Općina Marija Gorica

11. KUP DVD-a Bijela Gorica

Petak, 10 Srpanj 2015 06:20

   

Javni poziv za nadmetanje - dje?ji vrti? Trstenik

Utorak, 23 Lipanj 2015 00:00

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA

Dana 23. lipnja 2015.g. u Elektroni?kom oglasniku javne nabave objavljen je Poziv za nadmetanje (otvoreni postupak javne nabave) za rekonstrukciju (dogradnju) zgrade vatrogasnog doma i prenamjene dijela zgrade u dje?ji vrti? uz pove?anje energetske u?inkovitosti zgrade, broj objave : 2015/S 002-0023549.

Dokumentacija

Glavni projekt

Nacrti

trokovnik 1

trokovnik 2

trokovnik 3

trokovnik 4

trokovnik 5


stol_5

08.07.2015.

Pojanjenje dokumentacije

Izmjena trokovnika

Izmjena trokovnika

stol_1
stol_2
stol_3
stol_4
stol_4A
stol_5
stol_6
stol_7

pvc_1
pvc_2
pvc_3
pvc_4
pvc_5
pvc_6
pvc_7
sheme_pvc
sheme_stolarija

   

Srijeda, 17 Lipanj 2015 11:28

Temeljem javnog natje?aja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Programa odrivog razvoja lokalne zajednice, Op?ini Marija Gorica odobreno je sufinanciranje projekta "Prenamjena objekta DVD Trstenik u dje?ji vrti?" u iznosu od 739.000,00 kuna. Navedenim projektom poboljati ?e se kvaliteta ivota stanovnitva na podru?ju Op?ine Marija Gorica kroz unapre?enje socijalne infrastrukture. Budu?i da postoje?i vrti? ne zadovoljava sve potrebe lokalnog stanovnitva, definiran je projekt ure?enja jo jednog objekta predkolskog odgoja koji ?e biti smjeten u dijelu zgrade DVD-a Trstenik koji ?e se u tu svrhu prenamijeniti. O?ekivana dodana vrijednost projekta ogleda se u poboljanju kvalitete drutvene infrastrukture namijenjene najmla?im skupinama stanovnitva kojima ?e biti omogu?ena kvalitetna priprema i osposobljavanje za uspjeno poha?anje osnovne kole te usvajanje i razvoj socijalnih i ostalih vjetina, neophodnih za kvalitetan psihofizi?ki razvoj. Vrijednost investicije prema procjenama iznosi 3.190.405,43 kuna uklju?uju?i PDV.

   

Izbori za ?lanove vije?a i predstavnike nacionalnih manjina 31.05.2015.

Četvrtak, 28 Svibanj 2015 12:04


Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2015.g. o raspisivanju izbora za ?lanove vije?a nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave i Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2015.g. o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave, te Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 30. travnja 2015.g., o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave, raspisani su izbori za ?lanove vije?a i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave.
Izbori ?e se odrati u nedjelju, 31. svibnja 2015.godine.

Rjeenje o odre?ivanju bira?kog mjesta za podru?je Op?ine Marija Gorica

   

Ponedjeljak, 25 Svibanj 2015 11:00

   

Utorak, 19 Svibanj 2015 07:03

Obavjetavamo sve poljoprivrednike koji podnose jedinstveni zahtjev za potporu za izravna pla?anja, pla?anja u iznimno osjetljivim sektorima i IAKS mjerama ruralnog razvoja da se rok za podnoenje jedinstvenog zahtjeva za potporu za 2015. godinu iz ?lanka 6. stavka 1. Pravilnika za provedbu programa izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja (Narodne novine br. 35/2015) produljuje do 15. lipnja 2015. godine. Tako?er, do 15. lipnja 2015. godine produljuje se rok za izmjene i dopune ve? podnesenog jedinstvenog zahtjeva za potporu iz ?lanka 7. stavka 1. Pravilnika. Kona?ni datum za podnoenje jedinstvenog zahtjeva za potporu nakon redovnog roka (zakanjeli zahtjevi uz smanjenje pla?anja iz ?lanka 8. Pravilnika) je 10. srpanj 2015. godine.

   

Mobilna mamografija 20.05.2015.

Četvrtak, 23 Travanj 2015 08:16


Obavjetavamo ene u dobi od 40-50 godina, KOJE NISU OBUHVA?ENE PROGRAMOM "MAMMA", da ?e se u srijedu, 20.05.2015.g. u prostorijama Op?ine Marija Gorica odrati besplatan mamografski pregled, u vremenu od 09,00 do 12,00 sati. Tako?er ?e se vriti i mjerenje gusto?e kostiju za ene iznad 50 godina starosti.
Predbiljebe se primaju u Jedinstvenom upravnom odjelu Op?ine Marija Gorica : 01 3396 655 ili 01 3395 868, ili osobno, u vremenu od 09,00 do 14,00 sati, zaklju?no s 11.05.2015.godine.
Ukoliko ?e biti mali broj predbiljebi, obavijestiti ?emo Vas o novom terminu odravanja pregleda.

Odazivom na mamografski pregled i mjerenje gusto?e kostiju iskaimo brigu o svojem zdravlju!

Na?elnica
Marica Jan?i?

   

Plan odvoza glomaznog otpada 2015.g.

Četvrtak, 23 Travanj 2015 08:07

   

Četvrtak, 23 Travanj 2015 07:58

Temeljem novogZakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/2015, od 17. oujka 2015.) donesen je Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (Narodne novine broj 35/2015, od 27. oujka 2015.) kojim se propisuje podnoenje jedinstvenog zahtjeva za potporu od ove godine.

Na jedinstvenom zahtjevu korisnici mogu zatraiti:


 • potporu iz programa izravnih pla?anja osnovno pla?anje, pla?anje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoli, preraspodijeljeno pla?anje, proizvodno vezanu potporu, pla?anje za mlade poljoprivrednike i program za male poljoprivrednike;
 • potporu za pla?anja u iznimno osjetljivim sektorima - maslinovo ulje, duhan, mlije?ne krave, rasplodne krma?e;
 • potporu za IAKS mjere ruralnog razvoja koje se financiraju iz dravnog prora?una za integriranu poljoprivrednu proizvodnju, te za o?uvanje izvornih i zati?enih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja te
 • potporu za IAKS mjere ruralnog razvoja predvi?enu Programom ruralnog razvoja, i to za:
  • mjeru 10 Poljoprivreda, okoli i klimatske promjene
  • mjeru 11 Ekoloki uzgoj
  • mjeru 13 Pla?anja povezana s podru?jima s prirodnim ograni?enjima ili ostalim posebnim ograni?enjima.

   Opširnije:

   

Ponedjeljak, 20 Travanj 2015 12:51

   

Ponedjeljak, 20 Travanj 2015 09:22


Obavjetavamo mjetane s podru?ja Op?ine Marija Gorica da ?e usluge mobilnog alterskog ureda Policijske uprave Zagreba?ke, Policijske postaje Zaprei?, mo?i koristiti dana 24.04.2015. godine, u vremenu od 09:00 do 15:00 sati, u prostorijama Op?ine Marija Gorica, Gori?ka 18/a.

Kontakt broj za mjetane tog dana je 098/9821-977.

Mobilni alterski ured slui za obavljanje upravnih poslova i to poslova prijavnitva (prebivalite i boravite), MBG-a, osobnih iskaznica, putovnica, voza?kih dozvola, registracije vozila.

N A ? E L N I C A
Marica Jan?i?

   

Četvrtak, 19 Ožujak 2015 00:00


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA

Marija Gorica, 19. oujka 2015.g


Op?ina Marija Gorica provodi otvoreni postupak javne nabave za nabavu, isporku i montau opreme kolske dvorane O Ante Kova?i?a u Mariji Gorici koji je objavljen u elektroni?kom oglasniku javne nabave pod brojem: 2015/S 002-0011387 dana 19. oujka 2015. godine.

Dokumentacija za nadmetanje

Pojanjenje

Trokovnik

Pojanjenje 2

Pojanjenje 3

Ispravak pojanjenja


Na?elnica Marica Jan?i?

   

Utorak, 10 Veljača 2015 07:31

   

Obavijest poljoprivrednicima - potpore za osiguranje proizvodnje

Četvrtak, 22 Siječanj 2015 07:22


Sva poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik, koja su svoju proizvodnju osigurala policom osiguranja od teta - mogu zatraiti potporu. Potpora se ostvaruje nakon cjelovite uplate ugovorene ukupne premije osiguranja po polici osiguranja i iznosi do 25% troka zara?unate ukupne premije osiguranja, a temeljem Pravilnika o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogu?ih teta proizvodnji u poljoprivredi i Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Maksimalni iznos potpore za osiguranje proizvodnje u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizi?koj osobi, kada je ona osiguranik, iznosi 350.000,00 kuna. Zahtjev za ostvarivanje potpore osiguranik podnosi Agenciji za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 15. travnja 2015. godine za osiguravateljsko razdoblje okon?ano u prethodnoj kalendarskoj godini. Potpora se ispla?uje jednokratno i to nositelju poljoprivrednog gospodarstva na iro-ra?un prijavljen u Upisnik. Rok za isplatu je 31. kolovoza teku?e godine za osiguravateljsko razdoblje iz prethodne kalendarske godine.

Potpora osiguranju - obrasci

   

Natje?aj za imenovanje pro?elnika

Ponedjeljak, 19 Siječanj 2015 12:51

MB: 2734575, OIB:48658001244
10299 Marija Gorica, Gori?ka 18/a
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3396-655
e-mail : marija.gorica @email.t-com.hr
www.marija-gorica.hr

OP?INSKA NA?ELNICA
KLASA: 112-02/14-01/01
URBROJ: 238/19-02-15-4
Marija Gorica, 12. sije?nja 2015.

Na temelju ?lanka 19. stavka 2. Zakona o slubenicima i namjetenicima u lokalnoj i podru?noj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) Op?inska na?elnica Op?ine Marija Gorica, raspisuje

N A T J E ? A J

Za imenovanje pro?elnika/pro?elnice Jedinstvenog upravnog odjela Op?ine Marija Gorica 1 izvritelj/ica na neodre?eno vrijeme nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno.

Uvjeti:

- magistar struke ili stru?ni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera (iznimno moe biti imenovan sveu?ilini prvostupnik pravne ili ekonomske struke odnosno stru?ni prvostupnik pravne ili ekonomske struke koji ima najmanje deset godina radnog iskustva na odgovaraju?im poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na javni natje?aj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stru?nog obrazovanja)

- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovaraju?im poslovima
- organizacijske sposobnosti
- komunikacijske vjetine
- poloen dravni stru?ni ispit
- poloen specijalisti?ki program izobrazbe u podru?ju javne nabave
- aktivno znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na ra?unalu

Opširnije: Natje?aj za imenovanje pro?elnika

   

Obavijest poljoprivrednicima-plavi diesel

Četvrtak, 15 Siječanj 2015 09:27


OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA - KORISNICIMA PLAVOG DIESELA

Prenosimo priop?enje Ministarstva poljoprivrede o dodjeli kvote za plavo gorivo. Ministarstvo poljoprivrede je putem Agencije za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodijelilo nove kvote za 2015. godinu poljoprivrednicima - korisnicima plavog diesela koje je, nakon administrativne provjere, Financijska agencija pridruila korisni?kim karticama nositelja prava na koritenje plavog diesela. Temeljem jedinstvenih zahtjeva za 2014. godinu, kvota za plavi diesel za 2015. godinu iznosi 158.991.225,50 litara, a dodijeljena je za 80.661 poljoprivredno gospodarstvo.

Poljoprivrednici korisnici plavog diesela ovogodinju ?e kvotu mo?i koristiti ve? od srijede, 7. sije?nja 2015. godine u 10:00 sati. Podsje?amo da je koritenje kvote za 2014. godine omogu?eno tek 29. sije?nja 2014. godine, a za 2013. godinu 24. sije?nja 2013. godine.
Ministarstvo poljoprivrede, potaknuto nepredvidivim vremenskim uvjetima u posljednjih nekoliko godina, ubrzalo je postupak dodjele kvota na najkra?i mogu?i vremenski rok kako bi korisnicima plavog diesla omogu?ilo neometano obavljanje poljoprivredne proizvodnje.


Savjetodavna sluba

   

Pove?anje energetske u?inkovitosti obiteljskih ku?a

Srijeda, 14 Siječanj 2015 08:20


Temeljem objavljenog javnog natje?aja, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava izvrilo je otvaranje prijava pristiglih na natje?aj i terenski pregled obiteljskih ku?a te se objavljuje Zapisnik o kona?noj bodovnoj listi i Odluka o utvr?ivanju bodovne liste.

ZAPISNIK o kona?noj bodovnoj listi

ODLUKA o utvr?ivanju bodovne liste

   

?estitka 2015.

Srijeda, 24 Prosinac 2014 09:54

   

Javni natje?aj - Energetska u?inkovitost obiteljskih ku?a

Srijeda, 24 Prosinac 2014 09:36

Temeljem objavljenog javnog natje?aja, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava izvrilo je otvaranje prijava pristiglih na natje?aj i terenski pregled obiteljskih ku?a te se objavljuje Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju prijava na Program pove?anja energetske u?inkovitosti obiteljskih ku?a u Op?ini Marija Gorica i neslubena bodovna lista.

ZAPISNIK

NESLUBENA BODOVNA LISTA

   

Podjela dje?jih poklon paketa

Ponedjeljak, 22 Prosinac 2014 10:44

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije