Općina Marija Gorica

Izborni rezultati

Ponedjeljak, 22 Svibanj 2017 11:37

Op?insko povjerenstvo Op?ine Marija Gorica objavljuje rezultate izbora za Op?inskog na?elnika Op?ine Marija Gorica i rezultate izbora za ?lanove Op?inskog vije?a Op?ine Marija Gorica.

Rezultati izbora za Op?inskog na?elnika

Rezultati izbora za Op?insko vije?e

D'Hondt izra?un

   

Isho?ena Gra?evinska dozvola za Gori?ki trg

Petak, 19 Svibanj 2017 07:13


Isho?ena je pravomo?na gra?evinska dozvola za rekonstrukciju i ure?enje Gori?kog trga. Op?ina Marija Gorica isho?enjem ovog vanog dokumenta osigurala je sve preduvjete za rekonstrukciju i ure?enje Gori?kog trga koji se nalazi na podru?ju zati?ene kulturno povijesne cjeline Marije Gorice , za koju je rjeenjem Ministarstva kulture utvr?eno svojstvo kulturnog dobra i upisano je u Registar kulturnih dobara RH - listu zati?enih kulturnih dobara.

S isho?enjem pravomo?ne gra?evinske dozvole prijavili smo projekt na natje?aj za provedbu podmjere 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljanje ili proirenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovnitvo, uklju?uj?i slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu - provedba tipa operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljanje ili proirenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovnitvo, uklju?uju?i slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Procijenjena vrijednost projekta iznosi 5.146.821,10 kn, s rokom realizacije od najvie 24 mjeseca. Op?ina bi iz vlastitih sredstava trebala osigurati 514.682,11 kn a preostalih 90% investicije financiralo bi se iz Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim podru?jima" (Fond EPFRR).

Gra?evinska dozvola

Zahtjev za potporu

Opširnije: Isho?ena Gra?evinska dozvola za Gori?ki trg

   

Petak, 19 Svibanj 2017 08:08


U sije?nju ove godine Op?ina Marija Gorica uputila je upanijskoj upravi za ceste Zagreba?ke upanije prioritete za sanaciju asfaltnog kolnika na podru?ju Op?ine Marija Gorica, radi uvrtenja u plan asfaltiranja upanijskih i lokalnih cesta na podru?ju Zagreba?ke upanije, tijekom proljetnog razdoblja 2017.g.
Od 6 prijavljenih prioriteta u plan je uvrtena upanijska cesta 3033 Marija Gorica-Sveti Kri-enkovec, ukupne duine 3200m koja je i najvie ote?ena od svih prijavljenih prometnica. Radovi ovih dana ulaze u zavrnu fazu, preostaje postavljanje habaju?eg sloja asfalta i ure?enja bankina.

Opširnije:

   

Ponedjeljak, 15 Svibanj 2017 12:03


Naa je op?ina ove godine bila doma?in Sajma mogu?nosti koji se odrava u sklopu preventivnog programa Zajedno vie moemo.Cilj jeprevencija zlouporabe opojnih droga i ostalih sredstava ovisnosti,vandalizma, vrnja?kog nasilja i drugih oblika rizi?nog ponaanja te razvijanje povjerenja izme?u djece i policije.
Sajam ve? deset godina organizira Policijska uprava Zagreba?ka, Policijska postaja Zaprei? s Gradom Zaprei?em i okolnim op?inama s ciljem uklju?ivanja to ve?eg broja djece u izvannastavne aktivnosti.
Na nogometnom igralitu u Kraju Donjem ove je godinesudjelovaloestotinjak u?enika ?etvrtih razreda iz 11 osnovnih kola s podru?ja Grada Zaprei?a i Op?ineBrdovec, Bistra, Dubravica, Luka, Jakovlje, Pu?a i Marija Gorica.
U?enicima se, uz policijske slubenike Policijske postaje Zaprei? i njihovih kolega iz Njema?ke, predstaviloi desetak raznih sportskih klubova i udruga s raznim radionicama za djecu.

Opširnije:

   

Utorak, 09 Svibanj 2017 08:33

Op?ina Marija Gorica doma?in je ove godine Sajma mogu?nosti koji se odrava u sklopu preventivnog programa Zajedno vie moemo ?ija je osnovna svrha prevencija zlouporabe opojnih droga i ostalih sredstava ovisnosti,vandalizma, vrnja?kog nasilja i drugih oblika rizi?nog ponaanja te razvijanje povjerenja izme?u djece i policije.

Sajam ve? deset godina organizira Policijska uprava Zagreba?ka, Policijska postaja Zaprei? s Gradom Zaprei?em i okolnim op?inama s ciljem uklju?ivanja to ve?eg broja djece u izvannastavne aktivnosti.

Na sajmu ?e sudjelovati estotinjak u?enika ?etvrtih razreda iz 11 osnovnih kola s podru?ja Grada Zaprei?a i Op?ina Brdovec, Bistra, Dubravica, Luka, Jakovlje, Pu?a i Marija Gorica.
Sajam mogu?nosti odrati ?e se u Op?ini Marija Gorica, naselje Kraj Donji, Dubravi?ka 130 (nogometno igralite NK Mladost), dana 12.05.2017. godine, s po?etkom u 10:00 sati.

U?enicima ?e se, uz policijske slubenike Policijske postaje Zaprei? i njihovih kolega iz Njema?ke, predstaviti i desetak raznih sportskih klubova i udruga s raznim radionicama u kojima ?e djeca aktivno sudjelovati.

Plan aktivnosti

   

Pravovaljane kandidature za izbor op?inskog na?elnika i pravovaljane kandidacijske liste za ?lanove Op?inskog vije?a Op?ine Marija Gorica

Petak, 05 Svibanj 2017 12:43


Op?insko izborno povjerenstvo Op?ine Marija Gorica objavljuje pravovaljane kandidacijske liste i zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor ?lanova Op?inskog vije?a Op?ine Marija Gorica.

Op?insko izborno povjerenstvo Op?ine Marija Gorica objavljuje pravovaljane kandidature i zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor Op?inskog na?elnika Op?ine Marija Gorica.


Pravovaljane kandidature za izbor op?inskog na?elnika

Pravovaljane kandidacijske liste za ?lanove Op?inskog vije?a

   

Petak, 28 Travanj 2017 00:00


Sukladno Zakonu o zatiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97, 174/04) i Metodologiji za procjenu tete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Odluci upana od 28.04.2017. o proglaenju elementarne nepogode uslijed MRAZA za podru?je Op?ine Marija Gorica, obavjetavamo gra?ane o postupku podnoenja PRIJAVA TETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE.

Opširnije:

   

Plan gospodarenja otpadom 2017. - 2022. - Javni uvid

Ponedjeljak, 24 Travanj 2017 11:42


Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Op?ine Marija Gorica za razdoblje 2017.-2022. godine odrati ?e se u periodu od 24.04.2017. do 24.05.2017. godine.

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Op?ine Marija Gorica za razdoblje 2017.-2022. godine biti ?e svakog radnog dana u vremenu do 09:00 do 14:00 sati u prostorijama Op?ine Marija Gorica, Gori?ka 18/a, a isti ?e biti objavljen na slubenim stranicama Op?ine Marija Gorica (www.marija-gorica.hr).

Javnost moe svoja o?itovanja, miljenja, primjedbe i prijedloge u pisanom obliku dostaviti tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana o?itovanja, miljenja, primjedbe i prijedlozi na nacrt Plana koja moraju biti ?itko i razumljivo napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, dostavljaju se u Jedinstveni upravni odjel Op?ine Marija Gorica zaklju?no s danom 24.05.2017. godine, odnosno putem aplikacije Savjetovanje s javno?u koja se nalazi na slubenoj stranici Op?ine Marija Gorica.
Ako u navedenom roku javnost ne dostavi svoja o?itovanja, miljenja, prijedloge i primjedbe, smatrat ?e se da su isti suglasni s izloenim nacrtom Plana.

NA?ELNICA
Marica Jan?i?

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017. - 2022.

   

Lokalni izbori 2017. godine

Ponedjeljak, 24 Travanj 2017 11:01
Raspored deurstva Op?inskog izbornog povjerenstva Op?ine Marija Gorica :

23.04.2017. (NEDJELJA) 10:00 14:00 SATI

24.-28.04.2017. (PONEDJELJAK-PETAK) 08:00 16:00 SATI

29.04.2017. (SUBOTA) 10:00 14:00 SATI

30.04.2017. (NEDJELJA) 10:00 14:00 SATI

01.05.2017. (PONEDJELJAK) 10:00 14:00 SATI

02.05.2017. (UTORAK) 08:00 16:00 SATI

03.05.2017. (SRIJEDA) 08:00 - 20:00 SATI

04.05.2017.(?ETVRTAK) 08:00 - 24:00 SATI


OBRASCI U POSTUPKU KANDIDIRANJA :

Izbori za op?inske na?elnike, gradona?elnike i upane te njihove zamjenike

Izbori za ?lanove predstavni?kih tijela jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave

Obavijest o uredovnom vremenu op?inskih sudova u sjeditima i stalnih slubi op?inskih sudova tijekom postupka kandidiranja :

Tijekom postupka kandidiranja,op?inski sudovi u sjeditima i stalne slube op?inskih sudovau radne dane rade sukladno svom redovnom radnom vremenu.

Tijekom vikenda i na dravni praznik 1. svibnja 2017., uredovno vrijemeop?inskih sudova u sjeditima je:

- 22., 23., 29. i 30. travnja 2017. - od 9,00 do 13,00 sati

- 1. svibnja 2017. -od 9,00 do 13,00 sati.

Stalne slube op?inskih sudova ne rade vikendom i na dravni praznik.

S obzirom na o?ekivani veliki broj zahtjeva za izdavanje potvrda iz kaznene evidencije tijekom posljednja dva dana kandidiranja, uredovno vrijemeop?inskih sudova u sjeditimau te dane je:

- 3. svibnja 2017. - od 8,00 do 20,00 sati

- 4. svibnja 2017. - od 8,00 do 24,00 sata.

Stalne slube op?inskih sudova u te dane rade sukladno svom redovnom radnom vremenu.

   

Poziv na mamografiju

Srijeda, 19 Travanj 2017 12:58


Dom zdravlja Zagreba?ke upanije poziva sve ene u dobi od 40-49 godina na besplatno mamografsko snimanje (mobilni mamograf) koje se za podru?je Op?ine Marija Gorica planira odrati tijekom mjeseca svibnja ove godine.

Prijave je mogu?e izvriti na broj telefona : 01 6599-070, od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

   

Sretan i blagoslovljen Uskrs!

Petak, 14 Travanj 2017 05:51

   

Ostvarena potpora Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

Ponedjeljak, 10 Travanj 2017 11:14


Danas je u velikoj upanijskoj vije?nci u Vinkovcima, s po?etkom u 12,00 sati odrano sve?ano potpisivanje Ugovora o sufinanciranju projekata po Programu podrke regionalnom razvoju.
Me?u potpisnicima ugovora nala se i Op?ina Marija Gorica, zastupana po na?elnici Marici Jan?i?, za sufinanciranje projekta obnove Drutvenog doma u Trsteniku u iznosu od 200.000,00 kuna.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i ovog je puta prepoznalo vanost projekta koje obuhva?a ulaganje u razvoj socijalne infrastrukture a tako?er doprinosi i pove?anju energetske u?inkovitosti u javnim prostorima.
Dodatna vrijednost projekta ogleda se u doprinosu percepciji ruralnog podru?ja kao poeljnog mjesta za ivot, a to utje?e na smanjenje procesa depopulacije, posebice mla?eg stanovnitva.

   

Ponedjeljak, 10 Travanj 2017 10:47


Gori?ki trg u Mariji Gorici u ovo preduskrsno vrijeme, na samu Cvijetnu nedjelju, ureen je velikim uskrsnim pisanicama koje su oslikali u?enici Osnovne kole Ante Kova?i?a u Mariji Gorici, uz potporu u?itelja i ?lanica Udruge Marijagori?ka zipka, dok je financijska sredstva za provedbu projekta osigurala Op?ina Marija Gorica na ?elu s na?elnicom Maricom Jan?i?.

Uskrsne pisanice prikazuju motive svih deset naselja nae op?ine. Obzirom na zahtjevnost projekta i malo vremena za njegovu provedbu, jos jednom se zahvaljujemo u?iteljicama Andreji, Snjeani, Renati, Mariji , Ani, likovnjaku Slaveku, Sandri , Lidiji ,Vinji i ravnateljici Antici.
upnik Stjepan Bari? prigodno je otvorio izlobu neposredno prije procesije i sredinje upne mise.

Opširnije:

   

Natje?aj za davanje u zakup poslovnog prostora u Trsteniku

Petak, 07 Travanj 2017 12:39


Op?ina Marija Gorica, Gori?ka 18/a, OIB: 48658001244, kao zakupodavac, daje u zakup poslovni prostor u Trsteniku, ulica Bana Josipa Jela?i?a 1, na k.?. 1663/1, k.o. Pu?a, povrine 313,10 m (korisne povrine zatvorenog prostora), te kolno pjea?ka povrina i sportsko igralite povrine 313,00 m2 (zajedni?ko koritenje sa DVD-om Trstenik), namijenjen za predkolski odgoj i naobrazbu dje?ji vrti?.
Po?etni iznos mjese?ne zakupnine je 3.756,60 kuna. U iznos zakupnine nisu uklju?eni trokovi teku?eg odravanja i reijski trokovi.
Zakupnik je duan zakupninu pla?ati mjese?no unaprijed i to najkasnije do desetog dana u mjesecu.
Rok za podnoenje pismenih ponuda je najkasnije do 18.04.2017. godine. Zakanjele i nepotpune ponude, te ponude bez traenih priloga ne?e se razmatrati. Pisane ponude sa svim prilozima potrebno je poslati potom ili predati u zatvorenoj omotnici na adresu: OP?INA MARIJA GORICA, Gori?ka 18/a, Marija Gorica, 10299 Marija Gorica -Za natje?aj za davanje u zakup poslovnog prostora NE OTVARATI.
Otvaranje pisanih ponuda izvriti ?e se 20.04.2017. godine u 15,00 sati u prostorijama Op?ine Marija Gorica.
Prostor se daje u zakup u vi?enom stanju, a moe se razgledati uz prethodnu najavu na telefon 01/3396-655 ili 01/3395-868, a ugovor se sklapa na vrijeme od 5 godina.

NATJE?AJ

   

"Uskrsna jaja na otvorenom" u Mariji Gorici

Četvrtak, 06 Travanj 2017 13:42


Otvorenje izlobe Uskrsna jaja na otvorenom u Mariji Gorici odrat ?e se u nedjelju, 9. travnja 2017. godine ispred crkve Blaene Djevice Marije od Pohoda (Gori?ki trg 1) s po?etkom u 10:30 sati.

Deset jaja oslikala su djeca O Ante Kova?i?a uz pomo? nastavnika i roditelja.
Prilikom oslikavanja koriteni su karakteristi?ni motivi iz svih deset naselja koja ?ine Op?inu Marija Gorica.
Uskrsna jaja ?e se mo?i slobodno razgledavati do Uskrsa.


   

Utorak, 04 Travanj 2017 13:29


upan Zagreba?ke upanije Stjepan Koi? potpisao je s predstavnicima 9 gradova i 25 op?ina sa svog podru?ja ugovore ukupne vrijednosti 15,3 milijuna kuna za realizaciju projekata u gospodarstvu, poljoprivredi, prometu, komunalnoj infrastrukturi i E-mobilnosti.
Op?ina Marija Gorica ostvarila je, temeljem podnesene prijave na Javni poziv, potporu za financiranje radova izgradnje i izvanrednog odravanja prometne infrastrukture u iznosu od 300.000,00 kuna.
Ostvarenom potporom i vlastitim sredstvima pridonijeti ?e se poboljanju prometne infrastrukture i kvalitete ivota na podru?ju Op?ine.

Kroz odjel za EU fondove Op?ina Marija Gorica ostvarila je bespovratnu potporu za ugradnju e-punionice i pametne klupe u ukupnom iznosu od 40.624,98 kuna. Ugradnja e-punionice u Kraju Donjem kod Drutvenog doma, Dubravi?ka 130, te postavljanje druge pametne klupe na podru?ju nae Op?ine, ovog puta kod ulaza u novootvorenu sportsku dvoranu, planira se najkasnije do kraja lipnja ove godine.

Opširnije:

   

Posjet obiteljskom gospodarstvu Hrust

Petak, 31 Ožujak 2017 00:00


Na podru?ju Op?ine Marija Gorica, u naselju Bijela Gorica, aktivno se bavi sto?arstvom i mljekarstvom obiteljsko gospodarstvo HRUST.
Obitelj Hrust ve? dugi niz godina bavi se sto?arstvom i ulau vlastiti trud i vlastita sredstva u razvoj svog poljoprivrednog gospodarstva, a uz financijsku pomo? Zagreba?ke upanije otvorili su tri mljekomata na kojima se uvijek mogu kupiti svjee mlijeko, sir i vrhnje (trnice Pre?ko i Jarun te u blizini trnice u Gajnicama).
U ?etvrtak 30.03.2017. godine obitelj Hrust ugostila je predstavnike Op?ine Marija Gorica, u?enike i djelatnike Osnovne kole Ante Kova?i?a iz Marije Gorice.
Prilikom obilaska obiteljskog gospodarstva mogli smo vidjeti moderno ure?enu farmu muznih krava, teladi i bikova. Posebnost ovog gospodarstva je u tome to tee kvaliteti mlijeka i mlije?nih proizvoda a ne njihovoj kvantiteti.
Na farmi se moglo vidjeti i drugih doma?ih ivotinja kao to su svinje, odojci i kokoi.
Zahvaljuju?i lijepom vremenu uivali smo u obilasku okolnih panjaka i nakon toga se okrijepili doma?im proizvodima koje su nam priredili ljubazni doma?ini.
Zahvaljujemo se i ovim putem obitelji Hrust to su omogu?ili u?enicima da se upoznaju s na?inom ivota na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Opširnije: Posjet obiteljskom gospodarstvu Hrust

   

Petak, 10 Ožujak 2017 09:31


U ?etvrtak, 09. oujka 2017.godine, s po?etkom u 10,00 sati u prostorijama Op?ine Bistra odran je sastanak na?elnice Policijske postaje Zaprei?, gradona?elnika Zaprei?a i na?elnika okolnih op?ina.
Na?elnica PP Zaprei? i njeni suradnici podnijeli su redovno izvje?e o stanju sigurnosti. Ono to se pokazalo posebno zabrinjavaju?im su porast zlouporabe narkotika i maloljetni?ka delikvencija. Naalost, doli smo do situacije koja pokazuje nunost postavljanja videonadzora na vie lokacija u gradu i podru?jima op?ina stoga se intenzivno radi na postavljanju video nadzora u mjestima Trstenik, Marija Gorica i Kraj Donji kako bi se lake otkrili i sankcionirali po?initelji kaznenih djela bilo koje vrste.
Mnogi problemi proizlaze iz sve izraenijeg otu?enja drutva, pa kako bismo se protiv njih uspjeno borili, potrebna je i suradnja cijele zajednice.

   

Odvoz glomaznog otpada 2017.

Petak, 10 Ožujak 2017 09:02


Obavjetavamo cijenjene mjetane Op?ine Marija Gorica da ?e se, sukladno ?lanku 35. Zakona o odrivom gospodarenju otpadom, odvoz glomaznog otpada vriti na na?in da ?e gra?ani svoj glomazni otpad dovoziti na odre?ene dane i odre?ena mjesta u naseljima stanovanja.
Odlaganje otpada biti ?e pod nadzorom djelatnika ZAPREI? d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, a mjetanima ?e biti na raspolaganju 4 kontejnera u vremenu od 07,00 do 18,00 sati te ?e se otpad sortirati na licu mjesta.

Plan odvoza

Popis vrsta predmeta i tvari

   

Obavijest poljoprivrednicima

Petak, 10 Ožujak 2017 08:46


Od 6. oujka 2017. godine poljoprivredni proizvo?a?i mogu podnositi Jedinstveni zahtjev za potporu za 2017. godinu Agenciji za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Izravna pla?anja i IAKS mjere ruralnog razvoja provode se na isti na?in kao dvije protekle godine (2015.-2016.) uz nekoliko novih uvjeta za ostvarivanje potpore, koje donosimo u nastavku:
DRAVNA POTPORA ZA OSJETLJIVE SEKTORE Pla?anja u iznimno osjetljivim sektorima (mlije?ne krave, krma?e, duhan i maslinovo ulje) od 2017. godine i dalje ?e se financirati, ali po pravilima odgovaraju?ih EU uredbi koje ure?uju de-minimis potpore.
Pla?anje za mlije?ne krave je pove?ano na maksimalno 1.000 kuna/mlije?noj kravi (prole godine je bilo 625 kn po grlu), a kod krma?a je uvedeno dodatno pla?anje od 470 kuna/krma?i ukoliko se radi o uzgojno valjanoj ivotinji (prole je godine bilo samo 530 kn po grlu, a od ove godine ukupno 1.000 kn po grlu). Ostali uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore isti su kao prethodnih godina.

Vie....

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije