Općina Marija Gorica

Radionica o projektima za EU fondove - Marija Gorica

Petak, 04 Travanj 2014 07:18

Op?ina Marija Gorica u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Zagreba?ke upanije organizira radionicu pod nazivom "Priprema i provedba projekata financiranih fondovima EU" koja ?e se odrati u ponedjeljak, 07.04.2014. u vremenu od 18,00 do 21,00 h, u Vije?nici Op?ine Marija Gorica, Gori?ka 18/a, Marija Gorica.

Op?ina Marija Gorica poziva sve zainteresirane subjekte da prisustvuju radionici na kojoj ?e dobiti kvalitetne podatke, upute i informacije o na?inu pripreme projekata za EU fondove. Za ovu radionicu ne pla?a se kotizacija.

Hodogram

   

Radionica o projektima za EU fondove

Četvrtak, 20 Veljača 2014 18:10

Op?ina Brdovec u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Zagreba?ke upanije organizira radionicu pod nazivom "Priprema i provedba projekata financiranih fondovima EU" koja ?e se odrati u utorak, 25.02.2014. u vremenu od 9,00 do 16,00 sati u kino-dvorani Brdovec, Trg dr. F.Tu?mana 1.

Op?ina Brdovec poziva sve zainteresirane subjekte da prisustvuju radionici na kojoj ?e dobiti kvalitetne podatke, upute i informacije o na?inu pripreme projekata za EU fondove. Za ovu cjelodnevnu radionicu ne pla?a se kotizacija. Prijave s brojem polaznika dostavite putem faxa (01 33 10 322) ili e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

   

Izbori za ?lanove vije?a Mjesnih odbora- REZULTATI

Utorak, 11 Veljača 2014 15:49REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA
OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Marija Gorica, 11. velja?e 2014.


Izbori za ?lanove vije?a Mjesnih odbora 09. velja?e 2014.

O B J A V A R E Z U L T A T A1. Mjesni odbor KRAJ GORNJI I BIJELA GORICA

Zapisnik o radu Op?inskog izbornog povjerenstva
D'Hondtova metoda I
D'Hondtova metoda II
Rezultati izbora

2. Mjesni odbor MARIJA GORICA

Zapisnik o radu Op?inskog izbornog povjerenstva
D'Hondtova metoda I
D'Hondtova metoda II
Rezultati izbora

3. Mjesni odbor SVETI KRI

Zapisnik o radu Op?inskog izbornog povjerenstva
D'Hondtova metoda I
D'Hondtova metoda II
Rezultati izbora

4. Mjesni odbor TRSTENIK

Zapisnik o radu Op?inskog izbornog povjerenstva
D'Hondtova metoda I
D'Hondtova metoda II
Rezultati izbora

5. Mjesni odbor KRAJ DONJI

Zapisnik o radu Op?inskog izbornog povjerenstva
D'Hondtova metoda I
D'Hondtova metoda II
Rezultati izbora

Op?insko izborno povjerenstvo
Predsjednik
Daniel Bukovinski, dipl.iur.


   

Izbori za ?lanove vije?a Mjesnih odbora - bira?ki odbori

Četvrtak, 06 Veljača 2014 16:21

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA
OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Marija Gorica, 06. velja?e 2014.

Za provedbu predstoje?ih izbora za ?lanove vije?a Mjesnih odbora na podru?ju Op?ine Marija Gorica, dana 09. velja?e 2014.godine, imenovani su sljede?i bira?ki odbori :

1. Kraj Gornji i Bijela Gorica

2. Marija Gorica

3. Sveti Kri

4. Trstenik

5. Kraj Donji

Pozivamo imenovane predsjednike, potpredsjednike te ?lanove navedenih bira?kih odbora da prisustvuju instruktai koja ?e se odrati u subotu, 08. velja?e 2014.godine u prostorijama Op?ine Marija Gorica s po?etkom u 09,00 sati.

OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Predsjednik
Daniel Bukovinski, dipl.iur.

   

Izbori za ?lanove vije?a Mjesnih odbora - bira?ka mjesta

Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:45REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA
OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Marija Gorica, 15. sije?nja 2014.


Za provedbu predstoje?ih izbora za ?lanove vije?a Mjesnih odbora, dana 09. velja?e 2014. godine, na podru?ju Op?ine Marija Gorica utvr?eno je 5 bira?kih mjesta, s pripadaju?im ulicama:

1. Kraj Gornji i Bijela Gorica2. Marija Gorica 3. Sveti Kri

4. Trstenik 5. Kraj Donji

OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Predsjednik
Daniel Bukovinski, dipl.iur.

   

Izbori za ?lanove vije?a Mjesnih odbora - objava lista

Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:56REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA
OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Marija Gorica, 15. sije?nja 2014.


Op?insko izborno povjerenstvo Op?ine Marija Gorica objavljuje sve pravovaljano predloene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor ?lanova vije?a Mjesnih odbora na podru?ju Op?ine Marija Gorica :

1. KRAJ GORNJI I BIJELA GORICA
Kandidacijske liste
Zbirna lista

2. MARIJA GORICA
Kandidacijske liste
Zbirna lista

3. SVETI KRI
Kandidacijske liste
Zbirna lista

4. TRSTENIK
Kandidacijske liste
Zbirna lista

5. KRAJ DONJI
Kandidacijske liste
Zbirna lista

OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Predsjednik
Daniel Bukovinski, dipl.iur.

   

Obavijest politi?kim strankama

Petak, 10 Siječanj 2014 16:45REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA
OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO

KLASA: 013-01/13-01/05
URBROJ: 238/19-04-14-12
Marija Gorica, 10. sije?nja 2014.

O B A V I J E S T
POLITI?KIM STRANKAMA

Potovani,

Molimo vas da primite na znanje nekoliko aktualnih informacija:

  1. Punomo?i izbornih sudionika:

Osobe ovlatene za zastupanje politi?kih stranaka, nositelji kandidacijskih lista grupe bira?a, te kandidati grupe bira?a mogu opunomo?iti osobe za predaju kandidacijskih lista odnosno kandidatura op?inskom izbornom povjerenstvu, za unoenje ispravaka u prijedloge kandidacijskih lista odnosno kandidatura, te za sve ostale radnje pred op?inskim izbornim povjerenstvom. Ta punomo? ne mora biti ovjerena kod javnog biljenika, ve? samo potpisana od ovlatene osobe.

VANO: Izborni sudionici duni su original/izvornik spomenute punomo?i dostaviti Op?inskom izbornom povjerenstvu Op?ine Marija Gorica.

  1. Radno vrijeme OIP- a Op?ine Marija Gorica- za ovjeru o?itovanja:
  • 10.01.2014. od 08:00 do 14:30 sati,
  • 11.01.2014. od 10:00 do 14:00 sati,
  • 13.01.2014. od 08:00 do 14:30 sati,
  • 14.01.2014. od 08:00 do 24:00 sata (rok za predaju kandidature).


Predsjednik
Op?inskog izbornog povjerenstva
Daniel Bukovinski, dipl.iur.

   

Pregled, dopuna i ispravak podataka u registru bira?a

Utorak, 07 Siječanj 2014 16:02REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA
OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Povodom odravanja izbora za ?lanove Vije?a mjesnih odbora na podru?ju Op?ine Marija Gorica, u nedjelju 09. velja?e 2014. godine, temeljem ?lanka 23. Zakona o registru bira?a (Narodne novine, broj 144/12), pozivaju se bira?i da izvre pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar bira?a, u Slubi za op?u upravu Ureda dravne uprave u Zagreba?koj upaniji, Ispostavi Zaprei?, zaklju?no do srijede 29. sije?nja 2014. godine.

Objava bira?ima

   

Izbori za ?lanove vije?a Mjesnih odbora - obvezatne upute i obrasci

Petak, 03 Siječanj 2014 11:42

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA
OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Na temelju ?lanka 53. Zakona o lokalnim izborima (NN broj 144/12) i ?lanka 31. Odluke o izboru ?lanova Vije?a mjesnih odbora na podru?ju Op?ine Marija Gorica (Slubeni glasnik broj 129), Op?insko izborno povjerenstvo Op?ine Marija Gorica propisalo je :

Obvezatne upute brojOMS I
Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj OMS II
O obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora za ?lanove Vije?a mjesnih odbora

Obrasci za postupak kandidiranja :
OMS-1
OMS-2
OMS-3
OMS-4


Odluka o izboru ?lanova Vije?a mjesnih odbora

Predsjednik
Op?inskog izbornog povjerenstva
Daniel Bukovinski, dipl.iur.

   

Obavijest politi?kim strankama

Petak, 03 Siječanj 2014 11:25

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA
OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Op?insko izborno povjerenstvo Op?ine Marija Gorica obavjetava politi?ke stranke da su dune u roku od osam dana od dana stupnja na snagu Odluke o raspisivanju izbora za ?lanove vije?a Mjesnih odbora, odnosno do 08. sije?nja 2014. do 24,00 sata, predloiti predstavnike koji ?e biti imenovani u proireni sastav Op?inskog izbornog povjerenstva Op?ine Marija Gorica, sukladno strana?koj zastupljenosti u Op?inskom vije?u Op?ine Marija Gorica.Ve?inska politi?ka stranka HDZ ima pravo na tri, HSS ima pravo na dva, a SDP na jednog predstavnika.

Predsjednik
Op?inskog izbornog povjerenstva
Daniel Bukovinski, dipl.iur.

   

Izbori za ?lanove vije?a Mjesnih odbora 09.02.2014.

Petak, 03 Siječanj 2014 08:02REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA
OP?INSKO VIJE?E


U Slubenom glasniku Op?ine Marija Gorica, broj 133 od 31. prosinca 2013. godine, objavljena je sljede?a O D L U K A :

Na temelju ?lanka 61. i ?lanka 61.a Zakona o lokalnoj i podru?noj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 pro?i?eni tekst), ?lanka 32. i ?lanka 69. stavak 1. Statuta Op?ine Marija Gorica (Slubeni glasnik Op?ine Marija Gorica broj 124) i ?lanka 4. stavak 1. i 2. Odluke o izboru ?lanova vije?a mjesnih odbora na podru?ju Op?ine Marija Gorica (Slubeni glasnik Op?ine Marija Gorica broj 129), Op?insko vije?e Op?ine Marija Gorica, na svojoj 5. sjednici odranoj 12. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za ?lanove vije?a mjesnih odbora
na podru?ju Op?ine Marija Gorica

?lanak 1.

Ovom Odlukom raspisuju se izbori za ?lanove vije?a mjesnih odbora na podru?ju Op?ine Marija Gorica.

?lanak 2.

U Vije?e Mjesnog odbora Marija Gorica, bira se 5 ?lanova.
U Vije?e Mjesnog odbora Kraj Gornji i Bijela Gorica, bira se 5 ?lanova.
U Vije?e Mjesnog odbora Kraj Donji, bira se 5 ?lanova.
U Vije?e Mjesnog odobra Trstenik, bira se 5 ?lanova.
U Vije?e Mjesnog odbora Sveti Kri, bira se 5 ?lanova.

?lanak 3.

Podru?ja Mjesnih odbora utvr?ena su posebnom Odlukom Op?inskog vije?a.

?lanak 4.

Za dan provedbe izbora za ?lanove vije?a mjesnih odbora na podru?ju Op?ine Marija Gorica odre?uje se nedjelja, 09. velja?e 2014. godine.

?lanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Slubenom glasniku Op?ine Marija Gorica.


OP?INSKO VIJE?E
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 238/19-01-13-13
Marija Gorica, 12. prosinca 2013.

PREDSJEDNIK
OP?INSKOG VIJE?A
Josip agmetar

   

Utorak, 24 Prosinac 2013 00:00

Potovani mjetani Op?ine Marija Gorica!

Boi? je blagdan radosti, obiteljskog zajednitva i ljudske solidarnosti.

U prigodi Boi?a i boi?nih blagdana, u ime Op?ine Marija Gorica i moje osobno,

upu?ujem srda?ne ?estitke i elim Vam da blagdane provedete okrueni svojim

najmilijima u ljubavi i me?usobnom razumijevanju.

Sretan Vam Boi?!

N A ? E L N I C A

Marica Jan?i?


   

Odvoz ku?nog otpada u vrijeme blagdana

Ponedjeljak, 23 Prosinac 2013 13:32

Komunalno poduze?e Zaprei? d.o.o. obavjetava mjetane Op?ine Marija Gorica o rasporedu odvoza ku?nog otpada na podru?ju Op?ine Marija Gorica, prilago?en predstoje?im blagdanima, na sljede?i na?in :

- odvoz ku?nog otpada koji bi prema redovitom rasporedu trebao biti obavljen na Boi?, 25. prosinca (srijeda) 2013. godine, obaviti ?e se 28. prosinca (subota) 2013. godine;

- odvoz ku?nog otpada koji bi prema redovitom rasporedu trebao biti obavljen na Novu godinu, 01. sije?nja (srijeda) 2014. godine, obaviti ?e se 04. sije?nja (subota) 2014. godine.

   

Utorak, 17 Prosinac 2013 11:19

   

Podjela dje?jih poklon paketa 18.12.2013.

Utorak, 17 Prosinac 2013 10:48

   

Referendum 01.12.2013. - Glasa?ki odbori

Petak, 22 Studeni 2013 16:24

Za provedbu Referenduma dana 01. prosinca 2013. godine, na podru?ju Op?ine Marija Goricautvr?eno je ukupno 5 glasa?kih mjesta:

1. Kraj Gornji i Bijela Gorica
2. Marija Gorica
3. Sveti Kri
4. Trstenik
5. Kraj Donji

Rjeenje o imenovanju Odbora za provedbu glasovanja na Dravnom referendumu moete pogledati ovdje.

   

Referendum 01.12.2013. - Glasa?ka mjesta

Srijeda, 20 Studeni 2013 14:03

Za provedbu predstoje?eg Referenduma dana 01. prosinca 2013.godine na podru?ju Op?ine Marija Gorica utvr?eno je 5 glasa?kih mjesta :

1. Kraj Gornji i Bijela Gorica
2. Marija Gorica
3. Sveti Kri
4. Trstenik
5. Kraj Donji

Popis pripadaju?ih ulica svakom glasa?kom mjestu moete pogledati u Rjeenju o odre?ivanju glasa?kih mjesta.

   

Srijeda, 30 Listopad 2013 14:00

   

Četvrtak, 17 Listopad 2013 20:20

   

Petak, 30 Kolovoz 2013 12:30

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije