Općina Marija Gorica

Utorak, 16 Prosinac 2014 07:22

   

Ponedjeljak, 08 Prosinac 2014 12:14

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA


MB: 2734575, OIB: 48658001244
10299 Marija Gorica, Gori?ka 18/a
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3396-655
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
www.marija-gorica.hr

OP?INSKA NA?ELNICA
KLASA: 363-02/14-01/07
URBROJ: 238/19-02-14-1
Marija Gorica, 03. prosinca 2014.

Na temelju ?lanka 107. stavak 1. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), ?lanka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i ?lanka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (Slubeni glasnik Op?ine Marija Gorica br. 105/10), na?elnica Op?ine Marija Gorica donosi

Odluku o raspisivanju

JAVNOG NATJE?AJA ZA ZIMSKO ODRAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA NA PODRU?JU OP?INE MARIJA GORICA

?lanak 1.

Ovom Odlukom zapo?inje postupak javnog natje?aja za zimsko odravanje nerazvrstanih cesta, na vrijeme od dvije godine, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora.

?lanak 2.

1.a) Naru?itelj: Op?ina Marija Gorica

b) Sjedite/adresa: Marija Gorica, Gori?ka 18/a, 10299 Marija Gorica

c) Telefonski broj: 01/3395-868, 01/3396-445, fax:01/3396-655

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

d) OIB: 48658001244

2.a) Predmet natje?aja: Zimsko odravanje nerazvrstanih cesta na podru?ju Op?ine Marija Gorica - ?i?enje snijega i leda s cesta i njihovo posipavanje

Vrsta i opseg poslova: vrsta radova prema trokovniku koji je sastavni dio Uputa ponuditeljima za izradu ponuda, a u opsegu i koli?ini sukaldno potrebama naru?itelja i vremenskim uvjetima.
Ponuditelj odre?uje cijenu obavljanja posla na na?in da u ispunjenom trokovniku u cijenu moraju ura?unati i sve eventualne dodatne trokove i sav potreban rad i pomo?ne radnje i sve ostalo to je potrebno za izvrenje poslova koji su predmet ovog javnog natje?aja.

Opširnije:

   

Ponedjeljak, 08 Prosinac 2014 11:39

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA

MB: 2734575, OIB: 48658001244
10299 Marija Gorica, Gori?ka 18/a
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3396-655
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
www.marija-gorica.hr

OP?INSKA NA?ELNICA
KLASA: 363-02/14-01/06
URBROJ: 238/19-02-14-1
Marija Gorica, 03. prosinca 2014.

Na temelju ?lanka 107. stavak 1. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), ?lanka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i ?lanka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (Slubeni glasnik Op?ine Marija Gorica br. 105/10), na?elnica Op?ine Marija Gorica donosi

ODLUKU

o raspisivanju

JAVNOG NATJE?AJA ZA ODRAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

NA PODRU?JU OP?INE MARIJA GORICA

?lanak 1.

Ovom Odlukom zapo?inje postupak javnog natje?aja za odravanje nerazvrstanih cesta za vrijeme od dvije (2) godine, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora.

?lanak 2.

1.a) Naru?itelj: OP?INA MARIJA GORICA

b) Sjedite/adresa: Marija Gorica, Gori?ka 18/a, 10299 Marija Gorica

c) Telefonski broj: 01/3395-868, 01/3396-445, fax:01/3396-655

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

d) OIB: 48658001244

2.a) Predmet natje?aja:

2.a 1. Redovno odravanje nerazvrstanih cesta na podru?ju Op?ine Marija Gorica

Vrsta i opseg poslova: vrsta radova prema trokovniku koji je sastavni dio Uputa ponuditeljima za izradu ponuda, a u opsegu i koli?ini sukladno potrebama naru?itelja.

Opširnije:

   

4. Gastro-eko-etno 23.11.2014. Brdovec

Utorak, 18 Studeni 2014 09:15

   

Utorak, 21 Listopad 2014 07:04


Susre?u?i se zadnjih dana sa strankama koje su nedovoljno informirane za problematiku pe?enja rakije uz potivanje svih propisa, nazvao sam Carinarnicu u Zagrebu i ondje dobio jasno tuma?enje propisa vezanih uz pe?enje rakije. Da ne morate lutati, ovdje, na jednom mjestu, pruam Vam kronologiju te na?in postupanja pri registraciji.

1) Zakon te propisi vezani uz pe?enje rakije su na snazi ve? od 01.01.2010.

2) Mali proizvo?a?i jakih alkoholnih pi?a (MP-JAP) prilikom registracije ispunjavaju samo IZJAVU i PUR-obrazac, a jednom godinje (to je u sije?nju 2015, to?nije do 20. 01.) ispunjavaju i alju Godinje izvje?e malih proizvo?a?a jakih alkoholnih pi?a (GI-MP-JAP) i pla?aju paual na kotao (100 kn za kotao do 100 litara, a za ve?i 200 kn). Taj paual se pla?a svake godine, bez obzira da li se rakija pe?e ili ne. Ukoliko je MP ve? registriran, prije pe?enja alje samo PUR obrazac

3) Svi obrazci popunjavaju se i potpisani alju u tri primjerka potom na nadlenu Carinsku upravu.

4) Svaki MP-JAP smije godinje ispe?i ukupno 20 litara a.a. (apsolutnog alkohola) bez pla?anja troarine. Uvjetno re?eno to je 100%-tni alkohol koji u stvarnosti ne postoji. Postoji 96%-tni. Alkohol koji MP proizvede npr. 42 litre sa 16 gradi, prera?unava se u apsolutni alkohol (a.a.). Najprije treba grade pretvoriti u % alkohola. Npr. 16 x koeficijent 2,5 =40. Tada se koli?ina od 42 litre pomnoi sa ja?inom 40% alkohola te podijeli sa 100. Tako se dobije koli?ina a.a (apsulutnog alkohola) kojeg je mali proizvo?a? proizveo. Npr. 42x40=1.680. 1680:100 =16,8. Zna?i u ovom primjeru je mali proizvo?a? (MP) proizveo (prera?unato) samo 16,8 litara apsolutnog alkohola.

Opširnije:

   

Raspored odvoza papira i plastike

Ponedjeljak, 20 Listopad 2014 12:35


Od 1. listopada 2014. godine primjenjuje se raspored odvoza papira i plastike za sve korisnike na podru?ju djelovanja Zaprei?-a d.o.o., podijeljene su ute posude zapremnine od 120 L za selektivno odlaganje plasti?ne ambalae. Tako?er, svim je korisnicima podijeljena i edukativna broura KUD I KAM SE KOJE SME?E ME?E koja sadrava upute za odlaganje otpada (plastika, papir, biootpad i dr.) kao i osvrt na zelene otoke s popisom lokacija.

   

Utorak, 14 Listopad 2014 06:44

   

Mladi na djelu - poziv na radionicu 05.10.2014.

Petak, 03 Listopad 2014 11:36


Op?ina Marija Gorica i Udruga Marijagori?ka zipka pokrenule su projekt Mladi na djelu Posao na ruralnom podru?ju.

Pozivamo Vas da se pridruite radionici, da se ?uje glas mladih i da, uz prigodno druenje, aktivno sudjelujete u rjeavanju problema nezaposlenosti na podru?ju Op?ine Marija Gorica.

Radionica ?e se odrati u nedjelju, 05. listopada 2014.g. s po?etkom u 16,00 sati, u Vije?nici Op?ine Marija Gorica, Gori?ka 18/a, Marija Gorica.

Na?elnica
Marica Jan?i?

   

Petak, 03 Listopad 2014 11:25

OBAVIJEST O ISPITIVANJU URE?AJA ZA ZATITU BILJA (PRSKALICE I RASPRIVA?I)

Svi ure?aji za primjenu sredstava za zatitu bilja moraju se ispitati sukladno Zakonu o odrivoj uporabi pesticida (NN. 14/2014) i to ispitivanje mogu provoditi samo ovlatene organizacije Ministarstva poljoprivrede. Ispitivanje prskalica i raspriva?a obvezno je za sve ure?aje koji su proizvedeni prije 1995. te moraju biti pregledani do 26.11.2014. Od pregleda su izuzete sve ru?ne prskalice, le?ne prskalice raspriva?i.
Po uspjeno obavljenom pregledu svaki ure?aj dobije naljepnicu i potvrdu na kojem je ozna?eno vaenje izdanog certifikata koji za nove ure?aje proizvedene nakon 01.01.2013 iznosi 5 godina, a za sve ostale ure?aje vaenje certifikata je 3 godine.
Za upis novih ure?aja potrebno je donijeti ra?un i tehni?ke podatke ure?aja.
Cijena pregleda je definirana Pravilnikom Ministarstva Poljoprivrede (NN 38/2013-red.broj. 25).
Tijek ispitivanja: Stranka se prijavljuje na ispitno mjesto pri ?emu treba posjedovati osobne podatke, OIB i sve tehni?ke podatke ure?aja. Podaci se unose u ra?unalni sustav MP, pristupa se vizualnom pregledu, kontroli manometra, provjeri crpke, protoka i prostorne raspodjele mlaznica.
Priprema ure?aja za ispitivanje: Temeljito o?istite ure?aj iznutra i izvana (koristite sredstva za ?i?enje). Jednokratno pranje nije dovoljno da u pravilnoj mjeri o?istite spremnik. Na ispitno mjesto do?ite sa minimalno 2/3 spremnika napunjenog ?istom vodom.
Sve filtere ure?aja temeljito o?istite, mlaznice rastavite i o?istite ih mekom ?etkicom ili propirite. Istroene mlaznice obavezno zamijenite. Sve mlaznice moraju biti istog proizvo?a?a i tipa (osim kod raspriva?a). Provjerite stanje crpke, pogotovo razinu ulja i tlak u pretkomori. Tako?er provjerite spremnik, sve cijevi, spojeve, ru?ice, ventile i usis na pukotine ili curenja. Provjerite pravilnu zatitu kardanskog vratila (sigurnosni lanac i zatitnu plastiku).

U slu?aju manjih kvarova, servis ?e osiguravati serviseri tvrtke Leko d.o.o.

RASPORED ISPITIVANJA u vremenu od 8-16h:

Datum Dan

14.10.2014. Utorak Donja Pu?a, Groblje parkiralite

15.10.2014. Srijeda Dubravica, Ispred DVD-a , Jakovlje, Ispred DVD-a

OBRAZAC

Manuel ?i?ko, dipl. ing. agr.

Savjetodavna sluba

   

Javni natje?aj za prikupljanje ponuda fizi?kih osoba za subvencioniranje projekata "Energetska u?inkovitost obiteljskih ku?a u Op?ini Marija Gorica"

Utorak, 16 Rujan 2014 12:30


Op?ina Marija Gorica, u suradnji s Fondom za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost, raspisala je Javni natje?aj za prikupljanje ponuda fizi?kih osoba za subvencioniranje projekata Energetska u?inkovitost obiteljskih ku?a u Op?ini Marija Gorica. Natje?aj i svu potrebnu dokumentaciju moete pogledati u nastavku.

Dodatne informacije mogu se dobiti na adresi Op?ine Marija Gorica, kao i na sljede?im kontaktima: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , 01/3396 655, 01/ 3395 868JAVNI NATJE?AJ

Odluka o objavi javnog natje?aja

Obavijest o objavi javnog natje?aja

Mjerila - kriteriji za ocjenjivanje EnU obiteljske ku?e

Pravilnik za provedbu programa

Marija Gorica, 16. rujna 2014.

Na?elnica

Marica Jan?i?

   

ODGA?A SE Berba 2014.

Petak, 05 Rujan 2014 07:03

   

Petak, 05 Rujan 2014 06:48

Obavjetavamo sve zainteresirane mjetane i posjetitelje Op?ine Marije Gorice da se tradicionalna manifestacija marijagori?kog kraja "Najlepe biti je muika", planirana za 07. rujna ove godine, odga?a do daljnjega zbog nestabilnih vremenskih uvjeta.

   

Subvencija ?a?kih i studentskih mjese?nih pokaza

Srijeda, 03 Rujan 2014 00:00


Op?ina Marija Gorica u kolskoj odnosno akademskoj godini 2014./2015. subvencionirati ?e u?enicima prvih, drugih, tre?ih i ?etvrtih razreda srednjih kola i redovitim studentima mjese?nu pokaznu kartu samo jednog odprijevoznika kojeg odaberu u iznosudo 250,00 kuna mjese?no.
Uvjeti za ostvarivanje prava na subvencioniranu mjese?nu pokaznu kartu su:

  • - podmirene sve obveze doma?instva prema Op?ini Marija Gorica,
    - prijavljeno prebivalite na podru?ju Op?ine Marija Gorica,
    - status redovnog u?enika odnosno studenta u kolskoj odnosno akademskoj godini za koju se sufinanciranje trai
    - da pravo na subvencioniranu kartu nije ostvareno po nekoj drugoj osnovi (subvencija od strane Centra za socijalnu skrb, Zagreba?ke upanije i sl.).


Zahtjevu za subvenciju u?enici i studenti obvezno prilau:

  • presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalitu,
  • potvrdu o redovnom kolovanju,
  • osobni identifikacijski broj.
   

10. KUP DVD-a Bijela Gorica 13.07.2014.

Četvrtak, 03 Srpanj 2014 11:38

   

Dani op?ine Brdovec 2014.

Četvrtak, 05 Lipanj 2014 11:32

   

Dani Op?ine Marija Gorica 2014.

Srijeda, 28 Svibanj 2014 10:59

   

Poziv za pomo? poplavljenoj Slavoniji

Ponedjeljak, 19 Svibanj 2014 07:35

POZIV ZA POMO? POPLAVLJENOJ SLAVONIJI

Op?ina Marija Gorica poziva sve gra?ane dobre volje na prikupljanje pomo?i stradalima u poplavljenoj SLAVONIJI.

Molimo sve da dobrovoljne priloge: hranu, lijekove, odje?u, obu?u, deke, plahte, ?arape, higijenske i medicinske potreptine i sve ostalo za to misle da bi moglo pomo?i ljudima koji su trenutno bez i?ega smjeteni po slavonskim dvoranama i kolama, daleko od svojih domova, donesu u Vije?nicu op?ine Marija Gorica, Gori?ka 18/a, Marija Gorica, danas do 20,00 sati, kako bi se isto ve?eras otpremilo Slavoniji!!

Prikupljanje pomo?i nastavlja se i narednih dana.

U svim trgovinama na podru?ju Op?ine Marija Gorica biti ?e postavljene koarice u kojima ?e gra?ani tako?er mo?i ostavljati svoje priloge pomo?i!

Op?ina Marija Gorica 01/3396 655

NA?ELNICA

Marica Jan?i?


   

Odvoz glomaznog otpada 12.-17.05.2014.

Utorak, 29 Travanj 2014 11:52

Potovani,

Obavjetavamo Vas da ?e se, sukladno ?lanku 35. Zakona o odrivom gospodarenju otpadom, odvoz glomaznog otpada vriti na na?in da ?e gra?ani svoj glomazni otpad dovoziti na odre?ene dane i odre?ena mjesta (mobilno reciklano dvorite) u naseljima stanovanja.
Raspored odvoza glomaznog otpada po naseljima dostavljamo Vam u prilogu.
Napominjemo da ?e odlaganje otpada biti pod nadzorom djelatnika ZAPREI? d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti i da ?e kontejneri biti na raspolaganju gra?anima od 07,00 do 18,00 sati.
Za eventualne nejasno?e molimo obratite se Voditelju RJ Gospodarenje otpadom, gospodinu Josipu Barilovi?u : 01/3310 178, 091/33 00 804.

RASPORED ODVOZA

   

Sretan Uskrs

Petak, 18 Travanj 2014 08:42

   

4. Marijagori?ki Uskrsni sajam

Srijeda, 09 Travanj 2014 12:44

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije