Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

24.04.14

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, (NN 25/13), svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduje, nadzire ili  njima raspolaže Općina Marija Gorica.

Općina Marija Gorica pristup informacijama omogućava:

1. Objavljivanjem putem web stranice Općine Marija Gorica
2. Objavljivanjem akata Općinskog vijeća i načelnika Općine Marija Gorica u "Službenom glasniku Općine Marija Gorica" i na web stranici Općine,
3. Neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev,
4. Omogućavanjem uvida u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
5. Dostavljanjem korisniku, koji je podnio zahtjev, pisanu informaciju odnosno preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Općini Marija Gorica.

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

1. Putem pošte ili osobno na adresu: Općina Marija Gorica, Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica
2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje.
3. Putem elektronske pošte e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
4. Putem telefona na broj 01/ 3396-655, o čemu službenik za informiranje sastavlja službenu zabilješku
5. Putem faxa na broj 01/ 3396-655.

OBRAZAC zahtjeva možete preuzeti ovdje.

OBRAZAC zahtjeva za ponovnu uporabu informacije možete preuzeti ovdje.

Općina Marija Gorica može uskratiti pravo na pristup informaciji sukladno čl. 8. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Općina Marija Gorica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Marija Gorica

Katalog informacija Općine Marija Gorica

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Službenica za informiranje:

Grozdana Neral
Telefon: 01/ 3396-655 Fax: 01/ 3396-655
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije