12. sjednica Op?inskog vije?a 19.03.2015.

Poziv

Usvojeni akti

 1. Odluka o godinjem obra?unu Prora?una Op?ine Marija Gorica za 2014. godinu
 2. Odluka o rasporedu vika prihoda Prora?una Op?ine Marija Gorica za 2014. godinu
 3. Odluka o odabiru ponude za zimsko odravanje nerazvrstanih cesta na podru?ju Op?ine Marija Gorica za razdoblje 2015. -2016. godine
 4. Odluka o ponitenju natje?aja za redovno odravanje nerazvrstanih cesta na podru?ju Op?ine Marija Gorica za razdoblje 2015.-2016. godine
 5. Odluka o subvencijama za nabavu loznih cijepova, vo?nih sadnica i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i dranje p?elinjih zajednica na podru?ju Op?ine Marija Gorica u 2015. godini
 6. Odluka o sufinanciranju premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s podru?ja Op?ine Marija Gorica
 7. Odluka o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja u 2015. godini
 8. Odluka o sufinanciranju izobrazbe u poljoprivredi
 9. Odluka o raspore?ivanju sredstava prora?una Op?ine Marija Gorica za financiranje politi?kih stranaka zastupljenih u Op?inskom vije?u Op?ine Marija Gorica
 10. Zaklju?ak o usvajanju Izvje?a o izvrenju Programa odravanja komunalne infrastrukture u 2014. godinu
  Program odravanja komunalne infrastrukture u 2014.g.
 11. Zaklju?ak o usvajanju Izvje?a o izvrenju Programa gradnje objekata i ure?aja komunalne infrastrukture u 2014. godini
  Program gradnje objekata i ure?aja komunalne infrastrukture u 2014.g.
 12. Zaklju?ak o usvajanju Analize stanja zatite i spaavanja na podru?ju Op?ine Marija Gorica za 2014. godinu i donoenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zatite i spaavanja na podru?ju Op?ine Marija Gorica za 2015. godinu
  Analiza 2014.g. i smjernice za 2015.g.
 13. Izvje?e na?elnice i radu za razdoblje srpanj - prosinac 2014. godine
 14. Razno
  Odluka o nemogu?nosti otkupa kurije u Kraju Donjem
  Zaklju?ak o nemogu?nosti prihva?anja ponude Ankice i Vinka Bohar
  Odluka o sudjelovanju u me?ugrani?nom projektu Ride&Bike

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije