Općina Marija Gorica

Poziv za upis u vojnu evidenciju

Petak, 10 Ožujak 2017 08:16


Kao i svake godine, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske temeljem odredbi Zakona o obrani, provodi upis u vojnu evidenciju mukih osoba koje navravaju 18 godina (ro?eni 1999. godine, kao i starijih godita koji nisu upisani u vojnu evidenciju).
Podru?ni odsjek za poslove obrane Zagreb-zapad vrit ?e upis u vojnu evidenciju za osobe s prebivalitem na podru?ju Op?ine Marija Gorica od 21. do 24. oujka 2017. godine, u vremenu od 08,00-15,00 sati, u Vije?nici Grada Zaprei?a, Zaprei?, Trg rtava faizma 1.
Upis se tako?er moe obaviti i u sjeditu Podru?nog odsjeka za poslove obrane Zagreb-zapad, na adresi Zagreb, Sigetje2, u vremenu od 28. oujka do 21. travnja 2017. godine od 08,00-15,00 sati.


POZIV

   

Petak, 10 Ožujak 2017 07:55


Ured dravne uprave u Zagreba?koj upaniji, Sluba za drutvene djelatnosti, Ispostava Zaprei?, obavjetava o upisu djece u prvi razred osnovne kole za kolsku godinu 2017./2018. na podru?ju Grada Zaprei?a te op?ina Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pu?a.
Upis ?e se obavljati u svim osnovnim kolama na podru?ju grada i op?ina prema datumu kako odredi svaka osnovna kola, a najkasnije do 30. lipnja 2017. godine, a iznimno do 31. kolovoza 2017. godine za djecu koja su iz opravdanih razloga ostala neupisana.
U prvi razred osnovne kole upisivat ?e se djeca koja do 01. travnja 2017.g. imaju navrenih est (6) godina ivota.
O iznimkama i potrebnoj dokumentaciji, kao i o rasporedu utvr?ivanja psihofizi?kog stanja djeteta, pro?itajte u nastavku.

Obavijest i raspored

   

Obavijest o rezultatima testiranja

Srijeda, 01 Ožujak 2017 09:26


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA

Marija Gorica, 01. oujka 2017.


Povjerenstvo za provedbu natje?aja za prijam u slubu na radno mjesto pro?elnika/pro?elnice Jedinstvenog upravnog odjela Op?ine Marija Gorica na neodre?eno vrijeme, pola radnog vremena / 20 sati tjedno objavilo je Podatke vezane uz natje?aj i Obavijest o testiranju kandidatkinja.

Povjerenstvo je utvrdilo da su pisanom testiranju odranom dana 28.02.2017. godine pristupile kandidatkinje:

  • KLEPI? NOVALIJA MARTINA i
  • KOSTANJEK SILVANA

Vie od 50% bodova iz svakog dijela testiranja ostvarila je kandidatkinja

  • KOSTANJEK SILVANA.

Imenovana je ostvarila pravo na pristup intervjuu koji ?e se odrati u ponedjeljak, 06. 03.2017. godine u 9,00 sati u prostorijama Op?ine Marija Gorica, Gori?ka 18/a, Marija Gorica.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

   

Obavijest o testiranju kandidatkinja - imenovanje pro?elnice

Utorak, 21 Veljača 2017 13:11


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA

Marija Gorica, 20. velja?e 2017.


Obavjetavaju se kandidatkinje prijavljene na natje?aj za imenovanje pro?elnika/pro?elnice Jedinstvenog upravnog odjela Op?ine Marija Gorica na neodre?eno vrijeme nepuno radno vrijeme, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 8/2017 od 25.01.2017. godine, da ?e se testiranje odrati u utorak, 28. velja?e 2017. godine, s po?etkom u 14,00 sati u Op?inskoj vije?nici Op?ine Marija Gorica, Marija Gorica, Gori?ka 18/a.

LISTA KANDIDATA prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natje?ajem

  • KLEPI? NOVALIJA MARTINA
  • KOSTANJEK SILVANA

Ako kandidatkinje ne pristupe prethodnoj provjeri znanja, smatra se da su povukle prijavu na natje?aj.


Obavijest i pravila testiranja

   

Natje?aj "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

Četvrtak, 02 Veljača 2017 09:02


Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natje?aj za provedbu podmjere 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, provedba tipa operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.
Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veli?ine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a potpora iznosi 113.389,50 kuna po korisniku (15.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti prema mjese?nom te?aju eura utvr?enom od Europske komisije, objavljenom na mrenoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) za mjesec u kojem je objavljen natje?aj).

Zahtjev za potporu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a, a po zavretku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je duan ispisati, ovjeriti/pe?atiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnoenju Zahtjeva za potporu preporu?enom potom s povratnicom ili osobno na adrese podrunica Agencije za pla?anja, ovisno o lokaciji ulaganja.

Zahtjevi za potporu mogu se po?eti popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. velja?e 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. oujka 2017. godine do 23:59:59 sati.

Sve detalje i tekst natje?aja moete pogledati ovdje.

   

Natje?aj za direktora Turisti?kog ureda TZ SSDB

Utorak, 31 Siječanj 2017 07:00

OBAVIJEST O RASPISANOM NATJE?AJU
ZA DIREKTORA TURISTI?KOG UREDA
TZ SAVSKO-SUTLANSKA DOLINA I BRIGI

Na temelju ?lanka 17. Zakona o turisti?kim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 152/08), ?lanaka 2. i 5. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turisti?kom uredu turisti?ke zajednice op?ine, grada, upanije i Glavnom uredu Hrvatske turisti?ke zajednice (NN br. 42/14, 114/14) i ?l. 26. i 45. Statuta Turisti?ke zajednice Savsko-sutlanska dolina i brigi (Glasnik Op?ine Brdovec broj 01/11) Turisti?ko vije?e Turisti?ke zajednice Savsko-sutlanska dolina i brigi raspisalo je

NATJE?AJ

za izbor i imenovanje direktora Turisti?kog ureda Turisti?ke zajednice

Savsko-sutlanska dolina i brigi

Natje?aj je objavljen u Narodnim novinama, broj 8 od 27.01.2017. godine i na slubenim internet stranicama op?ina Brdovec, Marija Gorica i Dubravica.

Turisti?ko vije?e Turisti?ke zajednice

Savsko-sutlanska dolina i brigi

Natje?aj

   

Natje?aj za imenovanje pro?elnika

Ponedjeljak, 30 Siječanj 2017 12:44


OP?INSKA NA?ELNICA

KLASA: 112-02/17-01/01
URBROJ: 238/19-02-17-3
Marija Gorica, 25. sije?nja 2017.

Na temelju ?lanka 17. i ?lanka 19. stavka 2. Zakona o slubenicima i namjetenicima u lokalnoj i podru?noj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) Op?inska na?elnica Op?ine Marija Gorica, raspisuje

N A T J E ? A J

Za imenovanje pro?elnika/pro?elnice Jedinstvenog upravnog odjela Op?ine Marija Gorica 1 izvritelj/ica na neodre?eno vrijeme nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno.
Osobe prijavljene na javni natje?aj moraju ispunjavati op?e i posebne uvjete za prijam u slubu propisane ?lankom 12. Zakona o slubenicima i namjetenicima u lokalnoj i podru?noj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11).

Op?i uvjeti:
- punoljetnost,
- hrvatsko dravljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Posebni uvjeti:
- magistar struke ili stru?ni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera (iznimno moe biti imenovana osoba iz ?lanka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i podru?noj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 74/10 i 125/14)
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovaraju?im poslovima
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vjetine za uspjeno upravljanje tijelom
- poloen dravni stru?ni ispit
- poloen specijalisti?ki program izobrazbe u podru?ju javne nabave
- aktivno znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na ra?unalu

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natje?aj.
Prijave na natje?aj podnose se u roku od 15 dana od objave natje?aja u Narodnim novinama, na adresu: Op?ina Marija Gorica, Gori?ka 18/a, 10299 Marija Gorica, s obveznom naznakom: NATJE?AJ ZA IMENOVANJE PRO?ELNIKA NE OTVARATI.
O rezultatima natje?aja kandidati ?e biti obavijeteni u zakonskom roku.
Op?ina Marija Gorica zadrava pravo ponititi javni natje?aj bez dodatnog obrazloenja, odnosno po provedenom natje?aju ne izvriti izbor pro?elnika.

Natje?aj - Narodne novine

Podaci vezani uz natje?aj

   

Projekt "Stare fotografije svih marijgori?kih sela"

Ponedjeljak, 23 Siječanj 2017 12:59


KUD Zgubidan, etno dramska sekcija

poziva mjetane svih marijagori?kih sela

koji ele sudjelovati u projektu

"STARE FOTOGRAFIJE SVIH MARIJAGORI?KIH SELA"

nastale u razdoblju od 1920. do 1960. godine,

da se jave :

Tatjani 099/5608 611 i Meliti 098/1333 792.

   

Natje?aj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

Utorak, 17 Siječanj 2017 00:00


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA
Marija Gorica, 17. sije?nja 2017.

Sukladno ?lanku 3. Odluke o odre?ivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Prora?una Op?ine Mariija Gorica (Slubeni glasnik Op?ine Marija Gorica, broj 160), Op?inska na?elnica donosi Odluku o raspisivanju Natje?aja za obavljanje prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Prora?una Op?ine Marija Gorica, dakle za obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije mogu?e utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadlene patologije ili sudske medicine.
Ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se na vrijeme od 2 godine.
Rok za predaju ponuda je 15 dana od dana objave ovog natje?aja.
Javno otvaranje ponuda izvriti ?e se 02. velja?e 2017.godine u 15:00 sati u prostorijama Op?ine Marija Gorica.
Detaljnije informacije kao i uvjete Natje?aja pro?itajte u nastavku.

NATJE?AJ

   

Subota, 24 Prosinac 2016 22:23

   

Podjela dje?jih poklon paketa 19.12.2016.

Srijeda, 14 Prosinac 2016 13:37

   

Četvrtak, 08 Prosinac 2016 21:42

   

Četvrtak, 08 Prosinac 2016 20:34

Nakon sino?nje sjednice Op?inskog vije?a, danas je u op?inskoj Vije?nici bila sasvim druga pri?a, pri?a o njegovanju batine i o?uvanja tradicije izrade drvenih igra?aka koje su na reprezentativnoj listi kulturnih nematerijalnih dobara UNESCO-a.
Etnografski muzej Zagreb i Radio Kaj, uz potporu Ministarstva poljoprivrede, brojnih upanija, gradova i op?ina te vode?ih hrvatskih gospodarstvenika i medija, zajedno provode drutveno koristan, odgojno-obrazovni i edukativni projekt "Dajmo djeci korijene i krila".
Obzirom da se projekt ostvaruje kroz odgojno-obrazovne programe u vrti?ima, Op?ina Marija Gorica podrala je ovaj projekt promocije zna?aja o?uvanja hrvatske kulturne batine te je Dje?jem vrti?u Bambi iz Marije Gorice omogu?ila podjelu tradicijskih dje?jih drvenih igra?aka.
Nai najmla?i priredili su prigodni program za sudionike projekta nakon ?ega je za dje?icu odrana interaktivna edukativna predstava s naglaskom na tradicijske vrijednosti.
Predstavnice Narodnih novina uru?ile su ravnateljici Dje?jeg vti?a Bambi, gospo?i Renati Brekalo komplet crta?eg pribora.
Veliki komplet s 30 tradicijskih ekoloki proizvedenih dje?jih igra?aka najmla?ima je uru?ila na?elnica Marica Jan?i?.
Sveukupni trokovi ostvarenih vrijednosti projekta iznose 19.186,00 kuna, od ?ega je Op?ina Marija Gorica sudjelovala sa 5.000,00 kuna.

Prilog na Radio Kaj

Opširnije:

   

Četvrtak, 08 Prosinac 2016 19:48

Sino? je u op?inskoj Vije?nici, s po?etkom u 19:05 odrana 21. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Marija Gorica. Od 11 vije?nika prisustvovalo je njih 9 dok je dvoje ispri?alo svoj izostanak.
Na po?etku sjednice jednoglasno je verificiran Zapisnik s 20. sjednice Op?inskog vije?a te je ve?inom glasova usvojen dnevni red koji je obuhva?ao 12 to?aka.

Nakon aktualnog sata vije?nici su raspravljali o prijedlogu Plana prora?una za 2017.godinu, Odluci o izvravanju Prora?una za 2017., projekcijama za 2018. i 2019. godinu, Planu razvojnih programa te o programima izgradnje i odravanja komunalne infrastrukture, programu javnih potreba u kulturi na podru?ju Op?ine Marija Gorica, javnih potreba u predkolskom odgoju i obrazovanju te osnovnom i srednjem kolstvu, programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i programu javnih potreba u portu.
Na dnevnom redu bio je i prijedlog Odluke o privremenom stavljanju van snage pojedinih odredbi Odluke o op?inskim porezima Op?ine Marija Gorica.
Na prijedlog Plana prora?una za 2017. SDP je podnio 7 amandmana, me?utim Op?insko vije?e ve?inom glasova nije prihvatilo niti jedan.
Nakon rasprave, izglasan je op?inski prora?un s osam glasova ZA i jednim PROTIV. Na isti na?in usvojene su i ostale to?ke dnevnog reda. Pod to?kom Razno nije bilo rasprave te je sjednica zavrena u 20,20 sati.

   

Projekt "Dajmo djeci korijene i krila"

Utorak, 06 Prosinac 2016 14:31


Uru?enjem tradicijskih drvenih igra?ka, proizvedenih u Mariji Bistrici, nastavlja se hrvatski odgojno-obrazovni projekt "Dajmo djeci korijene i krila", kojega zajedno provode Etnografski muzej iz Zagreba i Radio Kaj. irom Hrvatske, od Zagorja, Me?imurja, Podravine i Prigorja, preko Zagreba, Slavonskog Broda, Vukovara, Rijeke i Dubrovnika, zahvaljuju?i projektu "Dajmo djeci korijene i krila", djeca se u vrti?ima upoznaju s hrvatskom kulturnom batinom i hrvatskim tradicijskim vrijednostima.
Igra?ke je UNESCO uvrstio na reprezentativnu listu zati?ene kulturne batine. Do sada je projektom obuhva?eno 69 vrti?a irom Hrvatske, a projekt trajno podravaju tvrtke Narodne novine i Janaf, te jedinice lokalne samouprave na svom podru?ju.
Projektu se pridruuje i Op?ina Marija Gorica te ?e Dje?jem vrti?u Bambi podijeliti igra?ke u ?etvrtak, 08. prosinca 2016. u Vije?nici Op?ine Marija Gorica.

Opširnije: Projekt "Dajmo djeci korijene i krila"

   

Četvrtak, 01 Prosinac 2016 13:03


Op?a na?ela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javno?u u postupcima donoenja op?ih akata i drugih dokumenata ure?eni su Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javno?u u postupcima donoenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, broj 140/09) (u daljnjem tekstu: Kodeks) i ?lankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15 pro?i?eni tekst) koji se na odgovaraju?i na?in primjenjuju na tijela jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks, a na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa. Krajnji je cilj Kodeksa olakati interakciju s gra?anima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje gra?ana u javnom ivotu.

Opširnije:

   

Humanitarna pomo? u mandarinama

Srijeda, 30 Studeni 2016 07:24


Gradsko drutvo Crvenog kria Zaprei? u suradnji s Gradom Zaprei?em i okolnim op?inama ovih dana podijeliti ?e humanitarnu pomo? u mandarinama s podru?ja Opuzena i Metkovi?a.
Op?ina Marija Gorica zaprimila je 120 kaeta po 16 kilograma koje ?e se podijeliti socijalno ugroenim obiteljima, umirovljenicima i osobama slabijeg imovnog stanja, osnovnoj koli Ante Kova?i?a i dje?jem vrti?u Bambi u Mariji Gorici.

   

Srijeda, 30 Studeni 2016 06:53


Osnovna kola Ante Kova?i?a provela je po?etkom studenoga postupak bagatelne nabave za izvo?enje radova na ure?enju vanjskog igralita kod novootvorene sportske dvorane u Mariji Gorici.
Po provedenom postupku izabran je najpovoljniji ponuditelj Obrt Mihali?ek iz Zaprei?a. Sredstva za izvo?enje radova u cijelosti je osigurala Zagreba?ka upanija. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 560.725,00 kn s PDV. Igralite je namijenjeno za rekreativno bavljenje koarkom i odbojkom. Uz igralite izgra?ene su i tribine za gledatelje. Zavretak svih radova o?ekuje se do kraja godine.

Opširnije:

   

Nedjelja, 27 Studeni 2016 00:00


Op?ina Marija Gorica raspisala je Javni natje?aj za zimsko odravanje nerazvrstanih cesta na podru?ju Op?ine Marija Gorica - ?i?enje snijega i leda s cesta i njihovo posipavanje. Vrsta radova utvr?ena je trokovnikom koji je sastavni dio Uputa ponuditeljima za izradu ponuda.
Ugovor se sklapa na vrijeme od dvije godine. Ponude se dostavljaju do 12.12.2016. do 14,00 sati za osobnu dostavu, a za dostavu potom uvait ?e se ig pote na preporu?enoj poiljci od 12.12.2016.
Otvaranje ponuda biti ?e 14.12.2016. u 15,00 sati. Istome mogu nazo?iti ovlatene ili opunomo?ene osobe ponuditelja uz priloeni dokaz o punomo?i.
Odluka o raspisivanju javnog natje?aja objavljena je u nedjelju, 27. studenog 2016. godine u 24sata.

Odluka o raspisivanju natje?aja

Upute ponuditeljima

   

Isplata predujma poljoprivrednicima

Ponedjeljak, 21 Studeni 2016 15:58


Isplata izravnih pla?anja poljoprivrednicima za proizvodnu 2016. godinu zapo?inje sutra, 22. studenog 2016. godine i to isplatom proizvodno vezane potpore za vo?e, a do 28. studenog isplatit ?e se i osnovno, zeleno i preraspodijeljeno pla?anje u ukupnom iznosu od 806 milijuna kuna (50 milijuna kuna vie nego lani).

Isplatu ?e primiti oko 100.000 poljoprivrednih gospodarstava, a novac povla?imo iz Europskog fonda za garancije u poljoprivredi. Kada zavri ova avansna isplata poljoprivrednicima, a nakon usvajanja Dravnog prora?una za 2017. godinu - svi poljoprivrednici ?e unaprijed dobiti informaciju koliko ih izravnih pla?anja o?ekuje u 2017. godini.

Ova isplata ide prvo na ra?une naih vo?ara, jer oni su pretrpjeli najve?u tetu od proljetnog mraza, a do kraja tjedna isplatit ?emo i preostale poljoprivredne proizvo?a?e.- izjavio je ministar Tolui?.

Prema informativnom izra?unu izravnih pla?anja i pod uvjetom da zadovolje sva propisana pravila, hrvatski ?e vo?ari za cijelu proizvodnu 2016. godinu prosje?no dobiti oko 2.200 kuna po hektaru te dodatnih 1.300 kuna po hektaru proizvodno vezane potpore za vo?e. Ako imaju ekoloku proizvodnju vo?a dodatno ?e im se isplatiti 5.530 kuna po hektaru, a za odravanje ekstenzivnih vo?njaka jo 2.940 kuna. Vo?ari koji imaju proizvodnu u podru?jima s prirodnim ograni?enjima dobit ?e izme?u 620 i 1.720 kuna po hektaru, ovisno o lokaciji na kojoj se nalazi njihovo gospodarstvo.

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije