Sjednice

 

22. sjednica Op?inskog vije?a 28.12.2016.

29.12.16

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o II izmjeni i dopuni Prora?una Op?ine Marija Gorica za 2016. godinu

- Druga izmjena i dopuna Prora?una - op?i dio
- Druga izmjena i dopuna Prora?una - posebni dio

2. Odluka o II izmjeni i dopuni Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2016. godini

3. Odluka o I izmjeni i dopuni Programa odravanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

4. Odluka o I izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini

5. Odluka o II izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predkolskom odgoju i obrazovanju te osnovnom i srednjem kolstvu u 2016. godini

6. Odluka o I izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2016. godini

7. Odluka o I izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u 2016. godini

8. Statut Op?inske knjinice Ante Kova?i?a

9. Zaklju?ak o izdavanju prethodne suglasnosti na Pravila Op?inske knjinice Ante Kova?i?a

10. Odluka o odabiru ponude za zimsko odravanje nerazvrstanih cesta u 2017. i 2018. godini

11. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zatite na podru?ju Op?ine Marija Gorica od 2017. do 2020. godine

12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obra?unu i naplati naknade za razvoj

 

21. sjednica Op?inskog vije?a 07.12.2016.

08.12.16

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o Prora?unu Op?ine Marija Gorica za 2017. godinu

- Plan prora?una 2017. - op?i dio
- Plan prora?una 2017. - posebni dio
- Plan prora?una 2017. - radni dio

2. Odluka o izvravanju Prora?una Op?ine Marija Gorica za 2017. godinu

3. Odluka o prihva?anju Projekcija Prora?una Op?ine Marija Gorica za 2018. i 2019. godinu

- Projekcije prora?una 2018. - 2019. - op?i dio
- Projekcije prora?una 2018. - 2019. - posebni dio

4. Odluka o usvajanju Plana razvojnih programa 2017. - 2019.

- Plan razvojnih programa 2017. - 2019.

5. Program izgradnje komunalne infrastrukture u 2017. godini

6. Program odravanja komunalne infrastrukture u 2017. godini

7. Pogram javnih potreba u kulturi u 2017. godini

8. Program javnih potreba u predkolskom odgoju i obrazovanju te osnovnom i srednjem kolstvu u 2017. godini

9. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2017. godini

10. Program javnih potreba u portu u 2017. godini

11. Odluka o privremenom stavljanju van snage pojedinih odredbi Odluke o op?inskim porezima Op?ine Marija Gorica

12. Odluka o osloba?anju pla?anja komunalnog doprinosa za zgradu Drutvenog doma u Kraju Donjem

   

20. sjednica Op?inskog vije?a 27.09.2016.

28.09.16

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o polugodinjem izvjetaju o izvrenju Prora?una Op?ine Marija Gorica za 2016. godinu

- polugodinji izvjetaj - op?i dio
- polugodinji izvjetaj - organizacijska klasifikacija
- polugodinji izvjetaj - ekonomska klasifikacija
- polugodinji izvjetaj - programska klasifikacija
- realizacija prora?una 01.01.-30.06.2016.
- Plan razvojnih programa - izvrenje 01.01.-30.06.2016.

2. Odluka o uvjetima i na?inu dranja ku?nih ljubimaca na podru?ju Op?ine Marija Gorica

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Op?inske knjinice Ante Kova?i?a u Mariji Gorici

4. Prethodna suglasnost na Statut Op?inske knjinice Ante Kova?i?a

5. Prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te na?inu rada Op?inske knjinice Ante Kova?i?a

6. Prethodna suglasnost na Pravilnik o zatiti na radu

7. Prethodna suglasnost na Pravilnik o zatiti od poara

8. Prethodna suglasnost na Pravilnik o zatiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Op?inske knjinice Ante Kova?i?a

9. Prethodna suglasnost na Pravila Op?inske knjinice Ante Kova?i?a

10. Izvje?e Op?inske na?elnice o radu za razdoblje sije?anj - lipanj 2016. godine

 

19. sjednica Op?inskog vije?a 28.06.2016.

30.06.16

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o 1. izmjeni i dopuni Prora?una Op?ine Marija Gorica za 2016.godinu
Prve izmjene i dopune - op?i dio
Prve izmjene i dopune - posebni dio
2. Odluka o I izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2016.g.
3. Odluka o I izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predkolskom odgoju i obrazovanju te osnovnom i srednjem kolstvu u Op?ini Marija Gorica u 2016.g.
4. Odluka o financiranju produenog boravka u O Ante Kova?i?a u Mariji Gorici
5. Odluka o subvenciji mjese?ne pokazne karte u?enicima srednjih kola i redovitim studentima

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije