Sjednice

 

12. sjednica Op?inskog vije?a 19.03.2015.

23.03.15

Poziv

Usvojeni akti

 1. Odluka o godinjem obra?unu Prora?una Op?ine Marija Gorica za 2014. godinu
 2. Odluka o rasporedu vika prihoda Prora?una Op?ine Marija Gorica za 2014. godinu
 3. Odluka o odabiru ponude za zimsko odravanje nerazvrstanih cesta na podru?ju Op?ine Marija Gorica za razdoblje 2015. -2016. godine
 4. Odluka o ponitenju natje?aja za redovno odravanje nerazvrstanih cesta na podru?ju Op?ine Marija Gorica za razdoblje 2015.-2016. godine
 5. Odluka o subvencijama za nabavu loznih cijepova, vo?nih sadnica i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i dranje p?elinjih zajednica na podru?ju Op?ine Marija Gorica u 2015. godini
 6. Odluka o sufinanciranju premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s podru?ja Op?ine Marija Gorica
 7. Odluka o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja u 2015. godini
 8. Odluka o sufinanciranju izobrazbe u poljoprivredi
 9. Odluka o raspore?ivanju sredstava prora?una Op?ine Marija Gorica za financiranje politi?kih stranaka zastupljenih u Op?inskom vije?u Op?ine Marija Gorica
 10. Zaklju?ak o usvajanju Izvje?a o izvrenju Programa odravanja komunalne infrastrukture u 2014. godinu
  Program odravanja komunalne infrastrukture u 2014.g.
 11. Zaklju?ak o usvajanju Izvje?a o izvrenju Programa gradnje objekata i ure?aja komunalne infrastrukture u 2014. godini
  Program gradnje objekata i ure?aja komunalne infrastrukture u 2014.g.
 12. Zaklju?ak o usvajanju Analize stanja zatite i spaavanja na podru?ju Op?ine Marija Gorica za 2014. godinu i donoenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zatite i spaavanja na podru?ju Op?ine Marija Gorica za 2015. godinu
  Analiza 2014.g. i smjernice za 2015.g.
 13. Izvje?e na?elnice i radu za razdoblje srpanj - prosinac 2014. godine
 14. Razno
  Odluka o nemogu?nosti otkupa kurije u Kraju Donjem
  Zaklju?ak o nemogu?nosti prihva?anja ponude Ankice i Vinka Bohar
  Odluka o sudjelovanju u me?ugrani?nom projektu Ride&Bike
 

11. sjednica Op?inskog vije?a 23.12.2014.

18.11.14

Poziv

Usvojeni akti

 1. Donoenje Odluke o II. izmjenama i dopunama prora?una Op?ine Marija Gorica za 2014. godinu
 2. Donoenje II. Izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2014. godini
 3. Donoenje II. Izmjena i dopuna Programa odravanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
 4. Donoenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na podru?ju Op?ine Marija Gorica u 2014. godini
 5. Donoenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predkolskom odgoju i naobrazbi te osnovnom kolstvu u Op?ini Marija Gorica u 2014. godini
 6. Donoenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu
 7. Donoenje II. Izmjena i dopuna Programa javnh potreba u portu za 2014. godinu
 8. Donoenje Odluke o raskidu Ugovora o financiranju trokova bruto pla?e, doprinosa i drugih materijalnih prava iz radnog odnosa za dvoje slubenika u Upravnom odsjeku za prostorno ure?enje, gradnju i zatitu okolia na radnom mjestu savjetnika
 9. Razno
   

10. sjednica Op?inskog vije?a 26.11.2014.

18.11.14

Poziv

Usvojeni akti

DNEVNI RED:

Aktualni sat

 1. Donoenje Odluke o prora?unu Op?ine Marija Gorica za 2015. godinu
  Plan prora?una (op?i)
  Plan prora?una (posebni)
 2. Donoenje Odluke o izvravanju Prora?una Op?ine Marija Gorica za 2015. godinu
 3. Donoenje Odluke o prihva?anju projekcija prora?una Op?ine Marija Gorica za 2016. i 2017. godinu
  Projekcije (op?i dio)
  Projekcije (posebni dio)
 4. Donoenje Odluke o usvajanju plana razvojnih programa
  Plan razvojnih programa
 5. Donoenje Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2015. godini
 6. Donoenje Programa odravanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
 7. Donoenje Programa javnih potreba u kulturi na podru?ju Op?ine Marija Gorica u 2015. godini
 8. Donoenje Programa javnih potreba u predkolskom odgoju i naobrazbi te osnovnom kolstvu u Op?ini Marija Gorica u 2015. godini
 9. Donoenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu

10. Donoenje Programa javnih potreba u portu za 2015. godinu
11. Donoenje Odluke o privremenom stavljanju van snage pojedinih odredbi Odluke o op?inskim porezima Op?ine Marija Gorica
12. Suglasnost na prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda
13. Razno

 

17.11.14

SAETAK - JAVNOST RADA

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije