Sjednice

 

17. sjednica Op?inskog vije?a 25.02.2016.

26.02.16

POZIV


Usvojeni akti

1. Odluka o donoenju II izmjena i dopuna Prostornog plana ure?enja Op?ine Marija Gorica
2. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Op?inu Marija Gorica
3. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Op?inske knjinice Ante Kova?i?a u Mariji Gorici
4. Odluka o sufinancirnaju premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s podru?ja Op?ine Marija Gorica

 

16. sjednica Op?inskog vije?a 29.12.2015.

31.12.15

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o II. izmjenama i dopunama Prora?una Op?ine Marija Gorica za 2015. godinu
- II izmjene i dopune prora?una (op?i dio)
- II izmjene i dopune prora?una (posebni dio)
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu vika prihoda Prora?una Op?ine Marija Gorica iz 2014. godine
3. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2015. godini
4. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa odravanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
5. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na podru?ju Op?ine Marija Gorica u 2015. godini
6. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predkolskom odgoju i naobrazbi te osnovnom kolstvu u Op?ini Marija Gorica u 2015. godini
7. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
8. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u portu za 2015. godinu
9. Odluka o uvjetima i na?inu ostvarivanja prava na nov?anu pomo? za opremu novoro?enog djeteta
10. Zaklju?ak o usvajanju Analize stanja sustava zatite i spaavanja na podru?ju Op?ine Marija Gorica za 2015. godinu
11. Zaklju?ak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zatite i spaavanja na podru?ju Op?ine Marija Gorica za 2016. godinu
- Analiza 2015. i Smjernice 2016.g.
12. Odluka o usvajanju Plana zatite i spaavanja i Plana civilne zatite
13. Zaklju?ak o usvajanju Procjene ugroenosti stanovnitva, materijalnih i kulturnih dobara te okolia od katastrofa i velikih nesre?a
14. Plana razvoja sustava civilne zatite na podru?ju Op?ine Marija Gorica za 2016. godinu

Razno

   

15. sjednica Op?inskog vije?a 15.12.2015.

18.12.15

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o prora?unu Op?ine Marija Gorica za 2016. godinu
- Plan prora?una za 2016. (op?i dio)
- Plan prora?una za 2016. (posebni dio)
2. Odluka o izvravanju Prora?una Op?ine Marija Gorica za 2016. godinu
3. Odluka o prihva?anju projekcija prora?una Op?ine Marija Gorica za 2017. i 2018. godinu
- Projekcije prora?una 2017. - 2018. (op?i dio)
- Projekcije prora?una 2017. - 2018. (posebni dio)
4. Odluka o usvajanju plana razvojnih programa
- Plan razvojnih programa
5. Program izgradnje komunalne infrastrukture u 2016. godini
6. Program odravanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
7. Program javnih potreba u kulturi na podru?ju Op?ine Marija Gorica u 2016. godini
8. Program javnih potreba u predkolskom odgoju i naobrazbi te osnovnom kolstvu u Op?ini Marija Gorica u 2016. godini
9. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu
10. Program javnih potreba u portu za 2016. godinu
11. Odluka o privremenom stavljanju van snage pojedinih odredbi Odluke o op?inskim porezima Op?ine Marija Gorica
12. Odluka o davanju suglasnosti za ulazak u sustav urbane aglomeracije Zagreb
13. Odluka o pla?anju godinje ?lanarine za LAG Sava

Razno

 

14. sjednica Op?inskog vije?a 16.09.2015.

18.09.15

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o polugodinjem izvjetaju o izvrenju prora?una Op?ine Marija Gorica za 2015. godinu
- Polugodinji izvjetaj (op?i dio)
- Polugodinji izvjetaj (posebni dio)

2. Izvje?e na?elnice o radu za razdoblje sije?anj - lipanj 2015. godine

3. Razno

- Odluka o rjeavanju predstavke mjetana naselja Sveti Kri na dranje pasa

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije