Općina Marija Gorica

Natječaj za imenovanje pročelnika

Petak, 20 Srpanj 2012 11:13

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA 

OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 112-02/12-01/01
URBROJ: 238/19-02-12-1
Marija Gorica, 12. srpnja 2012.                                                     

 Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) Općinska načelnica Općine Marija Gorica, raspisuje

N A T J E Č A J

          Za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Gorica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno.

 Uvjeti:

-       magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera (iznimno može biti imenovan sveučilišni prvostupnik pravne ili ekonomske struke odnosno stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke koji ima najmanje deset godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja)

-       najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-       organizacijske sposobnosti
-       komunikacijske vještine
-       položen državni stručni ispit
-       položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
-       aktivno znanje engleskog jezika
-       poznavanje rada na računalu

 Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati  moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine  broj 86/08 i 61/11).
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11).
Prijave mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit i položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave pod uvjetom da ih položi u roku od godine dana od prijma u službu.
Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju propisane uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata  za provjeru objaviti će se na Internet stranici Općine Marija Gorica (www.marija-gorica.hr) i oglasnoj ploči.  Preuzmi
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Marija Gorica objaviti će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
-
životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
- preslika osobne iskaznice
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
- preslika radne knjižice (uključujući stranice s radnim stažem)
- potvrdu ili drugu ispravu o radnom iskustvu
- presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
- preslika uvjerenja o položenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave
- uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (članak 15. zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi).
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Marija Gorica, Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica, s obveznom naznakom: NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA – NE OTVARATI.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.    

N A Č E L N  I C A
Marica Jančić

   

Sezonsko zapošljavanje u poljoprivredi

Subota, 14 Srpanj 2012 21:23

Privremeno i povremeno zapošljavanje na sezonskim poslovima u poljoprivredi regulirano je Zakonom o poticanju zapošljavanja (NN 57/12), Pravilnikom o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i Odlukom o najnižem iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2012. godinu (NN 64/12.).

Tko se sve može i na koji način zaposliti na sezonskim poslovima u poljoprivredi, koje su obveze poslodavaca, a koje sezonskog radnika, koliko iznosi najniža dnevna naknada, te odgovore na druga pitanja možete pročitati u letku o sezonskom zapošljavanju u poljoprivredi.

LETAK

   

Štetnost paljenja strništa nakon žetve

Subota, 14 Srpanj 2012 20:51

VIŠESTRUKA SUKLADNOST –Upravljanje žetvenim ostatcima

Ne paliti slamu i strnište nakon žetve !

Vrijeme je žetve, ali se nadamo, da će biti zanemarivo mali broj neodgovornih pojedinaca, koji očito ne znaju ili ne žele znati što učiniti sa ostatcima nakon žetve, stoga pribjegavaju njima najjednostavnijoj metodi spaljivanja slame i strništa.
Poštujući Pravilnik N.N. 89/11. i uvjete višestruke sukladnosti, te dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta na snazi je još od 1. siječnja 2011. uvjet br. 3. – upravljanje žetvenim ostacima, gdje se izričito zabranjuje paljenje slame i strništa. Iznimno je dopušteno samo u cilju sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetočinja o čemu mora postojati službena naređena mjera.

Opširnije: Štetnost paljenja strništa nakon žetve

   

Zatvaranje županijske ceste Kraj Gornji - M.Magdalena

Utorak, 10 Srpanj 2012 00:00

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije zbog radova izvanrednog održavanja - asfaltiranja, zatvara za sav promet županijsku cestu Ž3276 od Kraja Gornjeg (Ž3005) do Marije Magdalene (Ž3030) u duljini cca 1700 m.
Privremeni obilazni pravac biti će po ŽC3030 u smjeru Žlebec Gorički - Oplaznik - ŽC3005 Kraj Gornji i obrnuto. Odluka o zatvaranju trajat će od 10.07. do 20.07.2012. godine u vremenu od 08,00 do 17,00 sati.

 

   

Dani općine, župe i škole 2012.

Srijeda, 30 Svibanj 2012 11:37

 

 

   

Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja 2012.

Petak, 27 Travanj 2012 00:00

Načelnica Općine Marija Gorica raspisuje pozivni natječaj radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Marija Gorica. Ovaj natječaj objavljuje se za dodjelu slijedećih javnih priznanja:
Povelja Općine Marija Gorica,
Zahvalnica Općine Marija Gorica.
Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mogu dati: najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica, radna tijela Općinskog vijeća Općine Marija Gorica (osim Povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrada Općinskog vijeća), općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika, pravne osobe i udruge građana sa sjedištem na području Općine Marija Gorica i najmanje tri fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Marija Gorica.
Javna priznanja se dodjeljuju za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Marija Gorica, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, prostornog uređenje i zaštite okoliša, odgoja i prosvjete, športa i tjelesne kulture, tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi , te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene, te se mogu dodijeliti fizičkim i pravnim osobama neovisno o njihovom prebivalištu.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u roku 15 dana od dana objave ovog pozivnog natječaja.

   

Natječaj za općinske subvencije u poljoprivredi 2012.

Četvrtak, 26 Travanj 2012 00:00

Općina Marija Gorica raspisala je natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi za 2012. godinu. Subvencije će se dodjeljivati na nabavu loznih cjepova, voćnih sadnica, sadnica jagoda, sadnju ljekovitog bilja te za uzgoj i držanje pčelinjih zajednica. Korisnici subvencije su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Najviši ukupni godišnji iznos općinske subvencije koju jedan korisnik može ostvariti po svim vrstama subvencija u tekućoj godini može iznositi 5.000,00 kuna. Zahtjevi za općinsku subvenciju mogu se podnositi do 30. rujna 2012. godine.    Preuzmi natječaj

   

Obavijest o plaćanju članarine Turističkoj zajednici

Petak, 20 Travanj 2012 05:46

 

Slobodni smo Vas obavijestiti da je dana 15.03.2011.godine osnovana turistička zajednica „Savsko sutlanska dolina i brigi“ koja obuhvaća tri općine: Brdovec, Mariju Goricu i Dubravicu. Temeljem Zakona o plaćanju članarina turističkim zajednicama, čl.3 tč.1, čl.4, .5, .9, i .10 NN 152/08, 88/10,  Ministarstvo financija dana 1.7.2011.g.  donijelo je rješenje kojim je određen broj žiro računa,za svaku općinu posebno ( Brdovec, Marija Gorica, Dubravica), na koji ste dužni uplaćivati iznos turističke članarine, a sve to sukladno navedenim zakonom.
Mole se svi obveznici plaćanja turističke članarine da izvrše uplatu ( dolje navedeni broj žiro računa ), a oni koji su do sada plaćali turističku članarinu Turističkoj zajednici grada Zaprešića moraju sa svojim knjigovodstvenim uredom zatražiti povrat uplaćenog iznosa te ga preusmjeriti na navedeni žiro račun. ( zakonska obveza ). Neizvršenje obveze plaćanja turističke članarine podliježe zakonskim sankcijama.

Račun: Općina Marija Gorica : 1001005-1753927150

S poštovanjem                                                                    

                                         Direktor Turističke zajednice
                                         Esih Stjepan

 
   

Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada

Četvrtak, 19 Travanj 2012 18:36

Dana 10. kolovoza 2011. stupio je na snagu Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( NN RH br. 90/11) koji  temeljem članka 28. stavak 2., obvezuje Općinu Marija Gorica, kao jedinicu lokalne samouprave, na pozivanje svih vlasnika/investitora nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Marija Gorica radi podnošenja zahtjeva za ishođenje RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU (akt kojim se ozakonjuje nelegalno izgrađena zgrada).

Detaljnije informacije mogu se zatražiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Gorica, Gorička 18/a, Marija Gorica, radnim danom u vremenu  od 09,00 do 14,00 sati.

Nezakonito izgrađenom zgradom, u smislu odredbi naprijed navedenog zakona, smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno gradnja protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011.

Zahtjevi za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju podnose se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, najkasnije do 31.12.2012. godine i po proteku navedenog roka više se ne mogu podnositi.

Načelnica Marica Jančić

   

Uskrsni sajam 2012.

Petak, 30 Ožujak 2012 08:08

   

Poziv za savjetovanje - ljekovito i aromatično bilje

Utorak, 06 Ožujak 2012 19:44


Općina Marija Gorica poziva sve zainteresirane za proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja na savjetovanje "Proizvodnja ljekovitog bilja u Republici Hrvatskoj" i "Koraci do eko znaka za ljekovito i aromatično bilje u Republici Hrvatskoj", koje će se održati u utorak, 13. ožujka 2012. godine u 17,00 sati u prostorijama Općine Marija Gorica.
Gost predavač mr.sc. Ines Pohajda, stručna savjetnica u Odsjeku HZPSS-u Zagrebačke županije.
Poziv
Načelnica Marica Jančić

   

Natječaji Zagrebačke županije - poljoprivreda 2012.

Utorak, 06 Ožujak 2012 19:19


Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu pokroviteljstava, novčanih donacija i pomoći u provođenju projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2012. godini. u poljoprivredi i ruralnom razvitku u 2012. godini. 
Također je raspisan natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi i ruralnom razvitku u 2012. godini te natječaj za dodjelu potpora kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi i ruralnom razvitku u 2012. godini.
Informacije, tekstovi natječaja i obrasci zahtjeva za bespovratne subvencije i potpore nalaze se ovdje.

Više informacija može se dobiti na sljedećim telefonskim brojevima 01/6009 420; 6009 426, radnim danom isključivo od 9-12 sati.

   

Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada

Utorak, 06 Ožujak 2012 18:55


Dana 10. kolovoza 2011. stupio je na snagu Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( NN RH br. 90/11) koji  temeljem članka 28. stavak 2., obvezuje Općinu Marija Gorica, kao jedinicu lokalne samouprave, na pozivanje svih vlasnika/investitora nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Marija Gorica radi podnošenja zahtjeva za ishođenje RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU (akt kojim se ozakonjuje nelegalno izgrađena zgrada).

Detaljnije informacije mogu se zatražiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Gorica, Gorička 18/a, Marija Gorica, radnim danom u vremenu  od 09,00 do 14,00 sati.

Nezakonito izgrađenom zgradom, u smislu odredbi naprijed navedenog zakona, smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno gradnja protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011.

Zahtjevi za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju podnose se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, najkasnije do 31.12.2012. godine i po proteku navedenog roka više se ne mogu podnositi.

Načelnica Marica Jančić

   

Sanjkaški kup - Marija Gorica 2012.

Četvrtak, 09 Veljača 2012 07:17

Poštovani,

Turistička zajednica „Savsko-sutlanska dolina i brigi" i općina Marija Gorica po prvi puta organiziraju manifestaciju „Sanjkaški kup - Marija Gorica 2012.g." dana 18. i 19.02.2012 u Mariji Gorici. Cilj manifestacije je okupljanje  svih uzrasta i zaljubljenika u sanjkanje na jednom mjestu, a posebno naših najmlađih, djece predškolske dobi svih triju vrtića i djece iz svih OS škola ( do 4 razreda ) sa područja naše turističke zajednice. Pozivamo Vas na svečano otvorenje u subotu, 18.02.2012. s početkom u 11,00 sati. Manifestacija će imati i  natjecateljski karakter, a pobjednici će biti proglašeni u tri kategorije :  najbrži mali sanjkaš/mala sanjkašica, najsimpatičnije obučeni i najljepše sanjke.

   

Poziv na predavanje "Uzgoj zagorskih purana"

Nedjelja, 29 Siječanj 2012 19:57


JAVNA POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA
PODRUČNI ODJEL ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Kumrovečka 109, Donja Pušća ; Tel.  01/3356-925

I OPĆINA MARIJA GORICA

 POZIVAJU POLJOPRIVREDNIKE

NA PREDAVANJE

„Uvjeti Višestruke sukladnosti 2012.“

(veza između udovoljavanja propisanim zahtjevima i ostvarivanja prava na poticaj)

 i

„Uzgoj zagorskih purana
koje će se održati

u četvrtak 09.02.2012. u 19,00 sati

 u Vjećnici općine Marija Gorica

                                                                                          Manuel Čičko, dipl. ing. agr.

   

Referendum 2012. - Biračka mjesta

Četvrtak, 12 Siječanj 2012 00:00


Za provedbu predstojećeg referenduma dana 22.01.2012.godine, na području Općine Marija Gorica utvrđeno je pet biračkih mjesta :

1. Kraj Gornji i Bijela Gorica
2. Marija Gorica
3. Sveti Križ
4. Trstenik
5. Kraj Donji.

Popis pripadajućih ulica svakom biračkom mjestu možete pogledati u Rješenju o određivanju biračkih mjesta.

   

Referendum 2012. - Popis birača

Srijeda, 04 Siječanj 2012 10:27

Hrvatski sabor je na izvanrednoj sjednici održanoj 23. prosinca 2011. godine donio Odluku o raspisivanju državnog referenduma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Odluka je stupila na snagu 23. prosinca 2011. godine, a objavljena je u „Narodnim novinama“.
Državni referendum će se održati u nedjelju, 22. siječnja 2012. godine.
Temeljem čl. 12. Zakona o popisima birača („Narodne novine“, broj 19/07), a vezano uz Odluku Hrvatskog sabora o raspisivanju referenduma, pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u popis birača, do 07. siječnja 2012.
Svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u popis birača, te tražiti njegovu dopunu ili ispravak. Usmeni ili pisani zahtjev za upis, dopunu ili ispravak popisa birača podnosi se prema mjestu prebivališta podnositelja Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Službi za opću upravu u Ispostavama.
Opširnije

   

2. Božićni sajam u Mariji Gorici

Petak, 16 Prosinac 2011 08:07

   

Izbori 04.12.2011. - Biračka mjesta

Petak, 02 Prosinac 2011 15:53

Za provedbu predstojećih izbora dana 04.12.2011.godine, na području Općine Marija Gorica utvrđeno je pet biračkih mjesta :

1. Kraj Gornji i Bijela Gorica
2. Marija Gorica
3. Sveti Križ
4. Trstenik
5. Kraj Donji.

Popis pripadajućih ulica svakom biračkom mjestu možete pogledati u Rješenju o određivanju biračkih mjesta.

   

Izbori 04.12.2011. - Dežurstvo Općinskog izbornog povjerenstva

Petak, 02 Prosinac 2011 16:37


Općinsko izborno povjerenstvo Općine Marija Gorica objavljuje da će osigurati dežurstvo u subotu, 03. prosinca 2011. godine u vremenu od 08,00 do 19,00 sati.
   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije