Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

24.04.14

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, (NN 25/13), svaka doma?a ili strana fizi?ka ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduje, nadzire ili njima raspolae Op?ina Marija Gorica.

Op?ina Marija Gorica pristup informacijama omogu?ava:

1. Objavljivanjem putem web stranice Op?ine Marija Gorica
2. Objavljivanjem akata Op?inskog vije?a i na?elnika Op?ine Marija Gorica u "Slubenom glasniku Op?ine Marija Gorica" i na web stranici Op?ine,
3. Neposrednim pruanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev,
4. Omogu?avanjem uvida u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadre traene informacije,
5. Dostavljanjem korisniku, koji je podnio zahtjev, pisanu informaciju odnosno preslike dokumenata koji sadre traenu informaciju ili drugi oblik informacije.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji podnoenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Op?ini Marija Gorica.

Zahtjev za pristup informacijama moe se podnijeti:

1. Putem pote ili osobno na adresu: Op?ina Marija Gorica, Gori?ka 18/a, 10299 Marija Gorica
2. Usmeno na zapisnik kod slubenika za informiranje.
3. Putem elektronske pote e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
4. Putem telefona na broj 01/ 3396-655, o ?emu slubenik za informiranje sastavlja slubenu zabiljeku
5. Putem faxa na broj 01/ 3396-655.

OBRAZAC zahtjeva moete preuzeti ovdje.

OBRAZAC zahtjeva za ponovnu uporabu informacije moete preuzeti ovdje.

Op?ina Marija Gorica moe uskratiti pravo na pristup informaciji sukladno ?l. 8. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Op?ina Marija Gorica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih trokova od podnositelja zahtjeva u svezi s pruanjem i dostavom traene informacije.

Odluka o odre?ivanju slubenika za informiranje

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Op?ine Marija Gorica

Katalog informacija Op?ine Marija Gorica

Kriteriji za odre?ivanje visine naknade stvarnih materijalnih trokova i trokova dostave informacije

Slubenica za informiranje:

Grozdana Neral
Telefon: 01/ 3396-655 Fax: 01/ 3396-655
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije