Sjednice

16. sjednica Općinskog vijeća 29.12.2015.

31.12.15

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Marija Gorica za 2015. godinu
- II izmjene i dopune proračuna (opći dio)
- II izmjene i dopune proračuna (posebni dio)
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu viška prihoda Proračuna Općine Marija Gorica iz 2014. godine
3. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2015. godini
4. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
5. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Marija Gorica u 2015. godini
6. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te osnovnom školstvu u Općini Marija Gorica u 2015. godini
7. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
8. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 2015. godinu
9. Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta
10. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2015. godinu
11. Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2016. godinu
- Analiza 2015. i Smjernice 2016.g.
12. Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite
13. Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća
14. Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marija Gorica za 2016. godinu

Razno

 

15. sjednica Općinskog vijeća 15.12.2015.

18.12.15

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o proračunu Općine Marija Gorica za 2016. godinu
- Plan proračuna za 2016. (opći dio)
- Plan proračuna za 2016. (posebni dio)
2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marija Gorica za 2016. godinu
3. Odluka o prihvaćanju projekcija proračuna Općine Marija Gorica za 2017. i 2018. godinu
- Projekcije proračuna 2017. - 2018. (opći dio)
- Projekcije proračuna 2017. - 2018. (posebni dio)
4. Odluka o usvajanju plana razvojnih programa
- Plan razvojnih programa
5. Program izgradnje komunalne infrastrukture u 2016. godini
6. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
7. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Marija Gorica u 2016. godini
8. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te osnovnom školstvu u Općini Marija Gorica u 2016. godini
9. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu
10. Program javnih potreba u športu za 2016. godinu
11. Odluka o privremenom stavljanju van snage pojedinih odredbi Odluke o općinskim porezima Općine Marija Gorica
12. Odluka o davanju suglasnosti za ulazak u sustav urbane aglomeracije Zagreb
13. Odluka o plaćanju godišnje članarine za LAG Sava

Razno

 

14. sjednica Općinskog vijeća 16.09.2015.

18.09.15

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Marija Gorica za 2015. godinu
- Polugodišnji izvještaj (opći dio)
- Polugodišnji izvještaj (posebni dio)

2. Izvješće načelnice o radu za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine

3. Razno

- Odluka o rješavanju predstavke mještana naselja Sveti Križ na držanje pasa

   

13. sjednica Općinskog vijeća 17.06.2015.

19.06.15

POZIV

Usvojeni akti


1. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Marija Gorica za 2015. godinu
- I izmjene i dopune Proračuna (opći dio)
- I izmjene i dopune Proračuna (posebni dio)
2. I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2015. godini
3. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrasturkture u 2015. godini
4. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Marija Gorica za 2015. godinu
5. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi  te osnovnom školstvu u Općini Marija Gorica u 2015. godini
6. Odluka o usvajanju Strateškog plana gospodarskog razvoja Općine Marija Gorica za 2014. – 2020. godinu
- Strateški plan gospodarskog razvoja

7. Odluka o subvenciji mjesečne pokazne karte učenicima srednjih škola i redovitim studentima
8. Odluka o financiranju produženog boravka u OŠ Ante Kovačića u Mariji Gorici u školskoj godini 2015/2016
9. Širokopojasni internet

Razno
Odluka o lokaciji reciklažnog dvorišta


 

12. sjednica Općinskog vijeća 19.03.2015.

23.03.15

Poziv

Usvojeni akti

 1. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Marija Gorica za 2014. godinu
 2. Odluka o rasporedu viška prihoda Proračuna Općine Marija Gorica za 2014. godinu
 3. Odluka o odabiru ponude za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Gorica za razdoblje 2015. -2016. godine
 4. Odluka o poništenju natječaja za redovno održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Gorica za razdoblje 2015.-2016. godine
 5. Odluka o subvencijama za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Marija Gorica u 2015. godini
 6. Odluka o sufinanciranju premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s područja Općine Marija Gorica
 7. Odluka o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja u 2015. godini
 8. Odluka o sufinanciranju izobrazbe u poljoprivredi
 9. Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Marija Gorica za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marija Gorica
 10. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godinu
  Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014.g.
 11. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.g.
 12. Zaključak o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2014. godinu i donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2015. godinu
  Analiza 2014.g. i smjernice za 2015.g.
 13. Izvješće načelnice i radu za razdoblje srpanj - prosinac 2014. godine
 14. Razno
  Odluka o nemogućnosti otkupa kurije u Kraju Donjem
  Zaključak o nemogućnosti prihvaćanja ponude Ankice i Vinka Bohar
  Odluka o sudjelovanju u međugraničnom projektu Ride&Bike
   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije