarodni dan obitelji (15.05.2016.) promoviranjem udomiteljstva dana 16.05.2016. godine u vremenu od 10-14 sati, u blizini zaprei?ke trnice.
Stru?ni radnici podijelili su letke i odgovarali na pitanja gra?ana. Namjera je akciju ponoviti.
U sklopu daljnjih aktivnosti na promociji udomiteljstva, Centar je dostavio letke Op?ini Mariji Gorica kako bi informirala svoje gra?ane.

Prve informacije

   

Isplata drugog dijela izravnih pla?anja poljoprivrednicima

Utorak, 17 Svibanj 2016 08:10


Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju krenula je s isplatom drugog dijela izravnih pla?anja poljoprivrednicima. Naime, nakon isplate predujma (u studenom 2015.) i prvu ratu isplate (11.4.),ve? od 16.5. kre?e isplata druge rate, u kojoj ?e biti ispla?en sav preostali dio izravne potpore.
Ovo je prvi put da ?e cijeli iznos izravne potpore poljoprivrednicima biti ispla?en unutar mjesec i pol dana
. Naime, od ulaska Hrvatske u Europsku uniju nikada se do sad nije ispla?ivao predujam, nego se prva rata ispla?ivala u velja?i sljede?e godine, niti se s drugom ratom izravnih pla?anja zapo?elo prije kraja mjeseca lipnja. Na ovaj na?in, ubrzanjem administrativnih i kontrolnih postupaka te pravovremenim osiguranjem novca iz Dravnog prora?una,poljoprivrednicima ?e novac na iro ra?une sti?i mjesec dana ranije nego je to bio slu?aj u prethodne 3 godine.
Isto tako, krajem ove godine poljoprivrednicima ?e biti ispla?en i predujam za proizvodnu 2016. godinu u iznosu od 776 milijuna kuna. Nadalje, sukladnoZakonu o poljoprivredi sredstva potpore poljoprivredi do iznosa od 50.000 kuna oslobo?ena su od ovrhe. Korisnici potpora u poljoprivredi koji su prijavili zati?ene ra?une pored redovnih, dobit ?e iznos potpore do 50.000,00 kn na zati?eni ra?un, a ostali iznos potpore (ukoliko je odobren iznos ve?i od 50.000,00 kn) isplatit ?e im se na redovni ra?un.

   

LAG Sava uselio u nove prostore

Četvrtak, 12 Svibanj 2016 12:23


LAG SAVA uselio je u nove prostorije na adresi: Zelengaj 15, 10290 Zaprei? (Nova zgrada komunalnog poduze?a).

Radno vrijeme LAG-a SAVA: 07:00-15:00
Rad sa strankama: 09:00-13:00

Molimo stranke za prethodnu najavu dolaska na broj : 01 4008-135 ili 095 5937-629

   

Utorak, 03 Svibanj 2016 11:11


Sukladno Zakonu o zatiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97, 174/04) i Metodologiji za procjenu tete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Odluci upana od 02.5.2016. o proglaenju elementarne nepogode uslijed mraza, obavjetavamo gra?ane o postupku podnoenjaPRIJAVA TETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

A. Rokovi za prijavljivanje tete

Dunost je svake fizi?ke i pravne osobe prijaviti tetu u skladu sa ?lankom 28. stavak 1. i 2. Zakona o zatiti od elementarnih nepogoda.Ote?eni tetu prijavljuje u roku od osam dana od po?etka elementarne nepogode nadlenom op?inskom povjerenstvu. teta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir osim u opravdanim slu?ajevima. Pod po?etkom elementarne nepogode smatra se dan kada je nepogoda nastala,a ako je nastajala u duljem razdoblju (sua, mraz, poplava), kao po?etak nepogode uzima se dan proglaenja elementarne nepogode (u konkretnom slu?aju 02.5.2016.).

Opširnije:

   

Utorak, 03 Svibanj 2016 11:03


upan Zagreba?ke upanije Stjepan Koi? proglasio je elementarnu nepogodu za 9 gradova i 21 op?inu s podru?ja Zagreba?ke upanije zbog vremenske nepogode, nastale u razdoblju od 25. do 29. travnja 2016. godine, uzrokovane mrazom koji je na navedenom prostoru nanio potpune materijalne tete na poljoprivrednim kulturama, vo?njacima, vinogradima i vrtovima.

Elementarna nepogoda proglaena je za podru?je gradova: Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zaprei?, Jastrebasrko, Dugo Selo, Samobor, Vrbovec, Sveta Nedelja, Ivani?-Grad te op?ina: Luka, Pu?a, Klotar Ivani?, Orle, Bistra, Brdovec, Pisarovina, Kri, Jakovlje, Brckovljani, Preseka, Rakovec, Kravarsko, Klin?a Sela, Dubrava, Dubravica, Farkaevac, Marija Gorica, Bedenica, Gradec i Pokupsko.

Nakon upanove Odluke o proglaenju elementarne nepogode, op?inska i gradska povjerenstva za procjenu teta od elementarnih nepogoda duna su u roku od 8 dana od proglaenja elementarne nepogode izraditi izvje?e s procjenom ukupne tete te ga dostaviti upanijskom povjerenstvu koje ?e potom zbrojene podatke dostaviti Dravnom povjerenstvu. Tako?er, gradovi i op?ine duni su od ukupno procijenjene tete u Registar teta u poljoprivredi unijeti procijenjenu poljoprivrednu tetu.

   

Utorak, 03 Svibanj 2016 10:34


Mladi ste, obrazovani, bez posla i elite nau?iti poneto o EU projektima?
LAG SAVA trai suradnika/cu za rad na EU projektima (mjera aktivne politike - Mladi za EU).
Oglas je objavljen na stranicama HZZ-a, a sve do 11.5. javiti se moete molbom i ivotopisom na mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .


Oglas HZZ

   

Utorak, 26 Travanj 2016 08:03


Zagreba?ka upanija u suradnji s partnerima - 28 osnovnih i srednjih kola kojima je osniva?, provodi projekt PRSTEN POTPORE.
Projekt omogu?uje socijalnu uklju?enost i integraciju u?enika s teko?ama u razvoju u redoviti obrazovni sustav Zagreba?ke upanije. Projektom se osigurava stru?na pomo? za 80 u?enika s teko?ama u razvoju putem angairanja 70 stru?no osposobljenih pomo?nika u nastavi u 28 kola Zagreba?ke upanije. Neposrednim radom pomo?nika s u?enicima s teko?ama u razvoju omogu?eno je postizanje boljih obrazovnih rezultata i uspjenije socijalizacije u?enika, a stjecanjem vjetina i stru?nih kompetencija pomo?nika, osigurano je njihovo bolje pozicioniranje na tritu rada.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.782.515,34 kn, od ?ega 2.500.000,00 kn bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda i 282.515,34 kn iz prora?una Zagreba?ke upanije.
U elji da se iru javnost upozna s projektom i podigne svijest o pravima i mogu?nostima obrazovanja u?enika s teko?ama u razvoju na podru?ju Zagreba?ke upanije, otvorena je internet stranica projekta http://pomocnici.zagrebacka-zupanija.hr koja se redovito aurira informacijama o svim aktivnostima koje Zagreba?ka upanija provodi u projektu.

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije